White certificates – legal, technical and economic aspects

Irena Ickiewicz

Abstrakt

The present article describes the basic legal, technical, and economic aspects of the functioning of the White Certificate Scheme in Poland. A method of performing the energy audit process (a basic element of the tender procedure) in a simplified way is presented. Essential conditions which guarantee participating in tender procedures as a necessary condition for getting bonuses for the implementation of investments resulting in reducing the primary energy consumption are also listed in this paper.

Słowa kluczowe: White Certificates, energy audit, invitations to tender
References

Dyrektywy 2012/27/UE z 25.10.2012 dot. efektywności energetycznej.

Ustawa z 15.04.2011 o efektywności energetycznej (Dz.U. 94, poz. 551).

Rozporządzenia Ministra Gospodarki z 10.08.2012 w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzenia audytu efektywności energetycznej, wzoru karty audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii (Dz.U. poz. 962).

Rozporządzenia Ministra Gospodarki z 4.09.2012 (Dz.U. poz. 1039) w sprawie sposobu obliczania ilości energii pierwotnej odpowiadającej wartości świadectwa efektywności energetycznej oraz wysokości jednostkowej opłaty zastępczej.

Rozporządzenia Ministra Gospodarki z 23.10.2012 (Dz.U. poz. 1227) w sprawie przetargu na wybór przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej.

Obwieszczenie Ministra Gospodarki z 21.12.2012 w sprawie szczegółowego wykazu przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 września 2008 r. w sprawie sposobu monitorowania wielkości emisji substancji objętych wspólnotowym systemem handlu uprawnieniami do emisji (szacowaniu wielkości redukcji emisji CO2).

KAPE – System Białych certyfikatów w Polsce, MG, Warszawa 2012.