Influence of shading systems on the microclimate conditions in large panel buildings

Katarzyna Nowak-Dzieszko,

Małgorzata Rojewska-Warchał

Abstrakt

The thermal comfort conditions of multi-family buildings, including large panel buildings, are rarely analyzed. Simulations of large panel buildings conducted by authors in the Design Builder program show very unfavorable microclimate conditions in buildings after thermal modernization. The simulation results of the influence of internal and external shadings on the thermal comfort of dwellings in multi-family large panel building are presented in this article.

Słowa kluczowe: large panel building, internal and external shading system, thermal comfort of the panel buildings, PMV (Predicted Mean Vote), PPD (Predicted Percentage of Dissatisfied)
References

PN-EN ISO 7730 Ergonomics of the thermal environment. Analytical determination and interpretation of thermal comfort using calculation of the PMV and PPD indices and local thermal comfort criteria.

PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej – Wymagania.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75, poz. 690 z późn. zm. ogłoszonymi w Dz.U. z 2003 r. Nr 33, poz. 270, z 2004 r. Nr 109, poz. 1156, z 2008 r. Nr 201, poz. 1238, z 2009 r. Nr 56, poz. 461, z 2010 r. Nr 239, poz. 1597, z 2012 r. poz. 1289 oraz z 2013 r., poz. 926.

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 13 sierpnia 2013 r., poz. 926).

Nowak K., Modernizacja budynków a komfort cieplny pomieszczeń, Energia i Budynek, 29-33.

Dębowski J., Cała prawda o budynkach wielkopłytowych, Przegląd budowlany 9/2012.

Nowak K., Nowak-Dzieszko K., Rojewska-Warchał M., Thermal comfort of the rooms in the designing of commercial buildings, Research and Applications in Structural Engineering, Mechanics and Computation, SMEC Cape Town 2013, 651-652.