Dilemmas of authenticity – between permanent ruin and rebuilding

Jacek Czechowicz

Abstrakt

The architectural object is a witness of its age. Its form is the result of once existing requirements and fulfilling defined needs. Over time, however, conditioning is changing, repeated destructions and transformations causing that a historic building stops responding to original assumptions. In consequence a need of assigning a new role to monuments appears: a purely museum-like relic or a fully functioning architectural space adapted to modern expectations. It seems that in spite of functioning regulations, undertakings effected in the last decades depict a different level of taking a stance on the authenticity residing in a historic structure. Perhaps there is a need to take another look at the model of conservator’s action adequate for redefining the position in view of the protection of historic values, withthe possibility of considering additional decisions, towards specific objects and circumstances.

Słowa kluczowe: permanent ruin, rebuilding
References

[1] D. Chlebowska, Trwała ruina w Polsce koniecznym świadkiem historycznego krajobrazu, Wiadomości Konserwatorskie, No. 16/2004.

[2] Jasieńko J., Mierzejewska O., Hamrol K., Misztal W., Utrwalanie koron murów obiektów historycznych przeznaczonych do ekspozycji w formie trwałej ruiny, [in:] Wiadomości Konserwatorskie, No. 30/2011, 121–132.

[3] Łuszczkiewicz W., Zamek Lipowiec i jego turma, [in:] Sprawozdania Komisyi do Badania Historyi Sztuki w Polsce, v. III, 1884.

[4] Malawska I., Zamki w Polsce – problem określenia zasobu, Ochrona Zabytków 4/2007, Warszawa 2007, 83–86.

[5] Mojżyn N., Konserwacja i rekonstrukcja zabytków w świadomości studentów Teologii UKSW, [in:] Fides et ratio, Scientific quarterly of the university society Fides et Ratio, No. 3 (11), 2012, 137–138.

[6] Ochrona, konserwacja i adaptacja zabytkowych murów. Trwała Ruina II. Problemy utrzymania i adaptacji, ed. B. Szmygin, Lublin–Warszawa 2010.

[7] Żurawski J., Zamek w Janowcu nad Wisłą. Budowa-rozbudowa-ruina. Konserwacjarewaloryzacja-zagospodarowanie, Ochrona Zabytków 1-2/2003, Warszawa 2003.