Analysis of temperature and humidity processes in existing half-timbered partitions

Agnieszka Szymanowska-Gwiżdż

Abstrakt

The paper presents the analysis of the inner surface of half-timbered walls in multi-family residential houses created in the early twentieth century. The analysis was made in order to avoid the possibility of mold. The analysis of partition’s moisture growth was performed at the existing state and after designed thermal insulation from the inner side. The measurements and analyzes are a prelude to further research and analysis of such types of objects.

Słowa kluczowe: mold fungi, partitions’ humidity, surface temperature
References

Chrząszcz J., Historia miast Pyskowice i Toszek, przeł. Hepa M., Wydawnictwo Wokół Nas, Gliwice 1994.

PN-EN ISO 13788: Cieplno-wilgotnościowe właściwości komponentów budowlanych i elementów budynku. Temperatura powierzchni wewnętrznej dla uniknięcia krytycznej wilgotności powierzchni i kondensacji międzywarstwowej.

Radoń J., Kuncel H., Olesiak J., Problemy cieplno-wilgotnościowe przy renowacji ścian budynków z muru pruskiego, [In:] Acta Scientarum Polonorum, Architektura, Kraków 2006, 45-53.

Tomanek M., Szymanowska-Gwiżdż A., Dębowski J., Pyskowickie zespoły urbanistyczne jako przykład projektowania zespołów mieszkaniowych w okresie przemian politycznych, funkcjonalnych i obyczajowych, [In:] Materiały z Międzynarodowej Konferencja Znaki Tradycji w Architekturze, Nysa 2008, 233-239.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie; Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami.