Ustawowe podstawy działania archiwów niemieckich. Federalne i krajowe ustawy archiwalne

Paweł Gut

Abstrakt

Ustawy archiwalne definiują cele i zadania archiwów. Nowoczesne ustawodawstwo w tej dziedzinie zaczęło kształtować się od czasów rewolucji francuskiej. Według Elanie Goh prawo archiwalne i archiwa w poszczególnych państwach były tworzone w dwóch nurtach: rewolucyjnym i ewolucyjnym. Federalny ustrój państwa niemieckiego posiada odbicie również w prawie archiwalnym, organizacji archiwów, zarządzaniu dokumentacją i zasobem archiwalnym. Wpływ na jego kształt ma m.in. różnorodność tradycji archiwalnych i przeszłość ustrojowa Niemiec, dlatego też prawo archiwalne stanowi wypadkową obu nurtów jego tworzenia. W Republice Federalnej Niemiec aż do lat 80. XX w. zagadnień zasobu archiwalnego i archiwów nie regulowały ustawy archiwalne (Archivgesetze), lecz inne przepisy, najczęściej zarządzenia administracyjne. Zmiany nastąpiły po uchwaleniu aktu prawnego o ochronie danych osobowych i tajemnicy. Pierwszą ustawę archiwalną krajową przyjęła Badenia-Wirtembergia w 1987 r., a ustawę federalną (Bundesarchivgesetz) podpisano w styczniu 1988 r. Do 1997 r. wszystkie kraje związkowe otrzymały legislacje regulujące omawiane kwestie. W ciągu kolejnych dwóch dziesięcioleci były one nowelizowane lub zastępowane przez nowe. Wśród tych ostatnich na szczególną uwagę zasługuje ogłoszona w 2017 r. związkowa ustawa archiwalna. Ustawy archiwalne w Niemczech stanowią zwięzłe dokumenty, które definiują główne problemy zasobu archiwalnego, zarządzania dokumentacją (też elektroniczną) i organizacji archiwów. Lakoniczność tych legislacji powoduje, że w trakcie tworzenia ustaw wpływających na archiwa (np. o ochronie danych osobowych), te pierwsze nie wymagają obszernych nowelizacji.

 

Statutory grounds for the activity of German archives. Federal and national laws on archives

Abstract

Laws on archives lay down the purposes and tasks of archives. Modern archival legislation began to develop as early as at the time of the French Revolution. According to Elanie Goh, the development of archives and the enactment of archival law was either revolutionary or evolutionary. The federal political system of Germany is also reflected in its law on archives, in the organisation of archives, in record management and in its archival fonds. This results, for example, from the variety of archive traditions and from the past political systems in Germany, which is why the country archival legislation relies on both enactment trends. Up until the 1980s, the issue of archival fonds and archives in the Federal Republic of Germany, a democratic state, was not regulated by laws on archives (Archivgesetze) but by other regulations instead, usually administrative orders. This changed due to personal data protection and confidentiality legislation. The first domestic law on archives was adopted by Baden-Württemberg in 1987, and the federal act (Bundesarchivgesetz) was signed in January 1988. By 1997, all the states received archival legislation, which was either amended or re-enacted over the next two decades. A new federal law on archives was announced in 2017. German laws on archives are concise documents that address the main aspects of archival fonds, record management (also for electronic records) and archive organisation. Being so laconic, the legislation does not require vast modifications during the creation of other laws that influence archives (for example, personal data protection laws).

Słowa kluczowe: ustawa archiwalna, prawo archiwalne, archiwa, Niemcy, Archiwum Federalne (Bundesarchiv), archiwa krajowe / law on archives, archival legislation, archives of the Federal Republic of Germany, Federal Archive (Bundesarchiv), national archives of Germany
References

Źródła

Archivgesetz des Landes Berlin vom 29. November 1993, „Gesetz und Verordnungsblatt Berlin” 1993, s. 576–580.

