PHYSICOCHEMICAL AND MICROBIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF PIG SLURRY

Marta Marszałek,

Zygmunt Kowalski,

Agnieszka Makara

Abstrakt

Pig slurry is classified as a natural fertilizer of animal origin, being a mixture of faeces, urine, remains of fodder and water used for the elimination of faeces. It is generated in non-bedding pig farming conditions, where animals are kept on slatted floors (grate or slotted floor). This paper presents the general characteristics of pig slurry, its physicochemical properties and its microbiological composition. Also, factors affecting slurry properties are discussed.

Słowa kluczowe: pig slurry, physicochemical properties, microbiological composition, fertilizing components
References

Maćkowiak Cz., Zasady stosowania gnojowicy, Zalecenia nawozowe, Cz. IV, IUNG, Puławy 1994.

Maćkowiak Cz., Gnojowica – jej właściwości i zasady stosowania z uwzględnieniem ochrony środowiska, Materiały szkoleniowe 75/99, IUNG, Puławy 1999.

Kutera J., Hus S., Rolnicze oczyszczanie i wykorzystanie ścieków i gnojowicy, Wydawnictwo Akademii Rolniczej we Wrocławiu, Wrocław 1998.

Ustawa z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu, Dz.U. 2007 nr 147 poz. 1033.

Konieczny K., Kwiecińska A., Oczyszczanie gnojowicy z zastosowaniem technik membranowych, Polska Inżynieria Środowiska Pięć Lat po Wstąpieniu do Unii Europejskiej (pod redakcją Ozonek J., Pawłowska M.), Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk, 58, 2009, 147-151.

Krzywy E., O gnojowicy raz jeszcze, Aura 4, 2004, 16-17.

Pawełczyk A., Muraviev D., Zintegrowana technologia oczyszczania ciekłych odpadów z hodowli trzody chlewnej, Przemysł Chemiczny 82/8-9, 2003, 2-4.

Gonzalez-Fernandez C., Nieto-Diez P.P., Leon-Cofreces C., Garcia-Encina P.A., Solids and nutrients removals from the liquid fraction of swine slurry through screening and flocculation treatment and influence of these processes on anaerobic biodegradability, Bioresource Technology 99, 2008, 6233-6239.

Walker P., Kelley T., Solids, organic load and nutrient concentration reductions in swine waste slurry using a polyacrylamide (PAM)-aided solids flocculation treatment, Bioresource Technology 90, 2003, 151-158.

Chelme-Ayala P., Gamal El-Din M., Smith R., Code K.R., Leonard J., Advanced treatment of liquid swine manure using physico-chemical treatment, Journal of Hazardous Materials 186, 2011, 1632-1638.

Kutera J., Gospodarka gnojowicą, Wydawnictwo Akademii Rolniczej we Wrocławiu, Wrocław 1994.

Winnicki S., Pleskot R., Zając G., Ekspertyza: Technika i technologia produkcji trzody chlewnej, Instytut Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa w Poznaniu, Poznań 2009, publikacja dostępna w serwisie: www.agengpol.pl – 18.01.2013.

Dokument Referencyjny o Najlepszych Dostępnych Technikach dla Intensywnego Chowu Drobiu i Świń, Ministerstwo Środowiska, Warszawa 2005.

Hus S., Chemia wody, ścieków i gnojowicy, Wydawnictwo Akademii Rolniczej we Wrocławiu, Wrocław 1995.

Gorlach E., Mazur T., Chemia rolna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.

Szejniuk B., Budzińska K., Wroński G., Kostrzewa M.M., Jurek A., Przeżywalność pałeczek Salmonella Enteritidis w gnojowicy świńskiej, Rocznik Ochrony Środowiska, Tom 13, 2011, 2049-2060.

Karakashev D., Schmidt J.E., Angelidaki I., Innovative process scheme for removal of organic matter, phosphorus and nitrogen from pig manure, Water Research 42, 2008, 4083-4090.

Moral R., Perez-Murcia M.D., Perez-Espinosa A., Moreno-Caselles J., Paredes C., Estimation of nutrient values of pig slurries in Southeast Spain using easily determined properties, Waste Management 25, 2005, 719-725.

Rufete B., Perez-Murcia M.D., Perez-Espinosa A., Moral R., Moreno-Caselles J., Paredes C., Total and faecal coliform bacteria persistence in a pig slurry amended soil, Livestock Science 102, 2006, 211-215.

Mondor M., Masse L., Ippersiel D., Lamarche F., Masse D.I., Use of electrodialysis and reverse osmosis for the recovery and concentration of ammonia from swine manure, Bioresource Technology 99, 2008, 7363-7368.

Kalyuzhnyi S., Sklyar V., Epov A., Arkhipchenko I., Barbolina I., Orlova O., Kovalev A., n Nozhevnikova A., Klapwijk A., Sustainable treatment and reuse of diluted pig manure streams
in Russia. From laboratory trials to full-scale implementation, Applied Biochemistry and Biotechnology Vol. 109, 2003, 77-94.

Sanchez M., Gonzales J.L., The fertilizer value of pig slurry. I. Values depending on the type of operation, Bioresource Technology 96, 2005, 1117-1123.

Dyrektywa Rady 91/676/EEC z dnia 12 grudnia 1991 r. dotycząca ochrony wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego (tzw. Dyrektywa Azotanowa).

Zbytek Z., Talarczyk W., Gnojowica a ochrona środowiska naturalnego, Technika Rolnicza Ogrodnicza Leśna 4, 2008, 12-14.

Zhu J., A review of microbiology in swine manure odor control, Agriculture, Ecosystems and Environment 78, 2000, 93-106.

Le P.D., Aarnink A.J.A., Jongbloed A.W., van der Peet Schwering C.M.C., Ogink N.W.M., Verstegen M.W.A., Effects of crystalline amino acid supplementation to the diet on odor from pig manure, Journal of Animal Science 85, 2007, 791-801.

Ye F.X., Zhu R.F., Li Y., Deodorization of swine manure slurry using horseradish peroxidase and peroxides, Journal of Hazardous Materials 167, 2009, 148-153.

Predicala B., Nemati M., Stade S., Lagu C., Control of H2S emission from swine manure using Na-nitrite and Na-molybdate, Journal of Hazardous Materials 154, 2008, 300-309.

Strauch D., Survival of pathogenic micro-organisms and parasites in excreta, manure and sewage sludge, Rev. sci. tech. Off. int. Epiz., 10 (3), 1991, 813-846.

Olszewska H., Skowron K., Skowron K.J., Gryń G., Świąder A., Rostankowska Z., Dębicka E., Przeżywalność wybranych bakterii wskaźnikowych w składowanej gnojowicy świńskiej, Ekologia i Technika Vol. XIX, Nr 2, 2011, 62-68.

Cotta M.A., Whitehead T.R., Zeltwanger R.L., Isolation, characterization and comparison of bacteria from swine faeces and manure storage pits, Environmental Microbiology 5 (9), 2003, 737-745.

Whitehead T.R., Cotta M.A., Characterisation and comparison of microbial populations in swine faeces and manure storage pits by 16s rDNA gene sequence analyses, Anaerobe 7, 2001, 181-187.

Olszewska H., Aspekty higieniczne rolniczego wykorzystania gnojowicy, Rozprawy nr 116, Wydawnictwo Uczelniane Akademii Techniczno-Rolniczej, Bydgoszcz 2005.