Archeion,2020, 121

Redaktor naczelny: dr Paweł Pietrzyk
Zastępca redaktora naczelnego: dr Ewa Rosowska-Jakubczyk
Rok wydania: 2020
Słowa kluczowe: prawo archiwalne, prawo o dokumencie, prawo polskie, prawo europejskie, prawo międzynarodowe / law on archives, law on documents, Polish law, European law, international law, narodowy zasób archiwalny, materiały archiwalne, prawo własności, ustawa archiwalna / national archival fonds, archival materials, property rights, archival law, fonogramy, wideogramy, nagrania dźwiękowe, nagrania wizyjne, prawo autorskie, prawa majątkowe, prawa pokrewne, publikacja nagrań na stronach internetowych, wystawy wirtualne, strony internetowe, archiwa państwowe / phonograms, videograms, sound recordings, image recordings, copyright, related rights, online publication of recordings, virtual exhibitions, websites, national archives, zarządzanie dokumentacją, archiwum zakładowe, instrukcja archiwalna, przedpole archiwalne, sądy powszechne / documentation management, institutional archives, archive instruction, archival foreground, courts of general jurisdiction, likwidacja archiwów państwowych wyodrębnionych / bill on archives, removal of separated state archives, francuskie prawo archiwalne, archiwa francuskie, dziedzictwo kulturowe Francji, ochrona dóbr kultury we Francji / French law on archives, French archives, French cultural heritage, protection of cultural assets in France, ustawa archiwalna, archiwa, Niemcy, Archiwum Federalne (Bundesarchiv), archiwa krajowe / law on archives, archival legislation, archives of the Federal Republic of Germany, Federal Archive (Bundesarchiv), national archives of Germany, sieci archiwalne, decentralizacja, wspólnoty autonomiczne, Hiszpania / archive law, archive networks, decentralization, autonomous communities, Spain, Bronisław Gorczak, archiwum w Sławucie, szkoła Ksawerego Liskego / Bronisław Gorczak, archive in Slavuta, Ksawery Liski school, historia gospodarcza, historia rolnictwa, historia bankowości, Państwowy Bank Rolny, archiwa państwowe / economic history, history of agriculture, history of banking, State Agricultural Bank, National Archives, Archiwum Państwowe w Szczecinie, Kościół rzymskokatolicki, polityka wyznaniowa / Szczecin National Archives, Roman Catholic Church, religion-related policy, German Catholic Church, church records, church administration / niemiecki Kościół katolicki, akta kościelne, administracja kościelna, Archival Science – czasopismo, analiza treści, literatura naukowa, badania naukowe, archiwistyka / Archival Science – journal, text analysis, research literature, research, archival science, Designing the Archive, konferencja Międzynarodowej Rady Archiwów, projektowanie archiwum, archiwistyka na świecie, innowacje w archiwach, archiwa otwarte, archiwa milczące, archiwa cyfrowe / Designing the Archive, conference of the International Council on Archives, archive designing, archival science around the world, innovations in archives, open archives, silent archives, digital archives, systemy teleinformatyczne, dokumenty elektroniczne, teleinformatyczne systemy dziedzinowe, systemy elektronicznego zarządzania dokumentacją, biurowość elektroniczna / ICT systems, electronic documents, domain-specific ICT systems, electronic document management systems, electronic office administration, archiwizacja Webu, archiwa Webu, archiwa cyfrowe, witryny Internetowe, badania nad Internetem / Web archiving, Web archives, Internet studies, działalność naukowa archiwów, funkcja naukowa archiwów, udostępnianie materiałów archiwalnych na potrzeby nauki / scientific activities of archives, scientific function of archives, sharing archival materials for the needs of science, archiwistyka, Ośrodek Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Dębowska Maria, Kumor Bolesław, zasób polskich archiwów kościelnych, zbiory historyczne bibliotek kościelnych, kościelne dobra kultury / archival science, Ecclesiastical Archives, Library and Museum Centre of the John Paul II Catholic University of Lublin, Maria Dębowska, Bolesław Kumor, Polish ecclesiastical archival fonds, collections of historical church libraries, church cultural values, kulturoznawstwo, etnologia, muzykologia, antropologia kultury, archiwa literackie, archiwa twórców kultury / cultural studies, ethnology, musicology, cultural anthropology, literary archives, archives of culture creators

