Procedura recenzyjna

Czasopismo „Archeion” przykłada dużą wagę do rzetelnej i transparentnej procedury recenzyjnej tekstów złożonych do opublikowania w czasopiśmie, gdyż służy to podnoszeniu jego poziomu naukowego i edytorskiego.

Czasopismo przyjęło i stosuje zasady etyki wydawniczej, zgodne z wytycznymi Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej COPE (ang. Committee on Publication Ethics) 
https://publicationethics.org/

 

Zasady recenzowania artykułów naukowych do czasopisma „Archeion”:

1. Artykuły nadesłane do Redakcji rocznika poddawane są formalnej ocenie redakcyjnej. Autor informowany jest o wstępnej akceptacji i przekazaniu artykułu do recenzji bądź rezygnacji z tekstu. Redakcja odmawia opublikowania artykułu w przypadku, gdy:

 a) treść tekstu jest niezgodna z profilem i poziomem czasopisma (patrz zakładka „Misja i cele czasopisma”);

b) Autorowi nie przysługują w pełni autorskie prawa osobiste i majątkowe do tekstu;

c) tekst narusza dobra osobiste innych osób (patrz zakładka „Zasady etyczne obowiązujące w czasopiśmie”);

d) Autor nie zgadza się na wprowadzenie koniecznych poprawek zaproponowanych przez Recenzentów i Redakcję.

2. Po usunięciu danych identyfikacyjnych Autora (Autorów), artykuł wstępnie zaakceptowany, wysyłany jest do recenzji.

3. Do oceny każdego artykułu powołuje się dwóch niezależnych Recenzentów.

4. Recenzja artykułu powinna kończy się jednoznacznym stwierdzeniem:

a) o dopuszczeniu artykułu do publikacji bez zmian,

b) o dopuszczeniu artykułu do publikacji po dokonaniu niewielkich zmian,

c) o dopuszczeniu artykułu do publikacji po dokonaniu gruntownych poprawek oraz ponownej recenzji,

d) o odrzuceniu artykułu.

5. . Artykuły recenzowane są w ramach w modelu, w którym Autor i Recenzenci nie znają swoich tożsamości (tzw. system double-blind review process). Przestrzegana jest zasada niewystępowania konfliktu interesu pomiędzy Autorem i Recenzentami: Recenzentem nie może być osoba pozostająca z Autorem w relacji podległości zawodowej oraz taka, która w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających przygotowanie recenzji była bezpośrednim współpracownikiem naukowym Autora. Recenzentem nie może być także osoba pozostająca z Autorem w bezpośredniej relacji osobistej (patrz zakładka „Zasady etyczne obowiązujące w czasopiśmie”).

6. Warunkiem zakwalifikowania tekstu do dalszych etapów procesu wydawniczego są dwie pozytywne recenzje. W sytuacjach spornych powoływany jest kolejny Recenzent.

7. Recenzje wykonywane są na formularzu recenzji, dostępnym w formie elektronicznej w zakładce „Formularz Recenzyjny”. Recenzenci przekazują wypełnione formularze recenzji do Redakcji drogą elektroniczną, za pośrednictwem Panelu Redakcyjnego, pocztą lub bezpośrednio do siedziby Wydawcy.

8. Uwagi Recenzentów są przekazywane Autorowi recenzowanego artykułu. W wyznaczonym terminie ma on obowiązek uwzględnić zalecenia i w odpowiedni sposób poprawić tekst.

9. Jeśli Recenzenci nie zgłaszają żadnych zastrzeżeń lub jeśli Autor zastosuje się do przekazanych mu zaleceń merytorycznych i formalnych, Redakcja zatwierdza ostatecznie tekst do druku, a następnie poddaje weryfikacji językowej i edytorskiej.

10. Nazwiska Recenzentów poszczególnych artykułów nie są ujawniane; do publicznej wiadomości podaje się zbiorczą listę współpracujących recenzentów, po wyrażeniu przez nich zgody.

11. W wypadku tekstu nie podlegającego opatrzeniu identyfikatorem obiektu cyfrowego – DOI, takiego jak omówienie publikacji,  sprawozdanie z konferencji (wydarzenia) naukowej lub wspomnienie pośmiertne , po wykonaniu recenzji wewnątrzredakcyjnej i akceptacji tekstu do publikacji, podlega on weryfikacji językowej i edytorskiej, dokonywanej przez Redakcję w porozumieniu z Autorem tekstu

12. Artykuł przyjęty do druku, po ewentualnych zmianach i adiustacji oraz obróbce graficznej przedstawiany jest Autorowi w celu wykonania korekty autorskiej i ostatecznego zaakceptowania tekstu.

 

BIBLIOGRAFIA
Committee on Publication Ethics (COPE) 2011: Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Publishers. Dostęp online:
https://publicationethics.org/files/Code_of_conduct_for_journal_editors_Mar11.pdf
 [dostęp: 15.02.2020].

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 2011: Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce.