System prawny archiwów hiszpańskich

Zuzanna Jaśkowska-Józefiak

Abstrakt

W artykule przedstawiono system prawny archiwów hiszpańskich. Ze względu na specyfikę hiszpańskiego ustawodawstwa, tekst rozpoczyna krótkie wprowadzenie charakteryzujące rodzaje występujących w Hiszpanii źródeł prawa, które regulują działalność placówek archiwalnych. Z racji, że niektóre z wprowadzonych jeszcze w XIX w. aktów prawnych miały wpływ na dzisiejszy kształt ustaw i dekretów, część zasadniczą tekstu poprzedza krótka analiza historyczna omawiająca te z nich, które poświęcono tematyce archiwalnej. W dalszej części artykułu analizie poddano obowiązujące ustawodawstwo o charakterze ogólnopaństwowym, począwszy od Konstytucji z 1978 r., która wyodrębniła 17 regionów autonomicznych i rozdzieliła kompetencje dotyczące zarządzania archiwami między władze centralne i regionalne. Ze względu na decentralizację hiszpańskiej sieci archiwalnej, osobno scharakteryzowano sieć archiwów centralnych administracji państwowej oraz sieci autonomiczne. Tekst opiera się na uchwalanych przez hiszpańskie władze centralne i autonomiczne aktach prawnych oraz dostępnej literaturze przedmiotu.

 

The legal system of the Spanish archives

Abstract

This article presents the legal system of the Spanish archives. Due to the specific nature of Spanish legislation, the article begins with a short introduction characterizing the sources of the Spanish law which regulate the activity of archive facilities. Since certain legal acts introduced back in the 19th century have an impact on statutes and decrees today, the main part of the text is preceded by a short historical analysis discussing legal acts devoted to archiving. The next part of the article analyses applicable nationwide legislation, starting from the Constitution of 1978, which identifies 17 autonomous regions and divides the competences to manage archives between central and regional authorities. Due to the decentralization of the Spanish archive network, the central archive network managed by the state administration and autonomous networks were characterized separately. The text is based on the available source literature and legal acts passed by the central government and autonomous authorities in Spain.

Słowa kluczowe: prawo archiwalne, sieci archiwalne, decentralizacja, wspólnoty autonomiczne, Hiszpania / archive law, archive networks, decentralization, autonomous communities, Spain
References

Źródła

Constitución Española (Boletín Oficial del Estado, nr 311 z dnia 29 grudnia 1978 r.), https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1978-31229 [dostęp: 7.08.2020].

Decreto de 22 de noviembre de 1901 por el que se aprueba el Reglamento de Archivos del Estado (Gaceta de Madrid, nr 330 z dnia 26 listopada 1901 r.), https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE/1901/330/A00823-00828.pdf [dostęp: 3.08.2020].

Decreto de 12 de noviembre de 1931 disponiendo que los Protocolos de más de cien años de antigüedad queden incorporados al servicio del Cuerpo facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos para reorganizarlos como Archivos históricos (Boletín Oficial del Estado, nr 317 z dnia 13 listopada 1931 r.), https://www.boe.es/buscar/pdf/1931/BOE-A- 1931-9221-consolidado.pdf [dostęp: 7.08.2020].

Decreto de 24 de junio de 1947 sobre Ordenación de los Archivos y Bibliotecas y del Tesoro Histórico-documental y Bibliográfico (Boletín Oficial del Estado, nr 229 z dnia 17 sierpnia 1947 r.), https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1947-8145 [dostęp: 7.08.2020].

Decreto de 8 de mayo de 1947 por el que se crea el Patronato Nacional de Archivos Historicos, en sustitución del Patronato del Archivo Histórico Nacional (Boletín Oficial del Estado, nr 150 z dnia 30 maja 1947 r.), https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE//1947/150/A03053-03054.pdf [dostęp: 7.08.2020].

Decreo 914/1969, de 8 de mayo, de creación del Archivo General de la Administración Civil (Boletín Oficial del Estado, nr 125 z dnia 29 maja 1969 r.), https://boe.es/buscar/doc. php?id=BOE-A-1969-643 [dostęp: 6.08.2020].

Ley 3/1984, de 9 de enero, de Archivos (Boletín Oficial del Estado, nr 25 z dnia 30 stycznia 1984 r.), https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1984-2419 [dostęp: 15.07.2020].

Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español (Boletín Oficial del Estado, nr 155 z dnia 29 czerwca 1985 r.), https://www.boe.es/eli/es/l/1985/06/25/16/con [dostęp: 7.07.2020].

Ley 6/1985, de 26 de abril de Archivos (Boletín Oficial de Estado, nr 183 z dnia 1 sierpnia 1985 r.), https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1985-16229 [dostęp: 7.08.2020].

