Wpływ nierównomierności zarysowania na obliczanie ugięć elementów żelbetowych według eurokodu 2

Paweł Szeptyński

Abstrakt
Wyprowadzono zamknięte wzory na ugięcia dla dwóch przykładów układów statycznie wyznaczalnych (belka swobodnie podparta, wspornik), uwzględniając wpływ rozkładu momentów zginających na zarysowanie i rozkład sztywności belki, zgodnie z EC2. Wykorzystując iteracyjny algorytm MES, przeprowadzono numeryczną analizę zagadnienia dla tych samych schematów statycznych oraz dwóch przypadków układów statycznie niewyznaczalnych. Wykazano minimalny wpływ nierównomierności zarysowania na wielkość ugięcia i rozkład momentów zginających w typowych praktycznych zagadnieniach projektowych, a tym samym stwierdzono zasadność szacowania ugięć na podstawie rozkładu momentów i wartości współczynnika αk dla rozwiązania liniowego (sprzed redystrybucji).
Słowa kluczowe: żelbet, zarysowanie, ugięcie, Eurokod
References
[1] EN 1992-1-1:2004 Eurocode 2: Design of concrete structures. Part 1-1: General rules and rules for buildings.
 
[2] PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone – Obliczenia statyczne i projektowanie.
 
[3] Kledzik W., Kledzik B., Kot A., Wzory i tablice do projektowania konstrukcji żelbetowych, Arkady, Warszawa 1982.
 
[4] Łapko A., Bjarne C.J., Podstawy projektowania i algorytmy obliczeń konstrukcji żelbetowych, Arkady, Warszawa 2009.
 
[5] Rostasy F.S., Koch R., Leonhardt F., Zur Mindestbewehrung für Zwang von Außenwänden aus Stahlleichtbeton, „Deutscher Ausschuss für Stahlbeton“, Heft 267/1976.