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Od redakcji

Archeion, 2020, 121, s. 11-14

Z problematyki współczesnego prawa archiwalnego

Regulacje prawa polskiego mające znaczenie dla działalności archiwalnej

Archeion, 2020, 121, s. 15-67
Data publikacji online: 2020
DOI 10.4467/26581264ARC.20.001.12958

Własność materiałów archiwalnych. Kilka uwag o potrzebie zmian regulacji prawnych

Archeion, 2020, 121, s. 68-81
Data publikacji online: 2020
DOI 10.4467/26581264ARC.20.002.12959

Prezentacja nagrań audio i wideo w Internecie przez archiwa państwowe wobec wybranych problemów wynikających z poszanowania praw autorskich i praw pokrewnych. Kilka uwag środowiska akademickiego

Archeion, 2020, 121, s. 82-101
Data publikacji online: 2020
DOI 10.4467/26581264ARC.20.003.12960

Przepisy regulujące zarządzanie dokumentacją na przedpolu archiwalnym bliższym w sądach powszechnych w Polsce w latach 1985–2019

Archeion, 2020, 121, s. 102-121
Data publikacji online: 2020
DOI 10.4467/26581264ARC.20.004.12961

Próba likwidacji statusu „archiwów państwowych wyodrębnionych” w projekcie ustawy – Prawo archiwalne z 1995 r.

Archeion, 2020, 121, s. 122-150
Data publikacji online: 2020
DOI 10.4467/26581264ARC.20.005.12962

Od praw Rewolucji do Kodeksu Dziedzictwa (przemiany francuskiego prawa archiwalnego)

Archeion, 2020, 121, s. 151-181
Data publikacji online: 2020
DOI 10.4467/26581264ARC.20.006.12963

Ustawowe podstawy działania archiwów niemieckich. Federalne i krajowe ustawy archiwalne

Archeion, 2020, 121, s. 182-214
Data publikacji online: 2020
DOI 10.4467/26581264ARC.20.007.12964

System prawny archiwów hiszpańskich

Archeion, 2020, 121, s. 215-237
Data publikacji online: 2020
DOI 10.4467/26581264ARC.20.008.12965

Studia i materiały

Bronisław Gorczak – historyk i wołyński archiwista (1854–1918)

Archeion, 2020, 121, s. 239-270
Data publikacji online: 2020
DOI 10.4467/26581264ARC.20.009.12966

Archiwalia Państwowego Banku Rolnego jako źródło do badań nad historią gospodarczą polskiej wsi i rolnictwa w I poł. XX w.

Archeion, 2020, 121, s. 271-305
Data publikacji online: 2020
DOI 10.4467/26581264ARC.20.010.12967

Materiały jednostek wojewódzkiej administracji wyznaniowej w Archiwum Państwowym w Szczecinie jako źródło do dziejów stosunków państwo-Kościół rzymskokatolicki w latach 1945–1989

Archeion, 2020, 121, s. 306-326
Data publikacji online: 2020
DOI 10.4467/26581264ARC.20.011.12968

Establish a new file plan in a diocese of the German Catholic Church

Archeion, 2020, 121, s. 327-341
Data publikacji online: 2020
DOI 10.4467/26581264ARC.20.012.12969

Czasopismo „Archival Science” w latach 2011–2020 – analiza treści artykułów naukowych

Archeion, 2020, 121, s. 342-371
Data publikacji online: 2020
DOI 10.4467/26581264ARC.20.013.12970

