The influence of fitting of a window on a heat transfer coefficient and an energy balance of a building

Kornelia Cabała,

Sebastian Zaworski,

Jolanta Gintowt

Abstrakt

The project concerns windows and their properties. Four windows were considered to provide computations. Two of them were common windows and the other two – passive windows. The analysis focuses on a role of a fitting in heat losses, explains important aspects of choosing a window and shows main types of methods of mounting a window. The paper proves how big the influence of fitting a window is on a heat transfer coefficient value and shows what the losses steming from inproper fitting are. The project submits that fitting factor should be considered while calculating the heat transfer coefficient value and that windows ought to be mounted in an insulation to minimize heat losses.

Słowa kluczowe: heat transfer, passive building, thermal bridges, montage, heat balance, window
References

Feist W., Schlagowski G., Podstawy budownictwa pasywnego, Pol. Inst. Budownictwa Pasywnego, Gdańsk 2006.

Chwieduk D., Recommendation for energy concept of building, Technical Transaction, Civil Engineering, 2-B/2012, Wyd. Politechnika Krakowska, ISSUE 3, YEAR 109.

Chwieduk D., Pozyskiwanie oraz konwersja termicznej energii słonecznej w budynku, IPPT PAN, Warszawa 2006.

Jędrzejuk H., Marks W., Evolutional optimization of energy-saving buildings, ARCHIVES OF CIVIL ENGINEERING, LI, 3, 2005, 395-413.

Kisilewicz T., Window sizing procedure for energy efficient buildings, Czasopismo Techniczne. Budownictwo, Politechnika Krakowska, Kraków 2006.

Gintowt J., Ecological aspects of passive house as an example of completion of an investment, Wyd. Politechnika Krakowska, Czasopismo Techniczne 2011.

Dz.U. 2013 poz. 45, Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 3 stycznia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części bu- dynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002.

PN-EN ISO 10077-1, 2007.

Program: PHPP (Passive House Design Package).

PN-EN ISO 14683 of 2008.

PN EN ISO 13789, Właściwości cieplne budynków, Współczynnik start ciepła przez przenikanie. Metoda obliczania.

PN EN ISO 14683, Mostki cieplne w budynkach. Liniowy współczynnik przenikania ciepła. Metody uproszczone i wartości orientacyjne.

http://www.aluplast.net/eng-int/produkte/kunststofffenster-systeme/ideal-4000.php

http://aluplast.com.pl/index.php?module=katalog&kategoria

http://www.internorm-krakow.pl/hp-okna-da-hf200.php

http://oknaidrzwib2b.pl/produkty/k/108-okna