Ochrona praw autorskich i dozwolony użytek

Czasopismo działa na podstawie polskiego i międzynarodowego prawa autorskiego.

Treść czasopisma jest dostępna na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych, aktualnie w wersji 4.0 (CC-BY-NC-ND 4.0).

Podsumowanie licencji: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.pl

Tekst licencji: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode

Użytkownikowi tej witryny wolno nieodpłatnie korzystać z zamieszczonych tu utworów, pod warunkiem że spełni on następujące wymagania:

„BY” – uzna autorstwo (tzn. nie przypisze sobie autorstwa tych materiałów);

„NC” – wykorzysta te utwory wyłącznie do celów niekomercyjnych (tzn. nie użyje ich w celach komercyjnych bez zgody Autora lub Autorów oraz Redakcji);

„ND” – nie utworzy utworów zależnych (tzn. nie zmodyfikuje tych utworów, ani nie utworzy na ich bazie własnego dzieła bez należytego uszanowania praw Autora lub Autorów pierwotnego dzieła oraz Redakcji).

Dozwolony użytek tekstów opublikowanych w czasopiśmie obejmuje: niekomercyjne wykorzystanie w zakresie prywatnym w celu prowadzenia badań, nauczania, komentowania, krytykowania, cytowania, parafrazowania, informowania oraz archiwizowania, z poszanowaniem obowiązującego prawa autorskiego i dokładnym podaniem informacji bibliograficznej takich tekstów.

Autorzy, którzy chcieliby dokonać przedruku własnego tekstu wydanego w czasopiśmie, powinni zwrócić się do Redakcji z prośbą o wyrażenie pisemnej (nieodpłatnej) zgody na taki przedruk. Są oni też zobowiązani do zamieszczenia w przedruku takiej publikacji pełnej informacji bibliograficznej o jej pierwodruku.