Archeion,2021, 122

Redaktor naczelny: dr Paweł Pietrzyk
Zastępca redaktora naczelnego: dr Ewa Rosowska-Jakubczyk
Sekretarz redakcji: Konrad Szuba
Rok wydania: 2021

Zdjęcia na okładce/Cover photos: Pracownicy Zakładu Aparatur Matematycznych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, 1963 (Narodowe Archiwum Cyfrowe, Archiwum fotograficzne Zbyszka Siemaszki, sygn. 3/51/0/7.7/379/3, 6, 12, 15, 18, 27) / Staff of the Department of Mathematical Apparatus of the Polish Academy of Sciences in Warsaw, 1963 (National Digital Archives, Zbyszek Siemaszko Photo Archives, sygn. 3/51/0/7.7/379/3, 6, 12, 15, 18, 27)

Słowa kluczowe: Internet Archive, Polish Web, historical Web resources, polska domena krajowa, zasoby historyczne www, Archiwum Państwowe w Szczecinie (Staatsarchiv Stettin), niemiecka państwowa służba archiwalna, Hermann Hoogeweg, Otto Grotefend, Erich Randt, Adolf Diestelkamp, Fritz Morré, Hermann Gollub, niemieckie badania wschodnie (deutsche Ostforschung), antysemityzm w III Rzeszy, State Archives in Szczecin (Staatsarchiv Stettin), German state archive service, German research on Eastern Europe (deutsche Ostforschung), antisemitism in the Third Reich, preservation, long-term data storage, digitization, archiving, Arctic World Archive, End of the World Library, ochrona, długoterminowe przechowanie danych, digitalizacja, archiwizacja, Światowe Archiwum Arktyczne, Biblioteka Końca Świata, archiwa biznesu, archiwistyka na świecie, modele funkcjonowania archiwów, Sekcja Archiwów Biznesowych Międzynarodowej Rady Archiwów, innowacje w archiwach, archiwa cyfrowe, business archives, archives around the world, models of functioning archives, International Council on Archives Section on Business Archives, innovations in archives, digital archives, Archiwum Narodowe w Krakowie, magazyn zbiorów archiwalnych, energooszczędność, pasywna regulacja klimatu, archiwum państwowe, budownictwo archiwalne, National Archives in Krakow, archival holdings storage, energy efficiency, passive climate control, state archive, archival architecture, handwriting recognition, Transkribus, documents, digitalization, Pomerania, Polish-German cooperation, rozpoznawanie pisma ręcznego, dokumenty, Pomorze, współpraca polsko-niemiecka, archiwistyka, informatyka, sztuczna inteligencja, blockchain, dokument elektroniczny, archival sciences, informatics, artificial intelligence, electronic document, przechowywanie danych, nośniki danych, synteza DNA, magazynowanie danych, wysokoprzepustowe sekwencjonowanie, data preservation, data carrier, DNA synthesis, data storage, high-throughput sequencing, materiał archiwalny, utwór, prawo autorskie, dozwolony użytek publiczny, udostępnianie utworów, archiwa, archival material, work, copyright, fair use, making works accessible, archives, pandemia, COVID-19, informatyzacja biurowości, e-usługi, administracja samorządowa, informatyzacja, biurowość, system EZD, SARS-CoV-2, pandemic, office digitization, e-services, local government, computerization, office, EDM system, Systemy informatyczne, administracja publiczna, systemy EZD, IT systems, public administration, National Archive in Krakow, EDM systems, sociomateriality, archival practices, post-qualitative research, perspektywa społeczno-materialna, praktyka archiwalna, badania postjakościowe, emocje, afekt, selekcja archiwalna, archiwa społeczne, postmodernizm, emotions, affect, archival science, appraisal, community archives, postmodernism, grody, kancelarie grodzkie, archiwa grodzkie, akta grodzkie, archiwiści XV–XVIII w., townships, municipal chancelleries, municipal archives, municipal records, archivists in 15th–18th centuries

Współczesne technologie przechowywania informacji

Sortuj według

Piql. Long-term preservation technology study

Archeion, 2021, 122, s. 13-32
Data publikacji online: 23 grudnia 2021
DOI 10.4467/26581264ARC.21.011.14491