Najnowsze trendy w archiwistyce światowej. Na marginesie obrad Międzynarodowej Rady Archiwów w Adelajdzie „Designing the Archive 2019”

Archeion, 2020, 121, s. 372-410
Data publikacji online: 2020
DOI 10.4467/26581264ARC.20.014.12971

Archiwa a systemy informatyczne w administracji publicznej. Wstęp do problematyki

Archeion, 2020, 121, s. 411-444
Data publikacji online: 2020
DOI 10.4467/26581264ARC.20.015.12972

Archiwizacja Webu w Europie – narodowe archiwa Sieci

Archeion, 2020, 121, s. 445-465
Data publikacji online: 2020
DOI 10.4467/26581264ARC.20.016.12973

Funkcja naukowa archiwów – próba definicji i systematyzacji

Archeion, 2020, 121, s. 466-477
Data publikacji online: 2020
DOI 10.4467/26581264ARC.20.017.12974

Omówienia i recenzje

Znaczenie katalogu mikrofilmów kościelnych archiwaliów oraz zbiorów liturgicznych i bibliotecznych. Recenzja opracowania Katalog mikrofilmów Ośrodka Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, oprac. M. Dębowska, Kraków 2017, Wydawnictwo Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy w Krakowie, Kraków 2017, ss. 677

Archeion, 2020, 121, s. 479-491
Data publikacji online: 2020
DOI 10.4467/26581264ARC.20.018.12975

Archiwa we współczesnej kulturze. Recenzja kwartalnika „Konteksty. Polska Sztuka Ludowa”, nr 1–2 (328–329) Archiwa. Spisane będą (?) czyny i rozmowy, Instytut Sztuki PAN, Warszawa 2020, ss. 508

Archeion, 2020, 121, s. 492-503
Data publikacji online: 2020
DOI 10.4467/26581264ARC.20.019.12976

Monika Sak, Archiwum Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Organizacja, działalność, zasób, Instytut Historii UAM, Poznań 2019, ss. 269

Archeion, 2020, 121, s. 504-511
Data publikacji online: 2020

Archiwa bez granic. Pamiętnik VII Powszechnego Zjazdu Archiwistów Polskich, Kielce, 20–21 września 2017 r., red. W. Chorążyczewski, K. Stryjkowski, Stowarzyszenie Archiwistów Polskich, Warszawa 2019, ss. 680

Archeion, 2020, 121, s. 512-518
Data publikacji online: 2020

Nova et vetera. Aktualne problemy archiwów diecezjalnych w Polsce, red. W.W. Żurek, Wydawnictwo KUL, Lublin 2016, ss. 209

Archeion, 2020, 121, s. 519-525
Data publikacji online: 2020

Dorota Pietrzkiewicz, Spory o zbiory. Piotr Bańkowski – rewindykacja i ochrona dziedzictwa piśmienniczego, Wydawnictwo AH im. A. Gieysztora w Pułtusku, Pułtusk–Warszawa 2019, ss. 430

Archeion, 2020, 121, s. 526-528
Data publikacji online: 2020

Kronika naukowa

Archiwum Pandemii A.D. 2020. Społeczna kolekcja dokumentów czasu pandemii SARS-CoV-2 

Archeion, 2020, 121, s. 529-532
Data publikacji online: 2020

In memoriam

Maria Trojanowska (23 listopada 1947 – 27 sierpnia 2019)

Archeion, 2020, 121, s. 533-538
Data publikacji online: 2020

Bolesław Woszczyński (27 czerwca 1930 – 27 maja 2020)

Archeion, 2020, 121, s. 539-541
Data publikacji online: 2020

Regina Piechota (12 stycznia 1929 – 4 czerwca 2020)

Archeion, 2020, 121, s. 542-545
Data publikacji online: 2020

Tadeusz Marian Brzeczkowski (15 lipca 1939 – 4 sierpnia 2020)

Archeion, 2020, 121, s. 546-549
Data publikacji online: 2020