Collation of qualitative research with quantitive fem research in terms of two dimensional heat flow

Michał Topolski,

Jakub Żurek,

Jolanta Gintowt

Abstrakt

The paper concerns an attempt to collate qualitative research with quantitative FEM research in terms of two dimensional heat flow. It shows the accuracy of both methods, according to in situ researches with a thermal camera and models – done with software Therm 5, Therm.

Słowa kluczowe: simulations, heat transfer, thermal bridge, in situ, modeling
References

Rynowski P., Teleszewski T.J., Modelowanie pola temperatury mostków cieplnych przy wykorzystaniu metody elementów skończonych, Civil and Environmental Engineering. Budownictwo i Inżynieria Środowiska, 2, 2011, 85-90.

Press W.H., Teukolsky S.A., VetterlIng W.T., Flannery B.P., Numerical Recipes, Cambridge University Press, Third ed., 2007.

Heim D., Clarke J.A., Numerical modeling and thermal simulation of PCM – gypsum composites with ESP-r, wyd. ELSEWIER, Energy and Buildings 36, 2004, 795-805.

Pogorzelski J.A., Awksientjuk J., Katalog mostków cieplnych. Budownictwo tradycyjne, Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.

Zbijowski K., Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku, Studio Sto, 2009.

Kowalczuk Z., Charakterystyka Energetyczna Budynków 2, Polskie Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, 2010.

Brzezińska S., Obliczanie zapotrzebowania na ciepło, Dashofer 2011.

Dylla A., Pawłowski K., Wady w procedurze obliczania współczynnika przenikania ciepła, Czasopismo Techniczne 1-B/2007.

Hołownia P., Wpływ przestrzennych mostków termicznych na podstawowe parametry fizykalne jednowarstwowych zewnętrznych przegród budowlanych, Czasopismo Techniczne 1-B/2007, 83-90.

Wouters P., Schietecata J., Standaert P., Kasperkiewicz K., Cieplno-wilgotnościowa ocena mostków cieplnych, Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2004.

Rożek P., Nowoczesne metody numeryczne w budowaniu katalogu mostków cieplnych w ścianach dwuwarstwowych, praca dyplomowa nr 6855, UTP, Bydgoszcz 2007.

Instrukcja programu komputerowego TRISCO.

Pawłowski K, Efektywność zewnętrznych przegród budowlanych i ich złączy w aspekcie cieplno-wilgotnościowym, rozprawa doktorska, UTP, Bydgoszcz 2008.

PN-EN ISO 6946:2008 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania.

PN-EN ISO 10211-1 Mostki cieplne w budynkach. Strumień cieplny i temperatura powierzchni. Ogólne metody obliczania.

PN-EN ISO 10211-2 Mostki cieplne w budynkach. Obliczanie strumieni cieplnych i temperatury powierzchni. Liniowe mostki cieplne.

PN-EN ISO 13788:2003 Cieplno-wilgotnościowe właściwości komponentów budow- lanych i elementów budynku. Temperatura powierzchni wewnętrznej umożliwiająca uniknięcie krytycznej wilgotności powierzchni wewnętrznej kondensacji. Metody ob- liczania.

PN-EN 12524:2003 Materiały i wyroby budowlane. Właściwości cieplno-wilgotno- ściowe. Tabelaryczne wartości obliczeniowe.

PN-EN 12831:2006 Instalacje grzewcze w budynkach. Metoda obliczania obciążenia cieplnego.

PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniające rozpo- rządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU z 2004 r. nr 109, poz. 1156).