Ley 6/1986, de 28 de noviembre, de Archivos de Aragón (Boletín Oficial de Estado, nr 301 z dnia 17 grudnia 1986 r.), https://www.boe.es/buscar/pdf/1986/BOE-A-1986-32792-consolidado. pdf [dostęp: 7.08.2020].

Ley 3/1990, de 22 de febrero, de Patrimonio Documental y Archivos de Canarias (Boletín Oficial del Estado, nr 92 z dnia 17 kwietnia 1990 r.), https://www.boe.es/buscar/pdf/1990/BOE-A- 1990-9116-consolidado.pdf [dostęp: 7.08.2020].

Ley 6/1990, de 11 de abril, de Archivos y Patrimonio Documental de la Región de Murica (Boletín Oficial del Estado, nr 170 z dnia 17 lipca 1990 r.), https://www.boe.es/buscar/pdf/1990/ BOE-A-1990-169167 z dnia 104-consolidado.pdf [dostęp: 7.08.2020].

Ley 7/1990, de 3 de julio, de Patrimonio Cultural Vasco (Boletín Oficial del Estado, nr 51 z dnia 29 lutego 2012 r.), https://www.boe.es/buscar/pdf/2012/BOE-A-2012-2861-consolidado.pdf [dostęp: 7.08.2020].

Ley 6/1991, de 19 de abril, de Archivos y del Patrimonio Documental de Castilla y León (Boletín Oficial del Estado, nr 134 z dnia 5 czerwca 1991 r.), https://www.boe.es/buscar/pdf/1991/ BOE-A-1991-14132-consolidado.pdf [dostęp: 7.08.2020].

Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (Boletín Oficial del Estado, nr 285 z dnia 27 listopada 1992 r.), https://www.boe.es/buscar/pdf/1992/BOE-A-1992-26318-consolidado.pdf [dostęp: 6.08.2020].

Ley 4/1993, de 21 de abril, de Archivos y Patrimonio Documental de la Comunidad Autónoma de Madrid (Boletín Ofcicial del Estado, nr 138 z dnia 10 czerwca 1993 r.), https://www.boe.es/buscar/pdf/1993/BOE-A-1993-14881-consolidado.pdf [dostęp: 7.08.2020].

Ley 4/1994, de 24S. de mayo, de Archivos y Patrimonio Documental de La Rioja (Boletín Oficial del Estado, nr 144 z dnia 17 czerwca 1994 r.), https://www.boe.es/buscar/pdf/1994/BOE-A- 1994-13807-consolidado.pdf [dostęp: 7.08.2020].

Ley 10/2001, de 13 de julio, de archivos y gestión de documentos (Boletín Oficial del Estado, nr 206 z dnia 28 sierpnia 2001 r.), https://www.boe.es/buscar/pdf/2001/BOE-A-2001-16691- consolidado.pdf [dostęp: 7.08.2020].

Ley 3/2002, de 28 de junio, de Archivos de Cantabria (Boletín Oficial del Estado, nr 176 z dnia 24 lipca 2002 r.), https://www.boe.es/buscar/pdf/2002/BOE-A-2002-14840-consolidado.pdf [dostęp: 7.08.2020].

Ley 19/2002, de 24 de octubre, de Archivos Públicos de Castilla-La Mancha (Boletín Oficial del Estado, nr 301 z dnia 17 grudnia 2002 r.), https://www.boe.es/buscar/pdf/2002/BOE-A-2002-24540-consolidado.pdf [dostęp: 7.08.2020].

Ley 3/2005, de 15 de junio, de Archivos (Boletín Oficial del Estado, nr 167 z dnia 14 lipca 2005 r.), https://www.boe.es/buscar/pdf/2005/BOE-A-2005-12100-consolidado.pdf [dostęp: 7.08.2020].

Ley 15/2006, de 17 de octubre, de archivos y patrimonio documental de las Illes Balears (Boletín Oficial del Estado, nr 285 z dnia 29 listopada 2006 r.), https://www.boe.es/buscar/pdf/2006/BOE-A-2006-20772-consolidado.pdf [dostęp: 7.08.2020].

Ley Foral 12/2007, de 4 de abril, de Archivos y Documentos (Boletín Oficial del Estado, nr 113 z dnia 11 maja 2007 r.), https://www.boe.es/buscar/pdf/2007/BOE-A-2007-9611-consolidado.pdf [dostęp: 7.08.2020].

Ley 2/2007, de 12 de abril, de Archivos y Patrimonio Documental de Extremadura (Boletín Oficial del Estado, nr 127 z dnia 28 maja 2007 r.), https://www.boe.es/buscar/pdf/2007/BOE-A-2007-10663-consolidado.pdf [dostęp: 7.08.2020].

Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos (Boletín Ofcial del Estado, nr 150 z dnia 23 czerwca 2007 r.), https://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-12352 [dostęp: 19.07.2020].

Ley 52/2007, de 26 de diciembre, pol la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidad en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura (Boletín Oficial del Estado, nr 310 z dnia 27 grudnia 2007 r.), https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-22296 [dostęp: 19.07.2020].