DNA: prawie niezniszczalny i najbardziej pojemny nośnik danych

Archeion, 2021, 122, s. 33-43
Data publikacji online: 23 grudnia 2021
DOI 10.4467/26581264ARC.21.014.14494

Was this the real Web? Quantitative overview of the Polish ccTLD Internet Archive data (1996–2001)

Archeion, 2021, 122, s. 44-68
Data publikacji online: 23 grudnia 2021
DOI 10.4467/26581264ARC.21.015.14495

Możliwości zastosowania sztucznej inteligencji i blockchain w działalności archiwalnej. Przegląd doświadczeń zagranicznych

Archeion, 2021, 122, s. 69-93
Data publikacji online: 23 grudnia 2021
DOI 10.4467/26581264ARC.21.003.14483

Nowa siedziba Archiwum Narodowego w Krakowie. Założenia funkcjonalne i użytkowe oraz koncepcja magazynu zbiorów archiwalnych z pasywną regulacją klimatu

Archeion, 2021, 122, s. 94-127
Data publikacji online: 23 grudnia 2021
DOI 10.4467/26581264ARC.21.005.14485

Studia i materiały

Transkribus im Archiv – Ein polnisch-deutsches Projekt zur Handschriftentexterkennung an historischen Dokumenten

Archeion, 2021, 122, s. 129-153
Data publikacji online: 23 grudnia 2021
DOI 10.4467/26581264ARC.21.006.14486

The sociomaterial in archivist practices from post-qualitative research perspective

Archeion, 2021, 122, s. 154-168
Data publikacji online: 23 grudnia 2021
DOI 10.4467/26581264ARC.21.010.14490

Emocje, afekty, archiwa i selekcja. Ekscytujące drogi nowej humanistyki

Archeion, 2021, 122, s. 169-195
Data publikacji online: 23 grudnia 2021
DOI 10.4467/26581264ARC.21.013.14493

Rola i zadania archiwów biznesowych w świetle dorobku Sekcji Archiwów Biznesowych Międzynarodowej Rady Archiwów a perspektywy rozwoju polskich archiwów biznesowych

Archeion, 2021, 122, s. 196-251
Data publikacji online: 23 grudnia 2021
DOI 10.4467/26581264ARC.21.012.14492

Systemy EZD w urzędach administracji publicznej w Polsce w latach 2011–2019. Rzeczywista liczba wdrożeń versus budowa marki narzędzi informatycznych

Archeion, 2021, 122, s. 252-280
Data publikacji online: 23 grudnia 2021
DOI 10.4467/26581264ARC.21.007.14487

Biurowość w czasach pandemii. Wpływ epidemii COVID-19 na informatyzację biurowości w jednostkach administracji samorządowej

Archeion, 2021, 122, s. 281-309
Data publikacji online: 23 grudnia 2021
DOI 10.4467/26581264ARC.21.008.14488

Biurowość w czasach pandemii. System EZD podczas epidemii COVID-19 w jednostkach administracji samorządowej i rządowej w terenie

Archeion, 2021, 122, s. 310-336
Data publikacji online: 23 grudnia 2021
DOI 10.4467/26581264ARC.21.009.14489

Nadzorcy nad aktami oraz archiwiści w grodach Korony w okresie XV–XVIII w. Zarys problemu

Archeion, 2021, 122, s. 337-364
Data publikacji online: 23 grudnia 2021
DOI 10.4467/26581264ARC.21.002.14482

Digitalizacja materiałów archiwalnych w świetle prawa autorskiego. Zagadnienia wybrane

Archeion, 2021, 122, s. 365-392
Data publikacji online: 23 grudnia 2021
DOI 10.4467/26581264ARC.21.001.14481

Omówienia i recenzje

Od Hermanna Hoogewega do Hermanna Golluba: z dziejów Archiwum Państwowego w Szczecinie (Staatsarchiv Stettin). Recenzja monografii Macieja Szukały, Archiwum Państwowe w Szczecinie w latach 1914–1945. Ludzie i działalność, Archiwum Państwowe w Szczecinie, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych w Warszawie, Szczecin–Warszawa 2019, ss. 269

Archeion, 2021, 122, s. 393-405
Data publikacji online: 23 grudnia 2021
DOI 10.4467/26581264ARC.21.004.14484

