Znaczenie katalogu mikrofilmów kościelnych archiwaliów oraz zbiorów liturgicznych i bibliotecznych. Recenzja opracowania Katalog mikrofilmów Ośrodka Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, oprac. M. Dębowska, Kraków 2017, Wydawnictwo Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy w Krakowie, Kraków 2017, ss. 677

Andrzej Kwaśniewski

Abstrakt

 

 Ośrodek Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II prowadził od roku 1960 prace polegające na mikrofilmowaniu głównie kościelnych archiwaliów oraz – w mniejszym stopniu – zbiorów historycznych bibliotek kościelnych. Opisy gromadzonych mikrofilmów były na przestrzeni lat publikowane na łamach czasopisma „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”. Poszczególne grupy mikrofilmów zyskiwały kolejny numer publikacji nazywanej katalogiem mikrofilmów. Obecny stan prac został przedstawiony w drukowanym katalogu autorstwa dr hab. Marii Dębowskiej. Publikacja scaliła opisy 5593 mikrofilmów. Ich kolekcja, stworzona w Ośrodku Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych, jest unikatowym zbiorem do badań nad dziejami Kościoła w Polsce.

 

The significance of an archive ecclesiastical microfilm catalogue and of liturgy and library collections. Review of the publication Microfilm Catalogue in Possession of the Ecclesiastical Archives, Library and Museum Centre of the John Paul II Catholic University of Lublin, compiled by Maria Dębowska, Publishing House of Instytut Teologiczny Księży Misjonarzy in Cracow, Cracow 2017, p. 677.

Abstract

Ever since 1960, the Ecclesiastical Archives, Library and Museum Centre of the John Paul II Catholic University of Lublin has been microfilming primarily ecclesiastical archive materials and partially also the historical collections of church libraries. The descriptions of the resulting microfilms were published over the years in the journal Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne. Subsequent groups of microfilms were assigned consecutive publication numbers and were referred to as microfilm catalogues. The current status of the work is presented in a printed catalogue by Maria Dębowska, PhD. The catalogue brings together descriptions of 5,593 microfilms. Created in the Ecclesiastical Archives, Library and Museum Centre, the microfilm collection is a unique resource for studies on the history of the Church in Poland.

Słowa kluczowe: archiwistyka, Ośrodek Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Dębowska Maria, Kumor Bolesław, zasób polskich archiwów kościelnych, zbiory historyczne bibliotek kościelnych, kościelne dobra kultury / archival science, Ecclesiastical Archives, Library and Museum Centre of the John Paul II Catholic University of Lublin, Maria Dębowska, Bolesław Kumor, Polish ecclesiastical archival fonds, collections of historical church libraries, church cultural values
References

Źródła

Archiwum Ośrodka Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych, Mikrofilmowanie archiwaliów, Skontrum mikrofilmów OABMK 2015–2016, b. sygn.

Bibliografia

Archiwa Kościoła katolickiego w Polsce. Informator, oprac. M. Dębowska, Lublin 2002.

Dębowska M., Akta wizytacyjne w strukturze zasobów historycznych archiwów diecezjalnych w Polsce, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” 2012, t. 97, s. 65–71.

Dębowska M., Archiwa Kościoła katolickiego w ostatnim stuleciu, [w:] Nova et vetera. Aktualne problemy archiwów diecezjalnych w Polsce, red. W. Żurek, Lublin 2016, s. 23–43.

Dębowska M., Archiwa Kościoła katolickiego w II Rzeczypospolitej, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” 2009, t. 92 s. 39–51.

Dębowska M., Archiwum Norbertanek w Imbramowicach, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” 2010, t. 94, s. 29–38.

Dębowska M., Informator o archiwach Kościoła katolickiego w Polsce. Archiwa diecezjalne i archiwa kapituł katedralnych, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”, 1995, t. 64, s. 365–431.

Dębowska M., Informator o archiwach zakonnych w Polsce, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” 1998, t. 68, s. 15–99.

Dębowska M., Hamryszczak A., Inwentarz Archiwum Diecezji Łuckiej, Kraków 2018.

Dębowska M., Księga zapowiedzi łacińskiej parafii katedralnej w Łucku 1782–1826, Lublin 2013.

Dębowska M. Losy materiałów archiwalnych ze wschodnich diecezji II Rzeczypospolitej ze szczególnym uwzględnieniem archiwaliów diecezji łuckiej, [w:] Archiwa kościelne w służbie społeczeństwu, red. M. Różański, Łódź 2014, s. 121–130.

Dębowska M., Mikrofilmowanie zbiorów kościelnych w Instytucie Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, [w:] Archiwa w nowoczesnym społeczeństwie. Pamiętnik V Powszechnego Zjazdu Archiwistów Polskich Olsztyn 6–8 września 2007 r., red. J. Porazinski, K. Stryjkowski, Warszawa 2008, s. 109–116.

Dębowska M., Mikrofilmowanie materiałów archiwalnych w archiwach kościelnych, [w:] Ochrona zasobu archiwów kościelnych, red. A. Laszuk, Warszawa 2012, s. 160–169.

Dębowska M., Poszanowanie zasady przynależności zespołowej w archiwach Kościoła katolickiego w Polsce – problem rzeczywisty czy wydumany?, „Archiva Ecclesiastica” 2005, nr 2, s. 5–12.

Dębowska M., Problem zespołowości w praktyce archiwów kościelnych w Polsce, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” 2004, t. 81, s. 49–57.

Dębowska M., Skrzyniarz R., Materiały do dziejów bożogrobców w Archiwum Parafialnym w Miechowie, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” 2006, t. 86, s. 83–106.

Dębowska M., Stan badań nad archiwami parafialnymi w Polsce, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” 2001, t. 75, s. 11–17.

Dębowska M. Stan badań nad kancelariami kościelnymi, „Archiva Ecclesiastica” 2007, nr 4, s. 7–18.

Dębowska M., Status animarum łacińskiej parafii katedralnej w Łucku 1815–1819, Lublin 2013.

Firlej W., Bieroński Nestor Hygin Soter, [w:] Bibliografia piśmiennictwa profesorów seminarium kieleckiego (1727–2001). Księga jubileuszowa, oprac. D. Krześniak-Firlej, W. Firlej, A. Kaleta, Kielce 2002, s. 19–22.

Kumor B., Mikrofilmowanie zbiorów kościelnych przez Ośrodek Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” 1980, t. 40, s. 119–122.

Kumor B., Rola Ośrodka Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych przy KUL w udostępnianiu kościelnych zbiorów archiwalnych nauce polskiej, [w:] Materiały sesji „Archiwa warsztatem pracy historyka”, cz. 2, Toruń 1972, s. 69–73.

Kurie (archi)diecezjalne Kościoła rzymskokatolickiego w II Rzeczypospolitej, red. M. Dębowska, Lublin 2016.

Kwaśniewski A., Podręczniki do historii Kościoła i wybrane monografie księdza profesora Bolesława Kumora, [w:] Ksiądz profesor Bolesław Kumor 1925–2002. Historyk Kościoła i dydaktyk, red. W. Żurek, Lublin 2018, s. 53–76.

Wyczawski H.E., Przygotowanie do studiów w archiwach kościelnych wyd. 2, red. T. Moskal, A. K. Sitnik, Kalwaria Zebrzydowska 2013.