Archivgesetz für den Freistaat Sachsen vom 17. Mai 1993, „Sächsisches Gesetz und Verordnungsblatt” 1993, s. 449–453.

Archivgesetz Sachsen-Anhalt vom 28. Juni 1995, „Gesetz und Verordnungsblatt für das Land Sachsen-Anhalt” 1995, s. 190–193.

Bayerisches Archivgesetz vom 22. Dezember 1989, „Bayerisches Gesetz und Verordnungsblatt” 1989, s. 710–713.

Benutzugsordnung für das Bundesarchiv vom 11. September 1969 - Erlass des Bundesministers des Innern, „Der Archivar” 1970, Jg. 23, s. 69–71.

Deutscher Bundesrat. Stenografischer Bericht. 953 Sitzung. 10.02.2017, s. 61–62, http://dipbt. bundestag.de/dip21/brp/953.pdf [dostęp: 30.06.2020].

Deutscher Bundestag, 10. Wahlperiode, Drucksache 10/3072 Entwurf eines Gesetzes über die Sicherung und Nutzung von Archivgut des Bundes (Bundesarchivgesetz — BArchG), Anlage 2, s. 15, http://dipbt.bundestag.de/doc/btd/10/030/1003072.pdf [dostęp: 15.06.2020].

Deutscher Bundestag, 10. Wahlperiode, Drucksache 10/3072 Entwurf eines Gesetzes über die Sicherung und Nutzung von Archivgut des Bundes (Bundesarchivgesetz — BArchG), s. 1, http://dipbt.bundestag.de/doc/btd/10/030/1003072.pdf [dostęp: 15.06.2020].

Deutscher Bundestag. Stenografischer Bericht 115. Sitzung, 26. September 2019, s. 14034C-14060B, http://dipbt.bundestag.de/dip21/btp/19/19115.pdf#P.14048 [dostęp: 30.06.2020].

Deutscher Bundestag. Stenografischer Bericht. 190. Sitzung. 22.09.2016, s. 19007–19011, http://dipbt.bundestag.de/dip21/btp/18/18190.pdf [dostęp: 30.06.2020].

Erlass des Bundesministers des Innern über die Errichtung einer „Stiftung Archiv der Parteien und Massenorganisationen der DDR” vom 6. April 1992, „Gemeinsames Ministerialblatt für die Bundesministerien” 1992, s. 310–312.

Gesetz für ein Hessisches Archivgesetz und zur Änderung anderer Rechtsvorschriften vom 18. Oktober 1989, „Gesetz und Verordnungsblatt für das Land Hessen” 1989, s. 270–274.

Gesetz über die Gliederung der Archivverwaltung vom 19. November 1974, „Gesetzblatt für Baden-Württemberg” 1974, s. 497.

Gesetz über die Pflege und Nutzung vom Archivgut (Landesarchivgesetz) vom 27. Juli 1987, „Gesetzblatt für Baden-Württemberg” 1987, s. 230–233.

Gesetz über die Sicherung und Benutzung von Archivgut des Landes Berlin vom 14. März 2016, „Gesetz und Verordnungsblatt für Berlin” 2016, s. 93–95.

Gesetz über die Sicherung und Nutzung öffentlichen Archivguts im Lande Nordrhein-Westfalen, „Gesetz und Verordnungsblatt für Land Nordrhein-Westfalen” 1989, s. 302.

Gesetz über die Sicherung und Nutzung öffentlichen Archivguts im Lande Bremen vom 7. Mai 1991, „Gesetzblatt der Freien Hansestadt Bremen” 1991, s. 159–162.

Gesetz über die Sicherung und Nutzung öffentlichen Archivguts im Lande Nordrhein-Westfalen vom 16. März 2010, „Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen” 2010, s. 188.

