The interwar spa resort Wisła – the degree of cultural environment preservation

Anna Pawlak

Abstrakt

The aim of the article is to present and highlight the cultural heritage of Wisła as an example of an interwar spa resort designed from scratch, which in the contemporary times has been to a large extent destroyed. The urban principles and the construction projects realized in result of the regulation plans of the 20s and 30s of the 20th century created a coherent concept of the town’s growth based on spatial order and harmony with the natural environment, a concept which was consistently executed. The Author emphasizes that at present, owing to erroneous planning decisions, the proportions between the developed areas and the natural environment have been distorted, and the stylistic uniformity of buildings has been disfigured in the process of their modernization.

Słowa kluczowe: holiday resort, regulation plaus, cultural heritage
References

Konarzewski D., Kawulok M., Od wsi do uzdrowiska. Dziedzictwo architektoniczne Wisły, Urząd Miasta Wisła, Wisła 2009.

Cienciała Z., Drewniak F., Kruczała A., Ośródka L., Środowisko przyrodnicze Wisły, Urząd Miasta Wisła, Wisła 2007.

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Wisły, Urząd Miejski w Wiśle, Referat Rozwoju Gospodarczego i Środowiska, Uchwała Rady Miasta Wisły z dnia 25.X.2007 roku oraz z dnia 27.V.2008 roku.

Strategia rozwoju produktów turystycznych miasta Wisły na lata 2007–2020, Wrocław 2006.

Aktualizacja Gminnego Programu Miasta Wisły na lata 2008–2011 z perspektywą do 2015 roku, Poznań 2008.

Uchwała Rady Miasta Wisły z dnia 29.X.2009 roku.

http://bip.wisla.pl/