Frank Upward, Barbara Reed, Gillian Oliver, Joanne Evans, Recordkeeping Informatics for a Networked Age, Monash University Publishing, Clayton 2017, ss. 288

Archeion, 2021, 122, s. 406-409
Data publikacji online: 23 grudnia 2021

Tobias Winter, Die deutsche Archivwissenschaft und das „Dritte Reich“. Disziplingeschichtliche Betrachtungen von den 1920ern bis in die 1950er Jahre, Veroffentlichungen aus den Archiven Preusischer Kulturbesitz, Forschungen, Band 17, Duncker & Humblot, Berlin 2018, ss. 606

Archeion, 2021, 122, s. 410-412
Data publikacji online: 23 grudnia 2021

Helmut Flachenecker, Krzysztof Kopiński, Janusz Tandecki, Editionswissenschaftliches Kolloquium 2019. Urkundenbücher, Chroniken, Amtsbücher. Alten und neue Editionsmethoden, herausgegeben von Helmut Flachenecker, Krzysztof Kopiński, Janusz Tandecki, Towarzystwo Naukowe w Toruniu, Toruń 2019, ss. 338

Archeion, 2021, 122, s. 413-421
Data publikacji online: 23 grudnia 2021
DOI 10.4467/26581264ARC.21.006.14486

Archiwum – archiwistyka – kultura. Antologia, red. Waldemar Chorążyczewski, Wojciech Piasek, Agnieszka Rosa, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń 2020, ss. 329

Archeion, 2021, 122, s. 422-426
Data publikacji online: 23 grudnia 2021

Defining a Discipline: Archival Research and Practice in the Twenty-First century. Essays in Honor of Richard J. Cox, red. Janette A. Bastian, Elizabeth Yakel, Society of American Archivist, Chicago 2020, ss. 304

Archeion, 2021, 122, s. 427-431
Data publikacji online: 23 grudnia 2021

Kronika naukowa

IV Edycja Listy Krajowej Programu UNESCO Pamięć Świata, Warszawa 10 czerwca 2021 r.

Archeion, 2021, 122, s. 433-435
Data publikacji online: 23 grudnia 2021

Ogólnopolska konferencja naukowa „Węzłowe problemy archiwistyki. Sieci archiwalne. Odkrycia archiwalne przełomu XX–XXI w.”, Warszawa 10–11 czerwca 2021 r.

Archeion, 2021, 122, s. 436-442
Data publikacji online: 23 grudnia 2021

Międzynarodowa konferencja „Rozproszone dziedzictwo dokumentacyjne – identyfikacja, dostępność, badania i popularyzacja”, Wilno 21–22 września 2021 r.

Archeion, 2021, 122, s. 443-447
Data publikacji online: 23 grudnia 2021

V Międzynarodowy Kongres Naukowy „Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej”, Białystok–Supraśl 29 września – 1 października 2021 r.

Archeion, 2021, 122, s. 448-450
Data publikacji online: 23 grudnia 2021

Rola archiwów w budowaniu krajobrazu pamięci prowincji. Polsko-rosyjskie seminarium naukowe „Pejzaże pamięci małych miast”, Jekaterynburg–Siedlce 1–2 października 2021 r.

Archeion, 2021, 122, s. 451-454
Data publikacji online: 23 grudnia 2021

Repozytorium Cyfrowe Poloników jako przykład społecznego archiwum cyfrowego

Archeion, 2021, 122, s. 455-458
Data publikacji online: 23 grudnia 2021

In memoriam

Ks. Jan Związek (6 grudnia 1937 – 8 lipca 2020)

Archeion, 2021, 122, s. 459-462
Data publikacji online: 23 grudnia 2021

Maria Frankel (25 stycznia 1957 – 7 listopada 2020)

Archeion, 2021, 122, s. 463-465
Data publikacji online: 23 grudnia 2021

Maria Bielińska (30 czerwca 1918 – 8 grudnia 2020)

Archeion, 2021, 122, s. 467-471
Data publikacji online: 23 grudnia 2021

Krystyna Drożdż (9 sierpnia 1965 – 23 lipca 2021)

Archeion, 2021, 122, s. 472-473
Data publikacji online: 23 grudnia 2021

Zdzisław Andrzej Derwiński (2 września 1956 – 2 października 2021)

Archeion, 2021, 122, s. 474-477
Data publikacji online: 23 grudnia 2021