Place of new art and architecture in the historic cultural space – “the right of good continuation”

Ewa Węcławowicz-Gyurkovich

Abstrakt

The necessity of remaining the authentic historic substance and also the traditional cultural climate obliges to analyze the extension of adaptation works in detail. It mainly refers to historic buildings of unique cultural and artistic values; however, it does not stand for a full limitation of intervention of modern architecture into the historic substance. Such a conclusion is drawn on the basis of an analysis of many European examples connected with the establishments of the Venice Charter from 1964 and subsequent supplementary additions, such as Nara Document 1994 and others.

Słowa kluczowe: new architectural, historical context, European cities
References

[1] Bellinzona’s Castelgrande Swiss, „Baumeister” 1989.

[2] Eco U. (ed.), Historia brzydoty, Rebis, Poznań 2007, 421.

[3] H ettlage B., Siftung Moritzburg Kunstmuseum des Landes Sachsen – Anhalt Halle, ”Die Neuer Architekturführer” No. 153, Berlin 2009.

[4] Janczykowski J., Granice dopuszczalnej ingerencji w ruiny historyczne w świetle teorii i praktyki konserwatorskiej, [in:] Kadłuczka A. (ed.), Karta Krakowska dziesięć lat później, Monograph No. 400, Cracow University of Technology, v. 1, Kraków 2011, 169–174.

[5] Jodidio Ph., Architecture Now! Museums, Taschen, Cologne 2010, 266–273.

[6] K adłuczka A., Zamek krzyżacki w Gniewie. Przyczynek do jego chronologii i stratygrafii, [in:] Historia i współczesność w architekturze i urbanistyce, v. 1, Monograph No. 465, Cracow University of Technology, Kraków 2014.

[7] K adłuczka A., Ochrona zabytków architektury, v. 1, Zarys doktryn i teorii, Cracow University of Technology, Kraków 2000.

[8] K adłuczka A., Ortodoksyjna kreacja przestrzeni architektonicznego Podziemnego Rynku Krakowskiego, ”Wiadomości Konserwatorskie” No. 28, 2010, 9–17.

[9] Przyłęcki M., Ruina obiektu zabytkowego w krajobrazie miejskim, [in:] Czener O ., Kohlberger D., Dzieło niedokończone. Ruina, Warszawa 1997, 21–22, 27.

[10] Szmygin B., Molski P. (ed.), Ochrona i konserwacja ruin zamkowych – wybrane problemy i przykłady, ICO MOS, Lublin University of Technology, Warszawa–Lublin 2013.

[11] W aszczyszyn E., Problem ochrony zabytków architektury obronnej zachowanych w stanie ruiny – pomiędzy teorią a praktyką, [in:] Historia i współczesność w architekturze i urbanistyce, v. 2, Monograph No. 466, Cracow University of Technology, Kraków 2014.

[11] W ęcławowicz-Gyurkovich E., Architektura najnowsza w historycznym środowisku miast, Cracow University of Technology, Kraków 2013.

[12] W ęcławowicz-Gyurkovich E., Współczesne interwencje w średniowiecznych zamkach Europy, “Wiadomości Konserwatorskie” No. 23, 2008, 94–103.

[13] W ęcławowicz-Gyurkovich E., Historyczne zamki a współczesność, [in:] Marzęcki W . (ed.), “Przestrzeń i Forma”, No. 12, Polish Academy of Sciences Branch in Gdańsk, Szczecin 2009, 497–518.

[14] W ęcławowicz-Gyurkovich E., Nowe formy zderzone z historycznymi, [in:] Kozłowski D., Misiągiewicz M. (ed.), Definiowanie przestrzeni architektonicznej – Architektura dziś, “Czasopismo Techniczne” No. 7-A/2010, issue 15, Cracow University of Technology, Kraków 2010, 292–230. Ill. 1, 2, 3. Astley Castle, England (Source: www.infoarchitekta.pl) Il. 1, 2, 3. Zamek Astley, Anglia (Źródło: www.infoarchitekta.pl) Ill.4.