Gesetz über die Sicherung und Nutzung öffentlichen Archivguts in Schleswig-Holstein vom 11. August 1992, „Gesetz und Verordnungsblatt für Schleswig-Holstein” 1992, s. 444–448.

Gesetz über die Sicherung und Nutzung von Archivgut des Bundes vom 6. Januar 1988 (Bundesgesetzblatt Teil I Nr 2 14.01.1988, s. 62–64).

Gesetz über die Sicherung und Nutzung von Archivgut in Niedersachsen vom 25. Mai 1993, „Niedersächsisches Gesetz und Verordnungsblatt” 1993, s. 129–134.

Gesetz über die Sicherung und Nutzung von öffentlichem Archivgut im Land Brandenburg vom 7. April 1994, „Gesetz und Verordnungsblatt für das Land Brandenburg” 1994, s. 94–97.

Gesetz über die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik vom 20. Dezember 1991 (Bundesgesetzblatt Teil I Nr 67 z 28.12.1991, s. 2272–2287).

Gesetz zu den Vertrag vom 31. August 1990 zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Deutschen Demokratischen Republik über die Herstellung der Einheit Deutschlands – Einigungsvetragsgesetz – und der Vereinbarung vom 18. September 1990, vom 23. September 1990 (Bundesgesetzblatt Teil II Nr 35 z 28.09.1990, s. 885).

Gesetz zum Schutz deutschen Kulturgutes gegen Abwanderung vom 6.08.1955 (Bundesgesetzblatt Teil I Nr 26 z 09.08.1955, s. 501–503).

Gesetz zur Änderung des Landesarchivgesetzes, vom 12. März 1990, „Gesetzblatt für Baden-Württemberg” 1990, s. 89.

Gesetz zur Neuregelung des Archivwesens und des Pflichtexemplarrechts, vom 26. November 2012, „Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Hessen” 2012, s. 458–462.

Gesetz zur Neuregelung des Bundesarchivrechts vom 10. März 2017 (Bundesgesetzblatt Teil I Nr 12 z 15.03.2017, s. 410–416).

Gesetz zur Regelung des Archivrechts in Mecklenburg-Vorpommern vom 7. Juli 1997, „Gesetzund Verordnungsblatt für Mecklenburg-Vorpommern” 1997, s. 282–286.

Hamburgisches Archivgesetz vom 21. Januar 1991, „Hamburgisches Gesetz und Verwaltungsblatt” 1991, s. 7–10.

Instruktion für Beamten der Staatsarchive in den Provinzen, vom 31. August 1867, „Ministerialblatt für die gesamte innere Verwaltung in den Königlich Preußischen Staaten” 1867, Jg. 28, s. 327– 331.

Kirchengesetz über Sicherung und Nutzung vom Archivgut der Evangelischen Kirche in Deutschland vom 30. Mai 1988, „Amtsblatt der Evangelischen Kirche in Deutschland” 1988, s. 266–267.

Kirchengesetz zur Sicherung und Nutzung von kirchlichem Archivgut der Evangelischen Kirche der Union vom 6. Mai 2000, „Amtsblatt der Evangelischen Kirche in Deutschland” 2000, s. 228–232.

Landesgesetz zum Schutze der Kulturdenkmale, vom 12. Juli 1949, „Badisches Gesetz und Verordnungsblatt” 1949, Jg. 4, nr 33/34, s. 303–312.

Saarländisches Archivgesetz vom 23. September 1992, „Amtsblatt 1992 des Saarlandes” 1992, s. 1094–1097.

Thüringer Gesetz über die Sicherung und Nutzung von Archivgut vom 24. April 1992, „Gesetz und Verordnungsblatt für das Land Thüringen” 1992, s. 139–143.

Thüringer Gesetz über die Sicherung und Nutzung von Archivgut vom 29 Juni 2018, „Gesetz und Verordnungsblatt für den Freistaat Thüringen” 2018, s. 308–314.

