Human–values–beauty city–architect–composition

Wojciech Kosiński

Abstrakt

The hereby work represents an diagnostic & prognostic analysis, concerning a creation of cities - an actual, and a pointed towards the near future. A basis of the method constructed for research is an extraction of two most important types of conditions. The first of them is/are: a subject/subjects, and the other are: an object/objects. Subjective condition/s are human being/people, hence objective condition/s are projects/real implementations made in scales of: physical/spatial planning, urbanism and architecture. The research upon subjects remains in the sphere of humanist sciences as: philosophy, philosophy, social psychology, sociology, economy, etc. The research upon objects remains in the sphere sciences dealing with a physical space, e.g.: regional, urban and architectural - analysis, theory and design ‒ all of them including aesthetics as a philosophical bridge between theory and praxis. Logical overlapping and mutual penetrating of subjects and objects, reflect in a quality of a city as a place of humans. In the perspective view between: from one side the contemporary crisis in the planning and urban design, and from the second side inevitable growth of cities - hereby field of survey seems to be worth a care, widening and deepening.

Słowa kluczowe: subjectivity of people in cities ‒ humanism, objectivity of creating urban space ‒ analysis and design
References

Adonis D., portal internetowy, Paradigm shift in architecture or expanded definition? Steve Jobs, Rem Koolhaas, 2013, Adres internetowy: http://adonis49.wordpress.com/author/adonis49 Pozyskano 2013_12_22.

Arystoteles, Polityka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004 (200 ss.).

Aureliusz M., Rozmyślania, Wydawnictwo Marek Derewiecki, Kęty 2008, 112 ss.

Batty M., Cities and Complexity. Understanding cities with cellular automata, agent-based models, and fractals, MIT Press, Cambridge Mass.-London 2007, 565 ss.

Bauman Z., Ponowoczesność jako źródło cierpień, Wydawnictwo Sic s.c., Warszawa 2000, 390 ss.

Bauman Z., Kultura w płynnej nowoczesności, Agora i Narodowy Instytut Audiowizualny, Warszawa 2011, 144 ss., płyta dvd.

Behrens R., Die Moderne redigiert ‒ der Kulturphilosoph und Kritische Theoretiker Heinz Petzold – zum Tod, Junge Welt, Tygodnik Kulturalny, Zeszyt 25, Berlin 2012, s. 2-5.

Cassirer E., Idee und Gestalt. Goethe. Schiller. Hölderlin. Kleist, Bruno Cassirer, Berlin, Reprint, 2007, University of Michigan, Ann Arbor, 1921, 200 ss.

Cassirer E., Esej o człowieku. Wstęp do filozofii kultury, Czytelnik, Warszawa 1971, 360 ss.

Cassirer E., Substancja i funkcja (oryg. Substanzbegriff und Funktionsbegriff, 1910), Antyk ‒ Piotr Derewiecki, Kęty 2008, 336 ss.

Cassirer E., Logika nauk o kulturze, Marek Derewiecki, Kęty 2011, 148 s.

Cichy-Pazder E., Nakoneczny J., Wartości kompozycyjne w rewaloryzacji miast dużych, Teka Komisji Urbanistyki i Architektury, Oddział PAN w Krakowie, Zakład Narodowy Imienia Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Wrocław–Kraków 1987, s. 31-39.

Cichy-Pazder E., Urban planning. Teoretyczne i metodyczne podstawy projektowania urbanistycznego, Seria Architektura, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2005, 118 ss.

Dutton J., Grids. Intersections of Architecture and Urbanism in the Emerging Modern City, 2012, Adres internetowy: http://www.grids.com/wordpress/intersections-of-architecture-andurbanism-in-the-emerging-modern-city/ Pozyskany 2013_01_20.

Eco Rehab 3 Cracow 2012. Future of the city. Mass housing estates or multifamily housing complexes?, red. Gyurkovich M., Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków, 300 ss.

Ferriss H. (oryg. 1929), The Metropolis of Tomorrow, Wstęp Willis C., Princeton Architectural Press, New York 1986, 200 ss.

Foresight technologiczny na rzecz zrównoważonego rozwoju Małopolski, red. Hausner J. (wśród autorów m.in. Kosiński W.), Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie i Małopolska Szkoła Administracji Społecznej, Kraków 2008, 274 ss.

Geremek B., Europa i Pamięć, Oryg. Hendrik Brugman Lecture, wygłoszony w Brugii na posiedzeniu Rady Europy, GW 2 lipca 1997, s. 11-12. Tłumaczenie, wersja elektroniczna: http://www.archiwum.wyborcza.pl/Archiwum/1,0,257666,19970920RP-DGW,Europa_i_pamiec.html Pozyskano 2012_11_19.

