Feasibility analysis of uprgading an old building to the standard requirement of a low energy requirement building

Gabriela Jaglarz,

Filip Ciesielski

Abstrakt

The paper presents a case study analysis of the energy demand for an old building located in Cracow. Some improvements in construction of the building envelope, especially in thermal insulation and in the heating system, have been analyzed. Reduction of the energy demand index has been shown in the three variants that were considered. The goal of this study was to assess the possibility of obtaining low energy demand in a typical old poorly insulated building.

Słowa kluczowe: energy demand, modernization, low energy requirements building
References

http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/ENERGIA_2013.pdf ‒ 15.02.2014.

Perez-Lombard L., Ortiz J., Pout C., A review on buildings energy consumption information, Energy Build, 2008, 40:394-8.

http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/SE_gosp_paliw_energ_2011-2012.pdf ‒ 15.02.2014.

European Parliament and the Council of the European Union. Directive 2002/91/EC of the European Parliament and the of the council of 16 December 2002 on the energy preformance of buildings. Brussels: Official Journal of the European, Communities, 2002.p. 1, 7.

Hachem C., Athienitis A., Fazio P., Energy performance enhancement in multistory residental buildings, Apllied Energy, 2014.

Stephan A., Crawford R.H., Myttenaere K., A comprehensive assessment of the life cycle energy demand of passive houses, Applied Energy, 2013. Fig. 3. Heat losses – Variant 2

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wytyczne do weryfikacji projektów budynków mieszkalnych, zgodnych ze standardem NFOŚiGW, Warszawa 2012.

PN-EN ISO 13790:2009 Energetyczne właściwości użytkowe budynków. Obliczanie zużycia energii na potrzeby ogrzewania i chłodzenia.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 listopada 2008 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno użytkową oraz sposobu sporządzania świadectw ich charakterystyki energetycznej” (Dz.U. 2008 nr 201 poz. 1240).

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych jakim powinny budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 0 poz. 926).

http://www.swiadectwo.builddesk.pl/ep_ek_eu.php ‒ 20.02.2014.

Wnuk R., Instalacje w Domu Pasywnym i Energooszczędnym, Przewodnik Budowlany, 2007.