Bibliografia

Baier H., Archivrechtliche Regelungen im kirchlichen Bereich, „Der Archivar” 1990, Jg. 43, s. 54– 55.

Becker I.Ch., Rehm C., Schäfer U., Vorwort, [w:] Nicht nur Archivgesetze… Archivarinnen und Archivare auf schwankendem Boden? Best Practice – Kollisionen – Perspektiven. Beiträge zum 22. Archivwissenschaftlichen Kolloquium der Archivschule Marburg, Hersausgegeben von I, Ch. Becker, C. Rehm, U. Schäfer (Veröffentlichungen der Archivschule Marburg, Nr. 66), Marburg 2019, s. 7–9.

Boberach H., Die neue Benutzungsordnung für das Bundesarchiv, „Der Archivar” 1970, Jg. 23, s. 63–72.

Borck H.-G., Das rheinland-pfälzische Landesarchivgesetz vom 5. Oktober 1990. Einführung und Textabdruck, „Der Archivar” 1994, s. 47, s. 97–118.

Brennecke A., Archivkunde. Ein Beitrag zur Theorie und Geschichte des Europäischen Archivwesens, berarbeitet und ergänzt von W. Leesch, Lipsk 1953.

Buchmann W., Erfahrungen mit Bundesarchivgesetz, „Der Archivar” 1990, Jg. 43, s. 37–45.

Bundesarchivgestetz. Handkommentar, Herausgegeben von Ch.J. Partsch, Baden-Baden 2019.

Burgy F., Roth-Lochner B., Les Archives en Suisse Au la fureur du particularisme, „Archives” 2002–2003, vol. 34 Nr. 1–2, s. 37–80.

Carstensen M., Modernes Archivgesetz für Mecklenburg-Vorpommern, „Der Archivar” 1999, Jg. 52, s. 124–129.

Diederich T., Anordnung über die Sicherung und Nutzung der Archive der Katholischen Kirche. Einführung und Textabdruck, „Der Archivar” 1989, Jg. 42, s. 187–196.

Diskussion während des 32. Archivtages in Bremen im Anschluss an die Referate von Dr. Vollmer, Dr. Mertes und Dr. Mikoletzky, „Der Archivar” 1953, Jg. 6, s. 206–210.

Duranti L., Archival Science, [w:] Encyclopedia of Library and Information Science, editor A. Kent, Nowy Jork 1997, s. 1–19.

Erklärung des Verbandes der Historiker Deutschland zu Frage des Datenschutzes und der Archivgesetzgebung (Fassung vom 15.4.1989), „Der Archivar” 1989, Jg. 42, s. 658–661.

Frotscher W., Pieroth B., Verfassungsgeschichte, Monachium 2014.

Gaul J., Organizacja i zakres działania archiwów w Austrii na szczeblu centralnym (ogólnokrajowym) i regionalnym (krajowym), „Archeion” 2014, t. 115, s. 97–110.

Goh E., Archival law from the trenches. The impact of archival legislation on records management in commonwealth countries, Vancouver 2016, s. ii, https://open.library.ubc.ca/cIRcle/collections/ubctheses/24/items/1.0300019 [dostęp: 30.06.2020].

Goh E., Archival legislation, [w:] Encyclopedia of archival science, Edited by L. Duranti, P.C. Franks, Nowy Jork 2015, s. 60–63.

Hedwig A., Archivrecht und betriebswirtschaftliches Management – Kostenbewusstsein als Kriterium für das neue Hessische Archivgesetz, [w:] Archiv – Recht – Geschichte. Festschrift für Rainer Polley, Herausgegeben von I.Ch. Becker, D. Haffer, V. Hirsch, K. Uhde, Marburg 2014 (Veröffentlichungen der Archivschule Marburg nr 59), s. 243–244.

Heydenreuter R., Die rechtlichen Grundlagen des Archivwesens, „Der Archivar” 1979, Jg. 32, s. 157–170.

