Royal residence in Lobzow. Transformations from the 13’th to the 20’th century against the background of the research state analysis in chronological order

Małgorzata Hryniewicz

Abstrakt

700 lat historii dawnego królewskiego pałacu w Łobzowie to okres przebudów i adaptacji. Czas zatarł ślady reprezentacyjnej rezydencji, a XIX wiek przyniósł jej upadek. Przebudowa dla austriackiego Kadetten Institut zastąpiła urokliwą ruinę koszarami. Źródła dotyczące dziejów krakowskiej Podchorążówki są bardzo zróżnicowane i w dużej mierze mało rozpoznane. Obejmują one zarówno obiekt architektoniczny, jak i całą miejscowość, w której został on zlokalizowany. Dotyczą jej statusu własnościowego, topografii terenu, właściwości naturalno-przyrodniczych oraz walorów urbanistycznych w odniesieniu do stołecznego Krakowa. Autorka niniejszego artykułu podjęła próbę scharakteryzowania przekształceń łobzowskiego pałacu królewskiego na przestrzeni wieku na podstawie analizy stanu jego badań. 

700 years of the former royal palace in Lobzow’s history is a period of reconstruction and adaptation. Time faded traces of a representative residence and the nineteenth century brought her down. Reconstruction for the Austrian Kadetten Institut replaced the charming ruin with the barracks. Sources regarding the history of Krakow’s Officer Cadet School are very diverse and largely unrecognized. They cover both the architectural object and the entire town where it was located. They concern its ownership status, topography of the area, natural properties and urban values in relation to the capital city of Krakow. The author of this article attempted to characterize the transformation of the royal palace in Lobzow over the centuries, based on an analysis of its state of research.

Słowa kluczowe: Łobzów, rezydencja królewska, zamek, pałac królewski, przekształcenie zabytku, historia pomnika, historia Łobzowa
References

[1]       Barycz H., Życie i twórczość Macieja z Miechowa, [in:] Maciej z Miechowa 1457–1523, Wrocław 1960.

[2]       Bąkowski K., Dawne kierunki rzek pod Krakowem, Rocznik Krakowski tom V, Kraków 1902, 138–172.

[3]       Bielski M., Kronika polska, Kraków 1597.

[4]       Bogdanowski J., Królewski ogród w Łobzowie, Towarzystwo Wydawnicze Historia Iagellonica, Kraków 1997.

[5]       Braun G. i Hogenberg F., Civitates orbis terrarum, Kolonia, 1617/ Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, nr kat. MHK-905/VIII/1.

[6]       Ciołek G., Ogrody polskie, Warszawa 1954.

[7]       Długosz J., ANNALES SEU CRONICAE INCLITI REGNI POLONIAE, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa, 1978.

[8]       Filipowicz A., Myszka M., Wyniki badań archeologiczno-architektonicznych dawnego folwarku królewskiego w Łobzowie, Krzysztofory, nr 24, Kraków 2006.

[9]       Fischinger A., Santi Gucci, architekt i rzeźbiarz królewski XVI wieku, Biblioteka Wawelska, Kraków 1969.

[10]     Gadomski J., Funkcja kościołów fundacji Kazimierza Wielkiego w świetle heraldycznej rzeźby architektonicznej, [in:] Funkcja dzieła sztuki, Materiały z Sesji SHS, Szczecin 1972, 105-107.

[11]     Jurecki J., Ponidzie: w świętokrzyskim stepie, Wydawnictwo Bezdroża, Kraków 2007.

[12]     Kadłuczka A., Kadłuczka K., Dokumentacja Techniczna: Badania Historyczno-Konserwatorskie, Sprawozdanie 1999, Kraków 1999.

[13]     Kadłuczka A., Stala K., Sprawozdanie z interwencyjnych badań architektoniczno-archeologicznych prowadzonych w południowo-wschodnim skrzydle budynku Wydziału Architektury PK (d. Pałac Królewski w Łobzowie) przy ul Podchorążych 1 w Krakowie, 2016.

[14]     Kieszkowski W., Zamek Królewski w Łobzowie, Biuletyn Historji Sztuki i Kultury, Kwartalnik wydawany przez Zakład Architektury Polskiej i Historji Sztuki Politechniki Warszawskiej, R. IV. Nr. 1, Warszawa 1935, 6–25.

