Selected causes of exploitation problems caused by secondary contamination of drinking tap water

Bożena Babiarz,

Alicja Puszkarewicz

Abstrakt
The paper presents selected causes of problems related to the widely understood phenomenon of secondary contamination of drinking tap water caused by corrosion. The legal aspects, related to the formal responsibility for water quality in water supply systems: cold water and hot water, according to the way it is prepared, have been analysed. The main causes of the deterioration of water quality in water supply systems were characterized by the criteria for assessment of the corrosivity and aggressiveness of the water. Proposals for actions which should be undertaken to prevent secondary water contamination in water supply systems have been drawn up.
Słowa kluczowe: drinking tap water, secondary contamination of water, aggressiveness
References

[1] Babiarz B., Szymański W., Możliwości dezynfekcji termicznej instalacji ciepłej wody z zastosowaniem kolektorów słonecznych, Ośrodek Informacji „Technika instalacyjna w budownictwie”, Instal, Vol. 3, 2007, 36–38.
[2] Kowal A., Świderska-Bróż M., Oczyszczanie wody, PWN, Warszawa2007.
[3] Niedziołek M., Dąbrowski W., Żaba T., McGarity M., Głód K., Charakterystyka awarii rurociągów tranzytowych na przykładzie przewodów biegnących z ujęcia w Dobczycach do Krakowa, Czasopismo Techniczne, 1-Ś/2011.
[4] Opaliński S., Rybak-Wilusz E., Babiarz B., Zabezpieczenie wody w instalacjach wodociągowych przed wtórnym zanieczyszczeniem wynikłym z niekontrolowanych wstecznych przepływów, Ośrodek Informacji „Technika instalacyjna w budownictwie”, Instal, Vol. 5, 2002, 7–12.
[5] Pierścieniak M., Trzcińska N., Słomczyński T., Wąsowski J., Problem wtórnego zanieczyszczenia wody wodociągowej, Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych, Vol. 39, 2009.
[6] PN-EN 12502; Ochrona materiałów metalowych przed korozją. Wytyczne do oceny ryzyka wystąpienia korozji w systemach rozprowadzania i magazynowania wody.
[7] PN-EN 1717: 2003 Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociągowych i ogólne wymagania dotyczące urządzeń zapobiegających zanieczyszczaniu przez przepływ zwrotny.
[8] Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych (Dz.U. 2007 nr 16 poz. 92).
[9] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690) z późn. zm.
[10] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych. (Dz.U.99.74.836, Dz.U.09.205.1584).
[11] Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 13 listopada 2015 r. w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z dnia 27 listopada 2015 r. poz.1989).
[12] Ustawa Prawo Budowlane z dnia 4 lipca 1994 r. (Dz.U. z 2013r poz.1409 z późniejszymi zmianami.
[13] Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590 z późn. zm.).
[14] Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków wraz z późniejszymi zmianami (Dz.U. z 2015 poz. 139).
[15] Vranayová Z., Košičanová D., Očipová D., Legionella prevention plan in water systems and its energetic consequences, Czasopismo Techniczne, 1-B/2009.