Ley 7/2014, de 26 de septiembre, de archivos y documentos de Galicia (Boletín Oficial del Estado, nr 258 z dnia 24 października 2014 r.), https://www.boe.es/buscar/pdf/2014/BOE-A-2014-10825-consolidado.pdf [dostęp: 7.08.2020].

Orden por la que se dispone sea gratituto el acceso a todos los Archivos y Bibliotecas del Estado (Boletín Oficial del Estado, nr 65 z dnia 15 marca 1971 r.), https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1971-373 [dostęp: 7.08.2020].

Ordenanzas de Archvivo de Simancas (1588), ordenanzas_archivo_simancas.pdf [dostęp: 25.11.2020].

Real Decreto 2258/1977, de 27 de agosto, sobre estructura orgánica y funciones del Ministerio de Cultura (Boletín Oficial del Estado, nr 209 z dnia 1 września 1977 r.), https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1977-21144 [dostęp: 15.07.2020].

Real Decreto 2598/1998, de 4 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Archivos Militares (Boletín Oficial del Estado, nr 303 z dnia 12 grudnia 1998 r.), https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1998-29347 [dostęp: 19.07.2020].

Real Decreto 1708/2011, de 18 de noviembre, por el que se establece el Sistema Español de Archivos y se regula el Sistema de Archivos de la Administración General del Estado y de sus Organismos Públicos y su régimen de acceso (Boletín Oficial del Estado, nr 284 z dnia 25 listopada 2011 r.), https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2011-18541 [dostęp: 15.07.2020].

Real Decreto 509/2020, de 5 de mayo, por el que se desarolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Cultura y Deporte (Boletín Oficial del Estado, nr 127 z dnia 7 maja 2020 r.), https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-4860 [dostęp: 15.07.2020].

Sentencia 38/2013, de 14 de febrero (Boletín Oficial del Estado, nr 25 z dnia 30 stycznia 1984 r.), https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1984-2419 [dostęp: 9.08.2020].

Sentencia 103/1988, de 25 de junio (Boletín Oficial del Estado, nr 152 z dnia 25 czerwca 1988 r.), http://hj.tribunalconstitucional.es/es-ES/Resolucion/Show/1044 [dostęp: 7.08.2020].

Bibliografia

Alberch i Fugueras R., Los archivos, entre la memoria histórica y la sociedad del conocimiento, Barcelona 2003.

Calvo Sotillos Á.L., Sistema archivístico de la Administración General del Estado, [w:], Legislación archivística española, red. Á.L. Calvo Sotillos, Madryt 2015, s. 9–14.

Fernández Ramos S., Marco normativo de los archivos en el estado de las autonomías, „Cartas diferentes. Revista canaria de patrimonio documental” 2015, nr 11, s. 17–80.

Jaśkowska-Józefiak Z., Archiwa uniwersytetów w Hiszpanii. Organizacja, zasób działalność, Poznań 2019.

Jaśkowska-Józefiak Z., Metodyka opracowania dokumentacji w Hiszpanii na przykładzie Portalu Archiwów Hiszpańskich (Portal de Archivos Españoles), [w:] Metodyka i standardy opracowania archiwalnego. Rzeczywistość i potrzeby, red. I. Mamaczak-Gadkowska, Poznań 2019, s. 127–135.

Legislación archivística española, red. A.L. Calvo Sotillos, Madryt 2015.

López Gómez P., El sistema archivístico español anterior a la constitución de 1978, „Boletín de ANABAD” 1998, t. 38, nr 1–2, s. 149–171.

López Gómez P., Política archivística en acción: ingresos y destrucciones en los archivos históricos del estado (1931–2004), [w:] V. Cortés Alonso, P. López Gómez, A. González Quintana, Los archivos españoles en el siglo XX: Políticas y producción bibliográfica, t. 1: Políticas archivísticas en la España del siglo XX, Salamanka 2009, s. 16–71.

López Rodríguez C., Orígenes del Archivo de la Corona de Aragón, (en tiempos, Archivo Real de Barcelona), „HISPANIA. Revista Española de Historia” 2007, t. 57, nr 226 (maj–sierpień) s. 413–454, http://hispania.revistas.csic.es/index.php/hispania/article/viewFile/49/49 [dostęp: 10.08.2020].

Martín Gavilán C., Temas de Biblioteconomía: Concepto y función de archivos. El sistema Archivístico Español, https://www.boe.es/legislacion/documentos/ConstitucionCASTELLANO.pdf [dostęp: 29.06.2020].

Sánchez Blanco Á., Archivos Estatales y Archivos Autonómicos, „Revista Jurídica de Navarra” 2009, nr 48 (lipiec–grudzień), s. 131–179.

Supera-Markowska M., Zarys prawa hiszpańskiego i prawa polskiego, wyd. 2, Warszawa 2013.