Comparative analysis of the criteria used to select the optimal energy saving variants in buildings. selected issues

Jolanta Gintowt

Abstrakt

Comparative analysis of multi-criteria Pareto and SPBT optimization, for a single-family, detached residential building used as an example. Main elements of interest include minimum power and minimum cost of investment.

Słowa kluczowe: multi-criteria optimization, Pareto, Kuhn-Tucker, SPBT
References

Przybysz P., Outline of the paper-making process, Publisher Progress, Łódź 2011.

Stępień J. (ed.), The chemical industry, [in:] Water and wastewater management in industrial plants, Arkady Publishing, Warsaw 1973.

Imhoff K.&K.R., Kanalizacja i oczyszczanie ścieków, Wydawnictwo Arkady, Warszawa 1982 (City sewer and wastewater treatment, Arkady Publishing, Warsaw 1982).

Regulation of the Minister of Construction 14 July 2006 the obligations of industrial waste and the conditions for discharging wastewater into the sewage system Dz. U. 2006 No. 136, item 964.

http://beskidy-wadowice.pl/

Olejnik K., Kosińska K., Wpływ jednostkowego zużycia wody świeżej w procesie rozwłókniania i mielenia na ilość substancji stałych i rozpuszczonych w wodzie technologicznej, Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o., Przegląd Papierniczy 67, Warszawa, lipiec 2011.

Effect of the specific consumption of fresh water in the reffining and grinding processes on amount of soil and dissolved substances in process water, SIGMA-NOT Publishing, Warsaw 2011, Paper Review No. 67, July 2011.

Michniewicz M., Najlepsze dostępne techniki (BAT). Wytyczne dla branży celulozowo-papierniczej, Ministerstwo Środowiska, Warszawa, sierpień 2005.

Best Avaliable Techniques (BAT) – Guadiance for Paper Industry, Ministry of Environment, Warsaw, August 2005.