Computer-aided design of industrial installations

Artur Olszak,

Elzbieta Ziąbska,

Zbigniew Kęsy

Abstrakt

The paper concerns the design of industrial installations using computer programs. It also contains a description of problems that must be solved by a constructor who designs industrial installations, their components and characteristics at different stages of industrial design.

Słowa kluczowe: Computer-aided design, industrial installations
References

Pikoń J., Aparatura chemiczna, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1983.

Pikoń J., Podstawy konstrukcji aparatury chemicznej, Część I i II, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1979.

Wilczewski T., Pomoce projektowe z podstaw maszynoznawstwa chemicznego, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2008.

Warunki Urzędu Dozoru Technicznego WUDT/UC/2003 Urządzenia Ciśnieniowe, Wydanie I, Warszawa 2003.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego 97/23/WE w sprawie zbliżenia przepisów prawnych państw członkowskich dotyczących urządzeń ciśnieniowych, 1997.

Materiały firmy Ohm Tech A/S.

OHMTech (www.ohmtech.no).

Broszury firmy Autodesk.

Autodesk (www.autodesk.com).

Kalinowski E., Przekazywanie ciepła i wymienniki, OWPW, Wrocław 1995.

Rubik M., Chłodnictwo, PWN, Warszawa 1979.

Kuppan T., Heat exchanger design handbook, Marcel Dekker, Inc, United States of America, 2000.

BN-68-2250–01 Wymienniki ciepła. Podział oznaczenia i klasyfikacja.

Olszak A., Kęsy Z., Kęsy A., Problematyka projektowania i wytwarzania instalacji przemysłowych, Mechanik, nr 1, 2012, s. 31, na załączonej płycie CD.

Olszak A, Kęsy Z., Obliczanie wymienników ciepła z wykorzystaniem specjalistycznych programów komputerowych, Mechanik. nr 12, 2011, s. 987, na załączonej płycie CD.

Tubular Exchanger Manufacturers Association (www.tema.org).