Misja i cele

Archeion” jest najstarszym wydawanym w Polsce czasopismem naukowym poświęconym sprawom archiwalnym. Został założony w 1927 r. przez ówczesnego Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych prof. Stanisława Ptaszyckiego, jednego z najwybitniejszych historyków polskich przełomu XIX i XX w. Po II wojnie światowej wydawanie „Archeionu” wznowiono w 1948 r., pod kierownictwem Witolda Suchodolskiego i Piotra Bańkowskiego.

W latach międzywojennych czasopismo ukazywało się jako rocznik. Do 1939 r. wydano 16 tomów (w okresie 1927-1930 ukazywały się dwa tomy rocznie). Po II wojnie światowej do 2000 r., „Archeion” ukazywał się jako półrocznik, a następnie powrócono do tradycji wydawania rocznika.

W czasopiśmie publikowane są teksty naukowe, nieogłaszane wcześniej w wersji elektronicznej ani drukowanej (wyjątek stanowią przekłady i przedruki wybitnych tekstów zagranicznych), z następującego zakresu tematycznego:

teorii i praktyki archiwalnej, w tym metodyki archiwalnej, selekcji i wartościowania dokumentacji,

archiwoznawstwa, w tym wiedzy o archiwach polskich i ich zasobach, a także o polonikach i archiwaliach polskich, przechowywanych w archiwach zagranicznych,

źródłoznawstwa i nauk pomocniczych historii, związanych z archiwami i archiwaliami, w tym edytorstwa źródeł archiwalnych,

zarządzania dokumentacją i archiwami,

społecznych i edukacyjnych funkcji archiwów, a także ich kulturotwórczą rolą we współczesnym społeczeństwie,

konserwacji i restauracji archiwaliów,

budownictwa archiwalnego,

informatyzacji archiwów,

archiwistyki cyfrowej i jej miejsca w ogólnie ujętej humanistyce cyfrowej, digitalizacji tradycyjnych archiwaliów, archiwizacji naturalnych dokumentów elektronicznych i baz danych.

Stałymi działami czasopisma są recenzje publikacji i czasopism polskich i zagranicznych z zakresu archiwistyki, edytorstwa źródeł, archiwoznawstwa.