Gyurkovich J., Architektura w przestrzeni miasta. Wybrane problemy, Wydawnictwo PolitechnikiKrakowskiej, Kraków 2010, 176 ss.

Gyurkovich J., Foreword, [w:] Eco Rehab 3 Cracow 2012. Future of the city. Mass housing estates or multifamily housing complexes?, red. Gyurkovich M., Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 2012 (300 ss.).

Gyurkovich M., Hybrydowe przestrzenie kultury we współczesnym mieście europejskim, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 2013, 214 ss.

Gzell S. i in., Kompozycja wielkoprzestrzenna w projektach zespołów mieszkaniowych i śródmiejskich, Urbanistyka, Międzyuczelniane Zeszyty Naukowe, Akapit-TDP, Warszawa 202013, 92 ss.

Hausner J., Izdebski H., Zachariasz I. i in., Narastające dysfunkcje, zasadnicze dylematy, konieczne działania. Raport o stanie samorządności terytorialnej w Polsce, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej, Kraków 2013, pdf, 108 ss. Adres internetowy: http://www.nck.pl/artykuly/100679-kultura-a-rozwoj-.html

Environmental Aesthetics. Theory, Research & Applications, red. Masar J.L., Press Syndicate of the University of Cambridge, Cambridge, New York, Victoria 1992, 530 ss.

Heidegger M. (oryg. 1952), Budować, mieszkać, myśleć. Eseje wybrane, Czytelnik, Warszawa 1977 (348 ss.).

Immanuel Kant Quotes & Sayings, [w:] Search Quotes, Portal internetowy, adres: http://www.searchquotes.com/quotes/author/Immanuel_Kant/Pozyskany 2013_12_10.

Ingarden R., O dziele architektury, Nauka i Sztuka, Zeszyt 1/2, Zakłady Graficzne WINN, Jelenia Góra 1946, 52 ss.

Ingarden R., Książeczka o człowieku, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1973, 190 ss. Wersja internetowa: http://chomikuj.pl/annamaria6696/Roman+Ingarden+-+Ksi*c4*85*c5*bceczka+o+cz*c5*82owieku+*5bcala*5d,1215603502.pdf Pobrana 2013_10_12.

Ingarden R., Spór o istnienie świata, PWN, Warszawa 1981, 432 s.

Kant I., Analityka piękna, [w:] Krytyka władzy sądzenia, Państwowe Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1986 (552 ss.).

Kant I., Odpowiedź na pytanie: czym jest Oświecenie?, [w:] Rozprawy z historii filozofii, Wydawnictwo Antyk – Marek Derewiecki, Kęty 2005 (242 ss.).

Karwińska A., Wypowiedź w dniu 6 lutego w Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej, jako pierwsze słowa w dyskusji naukowej podczas obrony pracy doktorskiej, notatki w posiadaniu autora artykułu, 2014.

Kidder T., Home Town, Washington Square Press, New York 2000, 464 ss.

Kosiński W., Nowa urbanistyka – miejskość, ciągłość, wielość, Architektura, Zeszyt 4, Warszawa 1984, s. 35-39.

Kowalewski A., Osiatyński J., Stępień J. i in., Raport o ekonomicznych stratach i społecznych kosztach niekontrolowanej urbanizacji w Polsce, Warszawa 2013, pdf, 8 ss. Adres internetowy: http://www.zoiu.pl/attachments/article/315/Raport%20Ekonomiczny.pdf.

Kozłowski D., Transfiguracja form, albo – Niech sczeźnie funkcjonalizm!, Czasopismo Techniczne, Zeszyt 10-A, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 2004, s. 75-78.

Kozłowski D., O pięknie architektury (współczesnej) – uwagi o ułomności rzeczy użytecznych, Czasopismo Techniczne, Zeszyt 6-A, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 2007, s. 74-77.

Kruft H.-W., History of Architectural Theory. From Vitruvius to thr present, Princeton Architectural Press, New York 1994 (706 ss.).

Kultura a rozwój, red. Hausner J., Karwińska A., Purchla J., Narodowe Centrum Kultury, współpraca Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Międzynarodowe Centrum Kultury, Warszawa 2013, 516 ss.

Lambert L., Architectural theories. Critique of a new “post-ideological” architectural paradigm, 2012, Adres internetowy: http://www.academia.edu/2629342/Critique_of_a_new_ post-ideological_Architectural_Paradigm Pozyskano 2014_01_11.

Lynch K., Good City Form, The MIT Press Massachusetts Institute of Technology, Gambridge, Massachusetts and London England, 1981, 514 ss.

Musioł A., Interpretacja myśli Immanuela Kanta w ramach II Davosen Hochschulkursen 1929 Ernst Cassirer – Martin Heidegger, Estetyka i Krytyka 4 (26), Instytut Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego UFUJ, Kraków 2012, s. 151-160. Wersja internetowa: http://estetykaikrytyka.pl/art/26/eik_26_10.pdf Pozyskano 2014_01_15.

