Influence of composition of anti-graffiti coating system used in rolling stock on fire end structure properties

Jolanta Maria Radziszewska-Wolińska,

Danuta Milczarek,

Norbert Radek,

Łukasz Pasieczyński,

Michal Petru

Abstrakt

W artykule omówiono parametry ogniowe poszczególnych warstw systemu malarskiego antygraffiti proponowanego do zastosowania w transporcie szynowym. Opisano modyfikacje systemu i ich wpływ na właściwości palne tej powłoki. Przeprowadzone badania obejmowały przede wszystkim takie parametry, jak rozprzestrzenianie płomieni na powierzchni i emisję ciepła, których spełnienie w poprzednich badaniach okazało się najtrudniejsze. W tym celu przeprowadzono testy szpachli poliestrowej na podkładzie epoksydowym. Następnie określono parametry ogniowe dla różnych systemów antygraffiti zawierających warstwę  pęczniejącą jako dodatkową warstwę ochronną. 

The paper discusses fire parameters of individual layers of anti-graffiti coating systems proposed for use in rail transport. Modifications and their effect on flammable properties of these coatings have been described. Performed tests included, first of all, parameters such as lateral spread of flame over the surface and heat emission, whose fulfillment proved the most difficult in the previous studies. For this purpose, polyester putties were tested on an epoxy primer. Then, fire parameters for different anti-graffiti systems containing a swelling layer as an additional protective layer were determined.

Słowa kluczowe: badania ogniowe materiałów kolejowych, krytyczny strumień ciepła podczas gaszenia, boczne rozprzestrzenianie się płomienia po powierzchni, kalorymetr stożkowy, maksymalna średnia szybkość emisji ciepła, bezpieczeństwo przeciwpożarowe , fire tests of railway materials, critical heat flux at extinguishment, lateral spread of flame on products, cone calorimeter, maximum average rate of heat emission, fire safety