Archeion

Redaktor naczelny: dr Paweł Pietrzyk
Zastępca redaktora naczelnego: dr Ewa Rosowska-Jakubczyk
Wydawca: Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych

Czasopismo naukowe poświęcone szeroko rozumianej problematyce archiwalnej – wydawane przez Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych. Zawiera artykuły z zakresu teorii i praktyki archiwalnej, będące rezultatami badań teoretycznych i empirycznych w zróżnicowanym obszarze dokumentalnego dziedzictwa historycznego. „Archeion” kierowany jest do środowiska archiwów państwowych, archiwów bieżących, społecznych i prywatnych oraz akademickiego środowiska nauk historycznych i nauk pomocniczych historii, a także do wszystkich humanistów zainteresowanych naukową refleksją nad archiwami i archiwaliami.

ISSN 0066-6041
e-ISSN 2658-1264
Punkty MEiN: 70
Właściciel czasopisma:
Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych - The State Archives Head Office

Pierwotną wersją czasopisma
jest wersja elektroniczna publikowana w Internecie.

Archeion, 2020, 121

Redaktor naczelny: dr Paweł Pietrzyk
Zastępca redaktora naczelnego: dr Ewa Rosowska-Jakubczyk

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Od redakcji

Archeion, 2020, 121, s. 11-14

Z problematyki współczesnego prawa archiwalnego

Regulacje prawa polskiego mające znaczenie dla działalności archiwalnej

Archeion, 2020, 121, s. 15-67
Data publikacji online: 2020
DOI 10.4467/26581264ARC.20.001.12958

Próba likwidacji statusu „archiwów państwowych wyodrębnionych” w projekcie ustawy – Prawo archiwalne z 1995 r.

Archeion, 2020, 121, s. 122-150
Data publikacji online: 2020
DOI 10.4467/26581264ARC.20.005.12962

Własność materiałów archiwalnych. Kilka uwag o potrzebie zmian regulacji prawnych

Archeion, 2020, 121, s. 68-81
Data publikacji online: 2020
DOI 10.4467/26581264ARC.20.002.12959

Przepisy regulujące zarządzanie dokumentacją na przedpolu archiwalnym bliższym w sądach powszechnych w Polsce w latach 1985–2019

Archeion, 2020, 121, s. 102-121
Data publikacji online: 2020
DOI 10.4467/26581264ARC.20.004.12961

Od praw Rewolucji do Kodeksu Dziedzictwa (przemiany francuskiego prawa archiwalnego)

Archeion, 2020, 121, s. 151-181
Data publikacji online: 2020
DOI 10.4467/26581264ARC.20.006.12963

Ustawowe podstawy działania archiwów niemieckich. Federalne i krajowe ustawy archiwalne

Archeion, 2020, 121, s. 182-214
Data publikacji online: 2020
DOI 10.4467/26581264ARC.20.007.12964

Prezentacja nagrań audio i wideo w Internecie przez archiwa państwowe wobec wybranych problemów wynikających z poszanowania praw autorskich i praw pokrewnych. Kilka uwag środowiska akademickiego

Archeion, 2020, 121, s. 82-101
Data publikacji online: 2020
DOI 10.4467/26581264ARC.20.003.12960

System prawny archiwów hiszpańskich

Archeion, 2020, 121, s. 215-237
Data publikacji online: 2020
DOI 10.4467/26581264ARC.20.008.12965

Studia i materiały

Archiwa a systemy informatyczne w administracji publicznej. Wstęp do problematyki

Archeion, 2020, 121, s. 411-444
Data publikacji online: 2020
DOI 10.4467/26581264ARC.20.015.12972

Czasopismo „Archival Science” w latach 2011–2020 – analiza treści artykułów naukowych

Archeion, 2020, 121, s. 342-371
Data publikacji online: 2020
DOI 10.4467/26581264ARC.20.013.12970

Archiwizacja Webu w Europie – narodowe archiwa Sieci

Archeion, 2020, 121, s. 445-465
Data publikacji online: 2020
DOI 10.4467/26581264ARC.20.016.12973

Funkcja naukowa archiwów – próba definicji i systematyzacji

Archeion, 2020, 121, s. 466-477
Data publikacji online: 2020
DOI 10.4467/26581264ARC.20.017.12974