Next city. Interview: Rem Koolhaas on the Invention and Reinvention of the City, red. P. Fraioli, Journal of International Affairs. Beijing, 2012, Adres internetowy: http://nextcity.org/daily/entry/ interview-rem-koolhaas-on-the-invention-and-reinvention-of-the-city Pozyskano 2013_12_23.

Nietzsche F., Tako rzecze Zaratustra. Książka dla wszystkich i dla nikogo, Zysk i S-ka Wydawnictwo, Poznań 1995, 302 ss. Wersja internetowa: http://www.pistis.pl/biblioteka/ Fryderyk%20Nietzsche%20-%20Tako%20Rzecze%20Zaratustra.pdf Pozyskano 2013_12_24.

Ortega y Gasset J., Dehumanizacja sztuki i inne eseje, 1980, 448 ss.

Ortega y Gasset J., Bunt mas, Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza SA, Warszawa 2004, 216 ss.

Panofsky E., Architektura gotycka i scholastyka, [w:] Studia z historii sztuki, Państwowy Instytut Wydawniczy PWN, Warszawa 1971, (468 ss. plus tablice ilustracyjne nn.).

Paetzold H., Ernst Cassirer. Von Marburg nach New York. Eine philosophische Biographie, WBG, Darmstadt 1995, 240 ss.

Paetzold H., Symbol, Culture, City. Five exercises in critical philosophy of culture, Jan van Eyck Akademie, Amsterdam 2000, 104 ss.

Paetzold H. i in., City Life, red. Petzold H., Jan van Eyck Akademie, Amsterdam 2005, 174 ss.

Pasierb J.S., Miasto na górze, Znak, Kraków 1973, 312 ss.

Pasierb J.S., Pionowy wymiar kultury, Znak, Kraków 1983, 152 ss.

Percepcja między estetyką a epistemologią, praca zbiorowa, red. Konik R., Leszczyński A., Studia Philosophica Vratislaviensia, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 2010, 188 ss. Wersja internetowa: http://books.google.pl/books?isbn=8374326425=kartezjusz+kolor+estetyka Pozyskano 2014_01_11.

Platon, Państwo, Wydawnictwo Marek Derewiecki, Kęty 2009, 344 ss.

Prakash G., The promise of Modern City, [w:] The Spaces of the Modern City: Imaginaries, Politics and Everyday Life, red. Kruse K.M., Princeton Unoversity Press. Pronceton-New York 2008, 722 ss.

Prendre l’environnement de travers. Il manque encore le climat à Rem Koolhaas, red. Emeric, CRAP, Paris 2012, Adres internetowy: http://crapzine.com/2012/12/26/il-manque-encore-leclimat-a-rem-koolhaas/ Pozyskano 2012_12_05.

Regulski J., Viribus Unitis, [w:] K.S.A.P. Krajowa Szkoła Administracji Publicznej XX lat, red. Samsonowicz H., Krajowa Szkoła Administracji Publicznej, Warszawa 2010, s. 179-193.

Reinventing the city: An interview with architect Rem Koolhaas, red. P. Fraioli, The Christian Science Monitor, Boston 2013, Adres internetowy: http://www.csmonitor.com/Commentary/ Global-Viewpoint/2012/0720/Reinventing-the-city-An-interview-with-architect-Rem-Koolhaas Pozyskano 2013_10_13.

Rewitalizacja krakowskich Grzegórzek i Nowa Filharmonia, praca dyplomowa w Katedrze Kompozycji Urbanistycznej IPU A-3 WAPK, promotor J. Gyurkovich, współpromotorka A. Wójcik, dyplomantka A. Rymarczyk, wyróżnienie w Konkursie SARP na Dyplom Roku, 2014.

Stachiewicz K., Czy Tischner był fenomenologiem?, Systematica, Colloquia Theologica Adalbertina, Zeszyt 5, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań 2004, s. 137-148.

Thinking big – Dutch architect Rem Koolhaas – interview, Artforum International, No. 4, Dec, red. Rajchman J., New York 1994, s. 46-56.

Tischner J., Przestrzeń obcowania z drugim, „Analecta Cracoviensia”, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego im. Jana Pawła I, Kraków 1977, s. 67-86.

Tischner J., Spór o istnienie człowieka, Znak, Kraków 2011, 420 ss.

Wolfe R., Disurbanism. Barsch and Ginsburg 1930 proposal for the green City disurbanization, Adres internetowy: http://thecharnelhouse.org/tag/russia/ Pozyskany 2013_11_20.

Życiński J., Transcendencja i naturalizm, Copernicus Center Press, Kraków 2014, 240 ss.