Jaroschka W., Bayerisches Archivgesetz. Einführung und Textabdruck, „Der Archivar” 1991, Jg. 44, s. 535–550.

Kahlenberg F., Das Bundesarchiv nach 3. Oktober 1990, „Der Archivar” 1991, Jg. 44, s. 525–536.

Kahlenberg F., Deutsche Archive im West und Ost. Zur Entstehung des Staatlichen Archivwesens seit 1945, Düsseldorf 1972.

Kaiser.A.-B., Archiv und Recht, [w:] Handbuch Archiv. Geschichte, Aufgaben, Perspektive, Herausgegeben von. M. Lepper, U. Raulff, Stuttgart 2016, s. 107–115.

Kann F.J.W. van, Seid mutig – Archive dienen der Information und nicht der Geheimhaltung!, [w:] Alles was Recht ist. Archivische Fragen – juristische Antworten. 81. Deutscher Archivtag in Bremen, Fulda 2012, s. 51–55.

Kehr P., Ein Jahrhundert preußischer Archivverwaltung, „Preußische Jahrbücher” 1924, H. 196.

Koser R., Die Neuordnung des preußischen Archivwesens durch den Staatskanzler Fürsten von Hardenberg, Lipsk 1904.

Kownatzki H., Entwurf für ein Landesarchivgesetz, „Der Archivar” 1962, Jg. 15, s. 327–336.

Kropat W.-A., Das hessische Archivgesetz. Einführung und Textabdruck, „Der Archivar” 1990, Jg. 43, s. 359–374.

Laufer W., Saarländisches Archivgesetz. Einführung und Textabdruck, „Der Archivar” 1997, Jg. 50, s. 769–784.

Leesch W., Archivgutschutz und Archivpflege. Geschichte, Organisation und Aufgaben, „Der Archivar” 1950, Jg. 3, s. 120–144.

Leśniewska J., Nowelizacja federalnego prawa archiwalnego na miarę XXI wieku, http://www.archiwa.net/index.php?view=article&catid=77%3Aprawo-archiwalne-niepolskie&id=855%3Aniemcy-nowelizacja-federalnego-prawa-archiwalnego-na-miar-xxiwieku&format=pdf&option=com_content [dostęp: 01.07.2020].

Leśniewska J., Instytut Gaucka już wkrótce częścią Bundesarchiv, http://www.archiwa.net/index.php?option=com_content&view=article&id=1062:2019-10-06-10-37-38&catid=8:nowoci-zniemiec[dostęp: 30.06.2020].

Lexikon Dokumentenmanagement und Archivierung, Herausgegeben von S. Schwalm, R. Ullrich,Berlin 2008.

Manegold B., Archivrecht. Die Archivierungspflicht öffentlicher Stellen und das Archivzugangsrechtdes historischen Forschers im Licht der Forschungsfreiheitsverbürgung des Art. 5 Abs. 3 GG,Berlin 2002.

Manegold B., Archivrecht? Archivrecht! Zu den verfassungsrechtlichen Rahmenbedingungenöffentlicher Archive in Deutschland, w: Alles was Recht ist. Archivische Fragen – juristischeAntworten. 81. Deutscher Archivtag in Bremen, Fulda 2012, s. 31–49.

Manke M., Reissbrett und Rasenmähner. Die staatlichen Archive im Reformprozess derLandesverwaltung Mecklenburg-Vorpommern, „Auskunft. Zeitschrift für Bibliothek, Archivund Information in Norddeutschalnd” 2007, Heft 1, s. 68–92.

Menne-Haritz A., Schlüsselbegriffe der Archivterminologie, Nachdruck der 3., durchgesehenenAuflage, Marburg 2006.

Müller E., Die Notwendigkeit eines preußischen Archivgesetzes, „Preußische Jahrbücher” 1925,H. 201, s. 315–325.

