Public engagement in the design process for landscape architecture objects

Magdalena Rzeszotarska-Pałka,

Magdalena Czałczyńska-Podolska

Abstrakt

Problematyka zaangażowania społecznego w procesie projektowania obiektów architektury krajobrazu, choć kluczowa dla kreacji środowiska przyjaznego dla człowieka, w realiach polskich jest jeszcze niedostatecznie rozpoznana. Celem artykułu jest przedstawienie na wybranych przykładach różnego stopnia i sposobu zaangażowania społecznego w proces projektowania obiektów architektury krajobrazu na tle teoretycznych zasad partycypacji społecznej w projektowaniu. Analizowane przykłady zostały dobrane zarówno pod kątem różnic w poziomach partycypacji społecznej, wykorzystywanych narzędzi dialogu społecznego i komunikacji z projektantem, jak i ze względu na różny program funkcjonalny projektowanych obiektów. Zaangażowanie społeczne nie powinno kończyć się na etapie konsultacji przedprojektowych. Dążyć należy do jego podtrzymania również na etapie projektowania, a także realizacji i dalszego użytkowania przestrzeni.

Słowa kluczowe: partycypacja społeczna, przestrzeń publiczna, architektura krajobrazu
References

[1] Dylewski R., Głos w dyskusji redakcyjnej, Człowiek i Środowisko, Vol. 2, 1981.
[2] Fiedziukiewicz K., Udział społeczeństwa w planowaniu przestrzennym. Aspekty prawne, http://pspe.gridw.pl/?id=11 (access: 11.04.2017).
[3] Kikosicka K., Partycypacja społeczności lokalnej w planowaniu przestrzennym (przykład gminy Dąbrowice), Acta Universitatis Lodziensis Folia Geographica Socio-Oeconomica, Vol. 16, 2014, 98–113.
[4] Komunikacja i partycypacja społeczna, J. Hausner (ed.), Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej, Kraków 1999, http://www.msap.uek.krakow.pl/doki/publ/LGPP_Komunikacja_i_partycypacja_spoleczna.pdf.
[5] Kosk K., Social Participation in Residential Architecture as an Instrument for Transforming Both the Architecture and the People who Participate in It, Procedia Engineering, Vol. 161, 2016, 1468–1475.
[6] Pateman C., Participação e Teoria Democrática, Paz e Terra, Rio de Janeiro 1992.
[7] Pawłowska K., Idea i metody partycypacji społecznej w architekturze krajobrazu. Zarządzanie Krajobrazem Kulturowym, Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego, Komisja Krajobrazu Kulturowego PTG, Sosnowiec, Vol. 10, 2008, 617–624.
[8] Pawłowska K., Przeciwdziałanie konfliktom wokół ochrony i kształtowania krajobrazu. Partycypacja społeczna, debata publiczna, negocjacje, Wydawnictwo PK, Kraków 2008.
[9] Portschy S., How To Design Together? – Community Architecture http://www.fulbright.web2.vhost.hu/book6/portschyszabolcs.pdf (access: 11.04.2017).
[10] Pretty J., Participatory learning for sustainable agriculture, World Development, Vol. 23 (8), 1995, 1247–1263.
[11] Siemiński W., Cele i zasady partycypacji społecznej w planowaniu przestrzennym – przegląd literatury, „Człowiek i Środowisko”, Vol. 31, 2007, pp. 37–59, https://www.igpim.pl/publikacje/str07_1-2/Siemiński.pdf.
[12] Skalski K., Humanistyka i projektowanie, Arkady, Warszawa 1990.
[13] Rzeszotarska-Pałka M., Czałczyńska-Podolska M., Social dialogue – its implications in teaching, [in:] Creation/Reaction, D. Goodwin, B. Kotzen, E. Wall, T. Waterman (ed.), University of Greenwich, London 2017, 1049–1064.
[14] Ustawa z dn. 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717).
[15] Interview with M. Gdak, http://projekt-wbz.com.pl/a/169,ozywic-miejska-pustynie-rozmowa-z-michalem-gdakiem-wspolautorem-miejskiego-salonu-w-kielcach (access: 11.04.2017).
[16] Planning for real, http://urbnews.pl/planning-real-wazne-narzedzie-w-planowaniu-na-szczeblu-lokalnym (access: 11.04.2017).