Działy czasopisma

– Od Redakcji

– Temat wiodący tomu

– Studia i materiały (prace badawcze, artykuły z zakresu warsztatu archiwisty i praktyki archiwalnej) 

– Omówienia i recenzje (omówienia  zagranicznych czasopism archiwalnych,  najważniejszych polskich i zagranicznych publikacji zwartych i serii wydawniczych z zakresu archiwistyki)

– Kronika naukowa  (informacje i sprawozdania konferencyjne, informacje o działalności naukowej i edukacyjnej archiwów państwowych)

– In memoriam

Od tomu 120 (za 2019 r.) co najmniej 1/3 objętości czasopisma poświęcona jest tematowi wiodącemu, który ogłaszany jest wraz z rozpoczęciem naboru prac do kolejnego tomu. 

Uwaga

Teksty publikowane w czasopiśmie mają formę artykułów naukowych lub sprawozdań z prowadzonych badań, w wyjątkowych wypadkach komunikatów naukowych (krótkich artykułów naukowych, których celem jest przedstawienie w syntetyczny sposób ważnego zagadnienia).