Monitoring of buildings in selected stages of service life (SL) – case studies

Zygmunt Orłowski,

Aleksandra Radziejowska

Abstrakt

The paper discusses the functions and objectives of systems, used for a building’s monitoring process, through the subsequent stages of a building’s service life. The authors present the result of research regarding the monitoring of two buildings undergoing refurbishment: an industrial hall and a multi-storey general use building. Refurbishment of the industrial building included upgrading an existing production line, associated with an increased technological load. In the general-use building the foundations were strengthened in connection with the construction of a new multi-storey building in the immediate vicinity. The process of reinforcing footings, or – pilings – was monitored, as well as the preservation of an existing building, during the course of the construction of the new building.

Słowa kluczowe: structural monitoring, service life of a building, safety of use
References

Adams D., Health Monitoring of Structural Materials and Components, Willey, New York 2007.

Balageas J., Fritzen C., Guemes A., Structural Health Monitoring Systems, ISTE, 2006.

Bednarski Ł., Sieńko R., Z monitoringiem bezpieczniej. Inżynier budownictwa, 10/2013.

Chintalapudi K., Fu T., Paek J., Kothari N., Rangwala S., Caffrey J., Govindan R., Johnson E., Masri S., Civil Structures with aWireless Sensor Network, University of Southern CaliforniaMonitoring, Published by the IEEE Computer Society, March 2006.

Łagoda M., Diagnostyka i monitoring mostów w Europie. Materiały Budowlane, 7/2001.

Lewicki B., Ocena na podstawie obciążenia próbnego przydatności istniejącej konstrukcji do zamierzonego użytkowania, XXI Ogólnopolska Konferencja: Warsztat pracy projektanta konstrukcji Szczyrk, 8–11 marca 2006 r.

Orłowski Z., Chyży T., Dokumentacja techniczna. Posadowienie trzech zbiorników spirytusu o pojemności V–20 m3 każdy – na stropie Zestawialni, ORBUD, Białystok 2008.

PN-ISO 15686-1:2005, Budynki i budowle – Planowanie okresu użytkowania – Część 1: Zasady ogólne, PKN, Warszawa 2005.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, Dziennik Ustaw nr 56, poz. 461, 12 marca 2009.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, Dziennik Ustaw Nr 109, 7 czerwca 2010.

Uhl T., Współczesne metody monitorowania i diagnozowania konstrukcji, Fundacja im. Wojciecha Świętosławskiego na rzecz wspierania nauki i rozwoju potencjału naukowego w Polsce, Polskie i światowe osiągnięcia nauki, Nauki Techniczne.

Wilde K., Systemy monitoringu konstrukcji obiektów budowlanych, XXVI Konferencja Naukowo-Techniczna Awarie Budowlane 2013.

Witakowski P., Teleinformatyka jako podstawa monitoringu w budownictwie, Wydawnictwa AGH, Kraków 2012.