Swiss experiences of Ignacy Mościcki

Halina Lichocka

Abstrakt

In Fribourg, Ignacy Mościcki found favorable conditions for the development of his engineering talents. He was one of the founders of the Swiss nitrogen and electrical industry. He announced the results of his works in Polish, German and French scientific journals. This was followed by rapid adaptation of Mościcki’s discoveries and inventions regarding the dielectric properties, the construction of technical high voltage capacitors, the construction of fuses protecting the electrical transmission lines against lightning, production of nitric acid from the air, the construction of devices used for absorption of gaseous substances, etc. His experience Mościcki transferred to Lvov.

Słowa kluczowe: nitrogen industry in Switzerland, glass capacitors, Mościcki’s school of engineers, chemical research institute
References

Lichocka H., Ignacy Mościcki, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji, Radom 2011.

Modzelewski J., Wspomnienie z pobytu Prezydenta we Fryburgu Szwajcarskim w latach 1900 do 1913, [w:] Profesor dr Ignacy Mościcki, życie i działalność na polu nauki i techniki, Warszawa 1934.

Mościcki I., O powstaniu Chemicznego Instytutu Badawczego i jego zadaniach z punktu widzenia rozbudowy przemysłu chemicznego w Polsce (odczyt wygłoszony na posiedzeniu Polskiego Towarzystwa Chemicznego w dniu 1 czerwca 1922 r.), Roczniki Chemii II/1922.

Mościcki I., Badania nad wytrzymałością dielektryków, Rozprawy Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Akademii Umiejętności, Seria III, t. 4-A/1904.

Mościcki I., Über Hochspannungs-Kondensatoren, Elektrotechnische Zeitschrift, z. 25/1904; Les condensateurs a haute tension, L’Eclairage électrique, n. 41, IV/1904; Elektrische Kondensatoren für die höchsten Spannungen und für Dauerbetrieb, Fabrique des Condensateurs, Fribourg 1904.

Drewnowski K., Prace Ignacego Mościckiego w zakresie techniki wysokich napięć w świetle poglądów ówczesnych i obecnych, [w:] Profesor dr Ignacy Mościcki, życie i działalność na polu nauki i techniki, Warszawa 1934.

Mościcki I., Autobiografia, Niepodległość, v. 12, Nowy Jork–Londyn 1979.

Drewnowski K., O zastosowaniu kondensatorów Mościckiego w elektrotechnice, Lwów 1907.

Drozdowski M. M., Ignacy Mościcki Prezydent RP – autobiografia, Warszawa 1993.

Suchowiak L., Życiorys i działalność Pana Prezydenta Rzeczypospolitej prof. dra h. c. Ignacego Mościckiego, Roczniki Chemii, z. 23, XIV/1934.

Mościcki I., Autobiografia (dalszy ciąg), Niepodległość, v. 13, Nowy Jork–Londyn 1980.

Mościcki I., Kling K., W sprawie technicznego kształcenia chemików technologów, Metan, nr 2, III/1919.

Wasilewski L., Ignacy Mościcki (1867‒1946), Przemysł Chemiczny 37/1958.

Kling K., Leśniański W., Powstanie i dotychczasowa działalność Instytutu Badań Naukowych i Technicznych „Metan” oraz jego przekształcenie na „Chemiczny Instytut Badawczy”, Przemysł Chemiczny VI/1922.