Instrukcje dla Recenzentów

Redakcja bardzo ceni sobie współpracę z Recenzentami, którzy dzielą się swoją ekspercką wiedzą, wspomagając w ten sposób merytorycznie Autorów i redaktorów czasopisma. Redaktorzy i recenzenci są zobowiązani do zachowania w poufności wszelkich informacji związanych ze złożonymi do Redakcji pracami.

Recenzję należy przygotowywać na formularzu recenzyjnym i przesłać do Redakcji e-mailem (lub przez elektroniczny system redakcyjny na Portalu Czasopism Naukowych) w ustalonym z Redakcją terminie.

UWAGA:
Jeśli Recenzent nie jest w stanie zrecenzować artykułu w ustalonym terminie, powinien niezwłocznie poinformować o tym Redakcję.