Zaproszenie do publikacji w tomie 122 czasopisma „Archeion”

 

Nowe technologie archiwizacji i przechowywania zbiorów dokumentacji elektronicznej i archiwów cyfrowych

Nowe kierunki rozwoju współczesnej archiwistyki

Redakcja czasopisma „Archeion” serdecznie zaprasza do nadsyłania oryginalnych, wcześniej niepublikowanych artykułów naukowych do tematu wiodącego tomu 122 (2021), poświęconego nowoczesnym, zaawansowanym technologiom archiwizacji i trwałego przechowywania dużych zbiorów informacji i dokumentacji elektronicznej.

We współczesnej archiwistyce coraz większe znaczenie mają najnowsze, zaawansowane technologie przechowywania w długim czasie zbiorów dokumentacji elektronicznej. W XXI w. bardzo przyspieszyły procesy informatyzacji współczesnej biurowości, rozwój nowych mediów dokumentowania działalności i utrwalania powstałej cyfrowo dokumentacji. Życie społeczne, kulturalne, gospodarcze i polityczne w coraz większym zakresie będzie dokumentowane w postaci elektronicznej. Rozmiary tych zbiorów informacji – zbiorów wiedzy o przeszłości będą coraz większe. Stawia to przed archiwistami pytanie, w jaki sposób bezpiecznie przechowywać wielkie zbiory danych, jakie technologie przechowywania takich zbiorów rozwiną się i będą stosowane w perspektywie 10-20 lat.

Zapraszamy autorów, specjalizujących się w problematyce archiwizacji i przechowywania w długim czasie wielkich baz danych, archiwów cyfrowych, zbiorów dokumentacji elektronicznej do podjęcia próby odpowiedzi na pytanie: jak wyglądać będzie magazyn archiwalny przyszłości; jakie nośniki archiwizacji informacji będą stosowane w perspektywie najbliższych dziesięcioleci? Czy będzie to zapis w technologii cyfrowej utrwalony na taśmie światłoczułej, jak w Światowym Archiwum Arktycznym na archipelagu Svalbard, czy nośnikiem tym będzie DNA, czy trwałe szkło kwarcowe?

Temu nieco futurystycznemu zagadnieniu – najnowszych trendów w dziedzinie nośników przechowywania wielkich zbiorów danych i technologii archiwizowania i magazynowania wiedzy chcemy dedykować 122 tom „Archeionu”. Jesteśmy zainteresowani pracami, poświęconymi zarówno tym technologiom, które zostały już wdrożone do praktyki, jak i tym które pozostają na razie w sferze koncepcji i badań.

Problematyka najnowszych technologii archiwizacji i przechowywania zbiorów cyfrowych wiąże się z nowymi obszarami badawczymi archiwistyki.

Zapraszamy Autorów do przesyłania prac, dotyczących nowych kierunków rozwoju archiwistyki współczesnej. Chcielibyśmy udostępnić łamy czasopisma do dialogu i dyskusji historyków, archiwistów, kustoszy szeroko rozumianych zbiorów dokumentalnych, poświęconych najnowszym trendom w archiwistyce XXI w. i nowym podejściom do archiwów jako zbiorów źródeł historycznych w przyszłości. Myśląc o szeroko rozumianych archiwach, chcemy zadać następujące pytania: jaka jest przyszłość archiwów pojmowanych tradycyjnie w perspektywie kilkudziesięciu lat; w jaki sposób współczesna praktyka archiwalna może przyczynić się do większej centralizacji źródeł historycznych, tak aby w sposób równomierny odzwierciedlały one jak najszerzej życie społeczne; czy nowe media będą odgrywały nadrzędną rolę w archiwach i zbiorach dokumentalnych przyszłości czy też pozostaną zaledwie technicznym dodatkiem; jakie nowe ryzyka niesie postęp technologiczny dla badań historycznych w przyszłości. 

Termin nadsyłania artykułów upływa 30 czerwca 2021 r.

Artykuły prosimy wysyłać za pomocą Panelu redakcyjnego.