Ochrona praw autorskich i dozwolony użytek


1. Wydawca oświadcza, że treść czasopisma „Archeion”, jest dostępna na licencji Creative Commons - Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode).

Podsumowanie licencji: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.pl

Tekst licencji: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode

2. Autor przesyła „Oświadczenie autora tekstu do czasopisma” oraz sporządzony tekst (Utwór) w formie pliku edytowalnego za pomocą Panelu redakcyjnego znajdującego się na profilu czasopisma na platformie ejournals.eu (https://ojs.ejournals.eu/Archeion/about/submissions) i tym samym udziela Wydawcy niewyłącznej licencji praw majątkowych autorskich do Utworu na wszystkich polach eksploatacji, a w szczególności do:

a) utrwalenia Utworu, zwielokrotnienia Utworu dowolną techniką (w tym m.in. drukiem oraz w formie zapisu elektronicznego) na wszelkich znanych nośnikach (w tym m.in. informatycznych, elektronicznych i poligraficznych) oraz we wszelkich systemach informatycznych (szczególnie typu Internet);

b) wprowadzenia Utworu do pamięci komputera, rozpowszechniania Utworu i egzemplarzy zwielokrotnienia Utworu, wprowadzenia do obrotu Utworu i egzemplarzy zwielokrotnienia Utworu;

c) publicznego wykonania, odtwarzania, wystawiania i wyświetlania Utworu, użyczaniu, najmu i dzierżawy Utworu oraz egzemplarzy zwielokrotnienia Utworu;

d) udostępniania, wprowadzania do obrotu i rozpowszechniania Utworu i egzemplarzy zwielokrotnienia Utworu za pośrednictwem sieci informatycznych, w szczególności typu Internet, w tym promocji lub reklamy Utworu, czasopisma lub Wydawcy.

3. Autor przesyłając Utwór oraz Oświadczenie, o którym mowa w ust. 2, wyraża zgodę na udzielenie Wydawcy licencji do Utworu na warunkach określonych w tym oświadczeniu, która jest licencją udzieloną na czas nieokreślony, nieodpłatną, niewyłączną i nieograniczoną pod względem terytorialnym.

4. Autor przesyłając Oświadczenie, o którym mowa w ust. 2, udziela również zgody Wydawcy na rozpowszechnianie Utworu w formie otwartego dostępu, w tym na podstawie licencji Creative Commons.

5. Dodatkowo, oprócz przesłania utworu w sposób, o którym mowa w ust. 2, Autor przesyła Oświadczenie, o którym mowa w ust. 2, w wybrany przez siebie, następujący sposób:

a) za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej, podpisane profilem zaufanym (dla posiadaczy profilu zaufanego i konta ePUAP). Link do skrzynki podawczej Wydawcy – Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych: https://ndap.bip.gov.pl/przyjmowanie-i-zalatwianie-spraw/przyjmowanie-i-zalatwianie-spraw.html, albo

b) podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej bądź poczty elektronicznej na adres: archeion@archiwa.gov.pl, albo

c) w formie papierowej z własnoręcznym podpisem za pośrednictwem poczty: Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych Redakcja czasopisma “Archeion”, ul. Rakowiecka 2D 02-517 Warszawa, albo

d) w formie skanu wersji papierowej z własnoręcznym podpisem za pomocą poczty elektronicznej na adres: archeion@archiwa.gov.pl.

6. Informacja o otrzymaniu przez Wydawcę Oświadczenia, o którym mowa w ust. 2, oraz Utworu zostanie Autorowi przekazana przez Wydawcę na adres mailowy wskazany w oświadczeniu.

 

Tekst Oświadczenia

   Oświadczenie Autora tekstu do czasopisma Archeion – plik Word do pobrania [PL]
 
   Oświadczenie Autora tekstu do czasopisma Archeion – plik PDF do pobrania [PL]