Optimising energy produced by photovoltaic cells

Paweł Gałek

Abstrakt

This paper presents a comparative analysis of energy produced by photovoltaic (PV) panels installed on fixed structures and on solar trackers. Measurements were taken continuously over a period of one year. Performance results for both one year and 24 hours are presented. Attention is also paid to current Polish and European legislation promoting the installation of systems that use energy from renewable sources.

Słowa kluczowe: photovoltaic, solar energy, PV modules, tracker, renewable energy
References

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych, uchylająca dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE.

Eurostat, Headline indicators, http://epp.eurostat.ec.europa.eu ‒ 2014.03.15.

http://solargis.info/doc/_pics/freemaps/1000px/ghi/SolarGIS-Solar-map-World-map-en.png ‒2014.03.15.

http://solargis.info/doc/_pics/freemaps/1000px/ghi/SolarGIS-Solar-map-Poland-en.png ‒2014.03.15.

Hui Wang, Kai Sun, Franklin Tao, Dario J. Stacchiola, Yun Hang Hu, 3D Honeycomb-Like Structured Graphene and Its High Efficiency as a Counter-Electrode Catalyst for Dye-Sensitized Solar Cells, Angewandte Chemie, 2013; DOI:10.1002/ange.201303497.

Masson G., 2013, A qualified record-year for photovoltaics, European Photovoltaic Industry Association, march 2014, http://www.epia.org/news/news ‒ 2014.03.15.

Projekt ustawy o odnawialnych źródłach energii, wersja 6.2 z dnia 4.02.2014 r.

Solar Generation 6, European Photovoltaic Industry Association, February 2011, http://www.epia.org/news/publications ‒ 2014.03.15.

Sprawozdanie Komisji dla Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno- Społecznego i Komitetu Regionów, Sprawozdanie na temat postępów w dziedzinie energii odnawialnej, Komisja Europejska, Bruksela, 27.3.2013 COM(2013) 175 final.

Szymański B., Myć czy nie myć?, GLOBEnergia, Vol. 12, 2012, 26-27.