Müller W., Der organisatorische Ausbau des Bundesarchivs 1953-54, „Der Archivar” 1955, Jg. 8,s. 73–76.

Müsebeck E., Der Systematische Aufbau des Reichsarchivs, „Preussische Jahrbücher” 1923,H. 191, s. 294–318.

Nawrocki S., Państwowa służba archiwalna w RFN, „Archeion” 1980, t. 70, s. 241–244.

Oesterreichische Archivgesetze. Stand 20. September 2017, Herausgegeben von U. Nachbaur,Bregencja 2017.

Oldenhage K., Archivrecht in der Informationsgesellschaft – Europäische und deutschePerspektiven, „Archivpflege in Westfalen-Lippe” 2007, H. 66, s. 11–16.

Oldenhage K., Archivrecht? Überlegungen zu den rechtlichen Grundlagen des Archivwesensin der Bundesrepublik Deutschland, [w:] Aus der Arbeit des Bundesarchivs. Beiträge zumArchivwesen zur Quellenkunde und Zeitgeschichte, Herausgegeben von H. Boberach,H. Booms, Boppard 1977, s. 187–207.

Oldenhage K., Bemerkungen zum Bundesarchivgesetz, „Der Archivar” 1988, Jg. 41, s. 477–498.

Oldenhage K., Brauchen wir Archivgesetze?, „Der Archivar” 1980, Jg. 33, s. 165–168.

K. Oldenhage K., Persönlichkeitsschutz und Datenschutz, „Der Archivar” 1981, Jg. 34, s. 469–474.

Polley R., „Oft büßt das Gute ein, wer Besseres sucht” – Bestandsaufnahme und Gedankenzum aktuellen Stand der Archivgesetzgebung in Deutschland, [w:] Archivgesetzgebungin Deutschland – Ungeklärte Rechtsfragen und neue Herausforderungen, Beiträge des 7.Archivwissenschaftlichen Kolloquiums der Archivschule Marburg, Herausgegeben vonR. Polley, Marburg 2003 (Veröffentlichung der Archivschule Marburg 38), s. 17–37.

Polly R., Der archivische Belegexemplaranspruch in vielseitiger Ausprägung als Rechtsproblem, „Archivpflege in Westfalen-Lippe” 2012, H. 76, s. 25–31.

Pölnitz-Augsburg G. von, Stand der Archivalienschutz-Gesetzgebung, „Der Archivar” 1951, Jg. 4, s. 100–107.

Pretsch H.J., Die Rechtsstellung des Politischen Archivs [des Auswärtigen Amts], „Der Archivar” 1990, Jg. 43, s. 597–599.

Ramm-Helmsing H. von, Schicksal, Verbleib und Organisation der ostdeutschen Archive in der Rahmen der polnischen Archivgesetzgebung (II. Teil), „Der Archivar” 1953, Jg. 6, s. 230–234.

Reimann R., Kulturgutschutz und Hegemonie. Die Bemühungen der staatlichen Archive um ein Archivalienschutzgesetz in Deutschland 1921 bis 1972, Münster 2003.

Richter G., Das baden-württembergische Gesetz zur Änderung des Landesarchivgesetzes (LArchG) vom 12. März 1990, „Der Archivar” 1990, Jg. 43, s. 565–572.

Richter G., Das baden-württembergische Landesarchivgesetz vom 27. Juli 1987. Einführung und Textabdruck, „Der Archivar” 1988, Jg. 41, s. 385–398.

Roden G. von, Archiv- ordnungen und richtlinien im Gebiet der Deutschen Bundesrepublik, „Der Archivar” 1954, Jg. 7, s. 29–50, 87–102.

Rumschöttel H., Die Archive an der Schwelle zu den 90-er Jahren. Ein Lagebericht. Vortrag zur Eröffnung des 60. Deutschen Archivtag, „Der Archivar” 1990, Jg. 43, s. 29–38.

