Property valuation using hedonic price method – procedure and its application

Stanisław Belniak,

Damian Wieczorek

Abstrakt

Niniejszy artykuł traktuje o jednej z metod wyceny nieruchomości, tj. hedonicznej metodzie wyceny nieruchomości, która wykorzystuje klasyczny model regresji liniowej. W pracy scharakteryzowano procedurę obliczeniową wybranej metody oraz wskazano obszary stosowania podejścia hedonicznego w budownictwie. Działanie metody hedonicznej wyceny przedstawiono na przykładzie wyceny lokali mieszkalnych w Lublinie.

Słowa kluczowe: nieruchomość, wycena nieruchomości, metoda cen hedonicznych, klasyczny model regresji liniowej, regresja hedoniczna
References

[1] Konowalczuk J., Wycena nieruchomości przedsiębiorstw, Wydawnictwo CH Beck, Warszawa 2009.
[2] Śmietana K., Ramian T., Analiza ekonomiczna nieruchomości inwestycyjnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2014.
[3] Quigley J.M., Real estate prices and economic cycles, Berkeley Program on Housing and Urban Policy, 2002.
[4] Hidan N., The economic valuation of the environment and public policy: a hedonic approach, Edward Elgar Publishing Ltd, Cheltenham, UK, 2002.
[5] Trojanek R., Porównanie metod prostych oraz metody regresji hedonicznej do konstruowania indeksów cen mieszkań, Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości, Vol. 18(1), 2010, 119–132.
[6] Gundimeda H., Hedonic price method – a concept note, Madras School of Economics, Chennai, 2007.
[7] von der Lippe P., Some conservative comments on hedonic methods, Quarterly Journal of Economics, Vol. 110, 1995, 229–244.
[8] Baranzini A., Ramirez J., Schaerer C., Thalmann P., Hedonic methods in housing markets:
Pricing environmental amenities and segregation, Springer Science & Business Media, Geneva 2008.
[9] Janik A., Wielokryterialna metoda wyceny wartości terenów zdegradowanych, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Organizacja i Zarządzanie, No. 62, 2012.
[10] Widłak M., Metody wyznaczania hedonicznych indeksów cen jako sposób kontroli zmian jakości dóbr, Wiadomości Statystyczne, Warszawa 2010, 1–26.
[11] Nowak E., Zarys metod ekonometrii: zbiór zadań, PWN, Warszawa 2002.
[12] Goryl A., Jędrzejczyk Z., Kukuła K., Osiewalski J., Walkosz A., Wprowadzenie do ekonometrii w przykładach i zadaniach, PWN, Warszawa 2009.
[13] Aczel A.D., Statystyka w zarządzaniu: pełny wykład, PWN, Warszawa 2006.
[14] Zeliaś A., Pawełek B., Wanat S., Prognozowanie ekonomiczne: teoria, przykłady, zadania, PWN, Warszawa 2013.