[15]     Kmietowicz-Drathowa I., Zagadnienia starorzeczy na obszarze Krakowa, Sprawozdanie z posiedzeń Komisji PAN w Krakowie, Kraków 1965.

[16]     Kozakiewiczowa H., Renesans w Polsce. Santi Gucci. Architekt i rzeźbiarz, Wyd. Arkady, Warszawa 1983.

[17]     Krasnowolski J., Rączka J. W., Królewska rezydencja w Łobzowie, [in:] Pałace i wille podmiejskie Krakowa, Materiały Sesji Naukowej TMHiZK, seria „Kraków w dziejach narodu” nr 24, Kraków 2007.

[18]     Krasnowolski K., Rączka J. W., Królewska rezydencja w Łobzowie, [in:] Sesja Naukowa TMHiZK, Kraków 1999, 28-29.

[19]     Kronika Janka z Czarnkowa wg tekstu Augusta Bielowskego [in:] Monumenta Poloniae Historica, Lwów 1907.

[20]     Laberschek J., Rozwój przestrzenny krakowskiego zespołu osadniczego extra muros w XIII–XVII wieku, [in:] Kraków. Nowe studia nad rozwojem miasta, J. Wyrozumski (ed.), Biblioteka Krakowska nr 150, Wyd. TMHiZK, Kraków 2007, 304.

[21]     Łuszczkiewicz W., Najstarszy Kraków na podstawie badania dawnej topografii, Rocznik Krakowski t. II, Kraków 1899, 1–28.

[22]     Majdecki L., Rejestr ogrodów polskich, z. 2, Warszawa 1965.

[23]     Miechowita M., Chronica Polonorum, Wyd. H. Wietor, Kraków 1519.

[24]     Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, nr kat. MHK-906/VIII.

[25]     Niezabitowski M., Geografia a historia Krakowa. Warunki naturalne rozwoju Krakowa, [in:] Kraków. Nowe studia nad rozwojem miasta, J. Wyrozumski (ed.), Biblioteka Krakowska nr 150, Wyd. TMHiZK, Kraków 2007, 24–25.

[26]     Olszacki T., Rezydencje królewskie prowincji małopolskiej – możliwości interpretacji,
Czasopismo Techniczne, 7-A/2011.

[27]     Radwański K., Konserwatorskie prace archeologiczne prowadzone w Krakowie w roku 1960, Biuletyn Krakowski, T. III, Kraków 1961, 245–246.

[28]     Rączka J. W., Królewska rezydencja pałacowo-ogrodowa na Łobzowie. Stan badań i zachowane źródła archiwalne. Cz. 1–3, [in:] Teka Komisji Urbanistyki i Architektury T. XVI–XVIII, Kraków 1982–1984, 7–21.

[29]     J. Rączka, Przemiany krajobrazu podkrakowskiej rezydencji Łobzów, Wyd. PK, Kraków 1996.

[30]     Reyman J., Kraków. Zespół osadniczy, proces lokacji, mieszczanie do 1333 roku, Kraków 2004.

[31]     Sinko K., Santi Gucci Fiorentino i jego szkoła, Wydawnictwo Związku Kół Historyków Sztuki Studentów Uniwersytetów Rzeczypospolitej Polskiej, Gebethner i Wolff, Kraków 1933.

[32]     Stala K., Królewska rezydencja Zygmunta III Wazy w Łobzowie, Wiadomości Konserwatorskie nr 42, Wydawnictwo ZG SKZ Warszawa, Warszawa 2015, 54–60.

[33]     Stala K., Najstarszy widok łobzowskiego castellum Kazimierza Wielkiego z 1536/1537 roku/The oldest view of the Łobzow castellum of Casimir the Great from 1536/1537, Wiadomości Konserwatorskie, nr 46, Kraków 2016, 119–124.

[34]     Walczak M., Rzeźba architektoniczna w Małopolsce za czasów Kazimierza Wielkiego, Kraków 2006.

[35]     Wyrozumski J., Dzieje Krakowa. Kraków do schyłku wieków średnich, T. 1 Wydawnictwo Literackie, Kraków 1992.