Materiały jednostek wojewódzkiej administracji wyznaniowej w Archiwum Państwowym w Szczecinie jako źródło do dziejów stosunków państwo-Kościół rzymskokatolicki w latach 1945–1989

Archeion, 2020, 121, s. 306-326
Data publikacji online: 2020
DOI 10.4467/26581264ARC.20.011.12968

Najnowsze trendy w archiwistyce światowej. Na marginesie obrad Międzynarodowej Rady Archiwów w Adelajdzie „Designing the Archive 2019”

Archeion, 2020, 121, s. 372-410
Data publikacji online: 2020
DOI 10.4467/26581264ARC.20.014.12971

Bronisław Gorczak – historyk i wołyński archiwista (1854–1918)

Archeion, 2020, 121, s. 239-270
Data publikacji online: 2020
DOI 10.4467/26581264ARC.20.009.12966

Archiwalia Państwowego Banku Rolnego jako źródło do badań nad historią gospodarczą polskiej wsi i rolnictwa w I poł. XX w.

Archeion, 2020, 121, s. 271-305
Data publikacji online: 2020
DOI 10.4467/26581264ARC.20.010.12967

Establish a new file plan in a diocese of the German Catholic Church

Archeion, 2020, 121, s. 327-341
Data publikacji online: 2020
DOI 10.4467/26581264ARC.20.012.12969

Omówienia i recenzje

Archiwa bez granic. Pamiętnik VII Powszechnego Zjazdu Archiwistów Polskich, Kielce, 20–21 września 2017 r., red. W. Chorążyczewski, K. Stryjkowski, Stowarzyszenie Archiwistów Polskich, Warszawa 2019, ss. 680

Archeion, 2020, 121, s. 512-518
Data publikacji online: 2020

Znaczenie katalogu mikrofilmów kościelnych archiwaliów oraz zbiorów liturgicznych i bibliotecznych. Recenzja opracowania Katalog mikrofilmów Ośrodka Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, oprac. M. Dębowska, Kraków 2017, Wydawnictwo Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy w Krakowie, Kraków 2017, ss. 677

Archeion, 2020, 121, s. 479-491
Data publikacji online: 2020
DOI 10.4467/26581264ARC.20.018.12975

Archiwa we współczesnej kulturze. Recenzja kwartalnika „Konteksty. Polska Sztuka Ludowa”, nr 1–2 (328–329) Archiwa. Spisane będą (?) czyny i rozmowy, Instytut Sztuki PAN, Warszawa 2020, ss. 508

Archeion, 2020, 121, s. 492-503
Data publikacji online: 2020
DOI 10.4467/26581264ARC.20.019.12976

Monika Sak, Archiwum Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Organizacja, działalność, zasób, Instytut Historii UAM, Poznań 2019, ss. 269

Archeion, 2020, 121, s. 504-511
Data publikacji online: 2020

Nova et vetera. Aktualne problemy archiwów diecezjalnych w Polsce, red. W.W. Żurek, Wydawnictwo KUL, Lublin 2016, ss. 209

Archeion, 2020, 121, s. 519-525
Data publikacji online: 2020

Dorota Pietrzkiewicz, Spory o zbiory. Piotr Bańkowski – rewindykacja i ochrona dziedzictwa piśmienniczego, Wydawnictwo AH im. A. Gieysztora w Pułtusku, Pułtusk–Warszawa 2019, ss. 430

Archeion, 2020, 121, s. 526-528
Data publikacji online: 2020

Kronika naukowa

Archiwum Pandemii A.D. 2020. Społeczna kolekcja dokumentów czasu pandemii SARS-CoV-2 

Archeion, 2020, 121, s. 529-532
Data publikacji online: 2020

In memoriam

Regina Piechota (12 stycznia 1929 – 4 czerwca 2020)

Archeion, 2020, 121, s. 542-545
Data publikacji online: 2020

Tadeusz Marian Brzeczkowski (15 lipca 1939 – 4 sierpnia 2020)

Archeion, 2020, 121, s. 546-549
Data publikacji online: 2020

Maria Trojanowska (23 listopada 1947 – 27 sierpnia 2019)

Archeion, 2020, 121, s. 533-538
Data publikacji online: 2020

Bolesław Woszczyński (27 czerwca 1930 – 27 maja 2020)

Archeion, 2020, 121, s. 539-541
Data publikacji online: 2020