Zasady redakcyjne dla Autorów

1. Tekst artykułu należy dostarczyć w formie elektronicznej, w postaci pliku Microsoft Office (.doc, .docx) za pośrednictwem Panelu Redakcyjnego (patrz zakładka „Wskazówki dla Autorów”).

2. Przesłanie artykułu do druku jest równoznaczne z oświadczeniem, że praca nie była dotychczas publikowana i nie jest przygotowywana do druku gdzie indziej.

3. Prosimy o staranne przygotowanie artykułów pod względem językowym i zgodnie z wymaganiami formalnymi (patrz plik „Wymagania techniczne”). Redakcja zastrzega sobie prawo do skrótów i zmian w nadesłanych tekstach (również w tytułach).

4. Zamieszczenie ilustracji (fotografii, tabel i rycin) będzie możliwe pod warunkiem wcześniejszego dostarczenia redakcji pisemnej zgody właściciela praw autorskich do ilustracji. W wypadku reprografii (skanów) dokumentów archiwalnych z zasobu archiwów państwowych należy podać pełną sygnaturę archiwalną dokumentu (patrz plik „Wymagania techniczne”)

5. Teksty artykułów naukowych nie powinny być krótsze niż 20 000 i dłuższe niż 80 000 znaków (2 arkusze autorskie) liczonych ze spacjami oraz przypisami i bibliografią. Komunikaty naukowe są ograniczone do 20 000 znaków (włącznie z bibliografią).

6. Autorzy otrzymują do wglądu 2 recenzje wydawnicze, a tekst należy poprawić w terminie ustalonym  z Redakcją, nie krótszym niż 14 dni, a następnie odesłać do Redakcji. Recenzje wydawnicze wysyłane są drogą mailową. W wypadkach uzasadnionych Redakcja zamawia 3. recenzję wydawniczą (patrz zakładka „Procedura recenzyjna”).

7 Autorzy otrzymują do wglądu i akceptacji tekst po korekcie redakcyjnej, który należy po wprowadzeniu uwag redakcyjnych odesłać niezwłocznie za pomocą panelu redakcyjnego.

8. Po zaakceptowaniu tekstu artykułu do druku, Wydawca zawiera z Autorem umowę wydawniczą o nieodpłatnym przekazaniu autorskich praw majątkowych na rzecz Wydawcy - Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych. Zawarcie umowy oznacza jednocześnie zgodę na umieszczenie tekstu na Portalu Czasopism Naukowych (www.ejournals.eu). Wzór umowy wydawniczej – patrz plik „Archeion Umowa Wydawnicza”.

 

 Wymagania techniczne dla Autorów