Schaar P., Niemiecki system ochrony danych osobowych w zbiorach archiwalnych, „Archeion” 2006, t. 109, s. 52–63.

Schäfer U., Quod non est in actis, non est in mundo. Zur Funktion öffentlicher Archive im demokratischen Rechtsstaat, [w:] Alles was Recht ist. Archivische Fragen – juristische Antworten. 81. Deutscher Archivtag in Bremen, Fulda 2012, s. 57–78.

Schilling L., Thüringer Gesetz über die Sicherung und Nutzung von Archivgut. Einführung und Textabdruck, „Der Archivar” 1992, Jg. 45, s. 549–562.

Schmitz H., Archivgesetz Nordrhein-Westfalen. Einführung und Textabdruck, „Der Archivar” 1990, Jg. 43, s. 227–242.

Schreckenbach H.-J., Archivgesetze in den Bundesländern Brandenburg, Mecklenburg- Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen, „Landes und Kommunalverwaltung. Verwaltungsrechts-Zeitschrift für Länder Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen” 1998, Jg. 8, s. 289–294.

Schreckenbach H.-J., Archivrecht in Brandenburg aus historischer Sicht, „Brandenburgische Archive. Mitteilungen aus dem Archivwesen des Landes Brandenburg” 1995, H. 6, s. 6–7.

Schreckenbach H.-J., Archivrecht in den fünf neuen Ländern. Eine historische und vergleichende Betrachtung, [w:] Brandenburgische Landesgeschichte und Archivwissenschaft. Festschrift für Lieselott Enders zum 70. Geburtstag, Herausgegeben von F. Beck, Neitmann K., Weimar 1997, s. 305–311.

Schreckenbach H.-J., Brandenburgisches Archivgesetz. Einführung und Textabdruck, „Der Archivar” 1995, Jg. 48, s. 621–634.

Specker H.E., Die Landesarchivgesetzgebung aus der Sicht der kommunalen Archive, „Der Archivar” 1990, Jg. 43, s. 49–53.

Steinmüller W., Datenschutz im Archivwesen. Einige neue Argumente für bereichsspezifisches Archivgesetz, „Der Archivar” 1980, Jg. 33, s. 175–188.

Strauch D., Das Archivalieneigentum. Untersuchung zum öffentlichen und privaten Sachrecht deutscher Archive, Kolonia–Monachium 1998.

Taddey G., Der 60. Deutscher Archivtag 1989 in Lübeck. Die Aufgaben der Archive im Wandel. Neues Archivrecht – Neuartiges Archivgut, „Der Archivar” 1990, Jg. 43, s. 10.

Thimme H., Die Notwendigkeit eines Archivalienschutzgesetzes für das Reich, „Archiv für Politik und Geschichte” 1925, s. 202–207;

Wdowiszewski Z., Archiwa szwajcarskie, „Archeion” 1930, t. 6–7, s. 84–101.

Weiser J., Geschichte der preußischen Archivverwaltung und ihrer Leiter. Von den Anfängen unter Staatskanzler von Hardenberg bis zur Auflösung im Jahre 1945, Kolonia–Weimar–Wiedeń 2000.

Wetzel J., Das Archivgesetz des Landes Berlin vom 29. November 1993. Einführung und Textabdruck, „Der Archivar” 1994, Jg. 47, s. 597–606.

Winter G., Pölnitz-Augsburg G. von, Archivalienschutzgesetz der deutschen Länder, „Der Archivar” 1950 Jg. 3, s. 2–14.

Witt R., Schleswig-holsteinische Archivgesetzgebung, „Der Archivar” 1988, Jg. 41, s. 414–415.

Wolfram G., Gesetzliche Regelung des Schultzes von Archivalien und der Beaufsichtigung nichtfachmännisch verwalteter Archive und Registraturen, „Korrespondenzblatt des Gesamtvereins der Deutschen Geschichts- und Alterthumsvereine” 1905, Jg. 53, s. 399–419.