Characteristics of producing ethyl alcohol

Justyna Jamróz,

Dawid Jankowski

Abstrakt
The paper presents the introduction to problems related to the distilling industry in Poland and its current situation. The theoretical issues related to the production of ethyl alcohol are discussed. The raw materials used and their impact on production efficiency, process steps and their conditions and quality requirements for alcoholic beverages based on ethanol are characterised. The main causes of the problem of distillery in Poland are seen in the import of cheap rectified and dehydrated spirits from other EU countries, which results in a fall in market prices that do not provide for reimbursement of production costs and increase of excise duty in 2014, which significantly contributed to the closure of the distillery. At present, there are around 100 of them in the country, most of which are made of distillates for bio ethanol production.
Słowa kluczowe: ethyl alcohol, ethanol production, fermentation
References

[1] Modrzejewski F., Farmacja stosowana, PZWL Warszawa 1961.
[2] Skomorowski T., Księga wynalazków, rękodzieł i przemysłu, Tom II. Wyd. Przyroda i
Przemysł, Warszawa 1875.
[3] Łączyński B., Skrócony kurs gorzelnictwa rolniczego, Wydawnictwo Sigma-NOT,
Warszawa 1993.
[4] Jarociński J., Jarosz K., Gorzelnictwo i drożdżownictwo, Wydawnictwo Szkolne i
Pedagogiczne, Warszawa 1994.
[5] Kupczyk A., Perspektywy rozwoju polskich gorzelni rolniczych, Rynki Alkoholowe
7/2007, 60-65.
[6] Duda-Chodak A., Otrzymywanie i ocena jakości bioetanolu, Katedra Technologii
Fermentacji i Mikrobiologii Technicznej, 2010.
[7] Marczak H., Znaczenie bioetanolu w wypełnianiu obowiązku stosowania paliw
odnawialnych w transporcie, Inżynieria Ekologiczna 28/2012, 102–110.
[8] Dynkowska W., Boros D., Czynniki warunkujące przydatność ziarna różnych zbóż do
produkcji energii odnawialnej, Biuletyn Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin 251/2009, 67–81.
[9] Kotarska K., Dziemianowicz W., Wpływ różnych warunków fermentacji alkoholowej
melasy na jej intensyfikację i jakość otrzymywanego spirytusu, Żywność. Nauka. Technologia. Jakość 2(99)/ 2015, 150–159.
[10] Konkol S., Podstawy mikrobiologii żywności, ALMANACH Technologia Żywności
produkcja piekarsko-ciastkarska 2/2010, 81–82.
[11] Mehdikhani P., Bari M., Hovsepyan H., Screening of Saccharomyces cerevisiae for
high tolerance of ethanol concentration and temperature, African Journal of
Microbiology Research 5(18)/2011, 2654–2660.
[12] Morton J., Glycolysis and Alcoholic Fermentation, Acts & Facts 9(12)/1980, 56–58.
[13] Ministerstwo Skarbu Państwa – Polski rynek wódki,
http://www.msp.gov.pl/pl/przeksztalcenia/serwis-gospodarczy/wiadomosci gospodarcze/28430,Polski-rynek-wodki.html (access: 10.06.2017).
[14] Strąk E., Balcerek M., Wybrane technologie wykorzystywane w przemyśle
gorzelniczym, Acta Sci. Pol., Biotechnologia14(1)/2015, 33–44.
[15] Gumienna M., Lasik M., Czarnecki Z., Wykorzystanie odpadów przemysłu spożywczego do produkcji alkoholu etylowego, Brom. Chem. Toksyk. 3/2009, 969–974.
[16] Bizukojć M., Mikrobiologiczne i biochemiczne ujęcie wytarzania wybranych biopaliw, http://www.proakademia.eu/gfx/ baza_wiedzy/ 30/m_bizukojc_ artykul3.pdf (access: 160.4.2017).
[17] Stevenson B.J., Liu J-W., Kuchel P.W., Ollis D.L., Fermentative glycolysis with purified Escherichia coli enzymes for in vitro ATP production and evaluating an engineered enzyme, Journal of Biotechnology 157/2012, 113–123.
[18] Zhou M., Zhou J., Tan M., Du J., Yan B., Wong J.W.C., Zhang Y., Enhanced carboxylic acids production by decreasing hydrogen partial pressure during acidogenic fermentation of glucose. Bioresource Technology 245 A/2017, 44–51.
[19] Biernacka P., Metody kompleksowej analizy składu produktów ubocznych procesu fermentacji alkoholowej w półproduktach i produktach spirytusowych, Rozprawa doktorska, WCh, KChA, Politechnika Gdańska 2012.
[20] Kłosowski G., Czupryński B., Przyczyny powstawania związków karbonylowych w
spirytusie surowym ze szczególnym uwzględnieniem aldehydu octowego, Przemysł
Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny 5/1993, 8–10.
[21] Kłosowski G., Czupryński B., Kotarska K., Wolska W., Charakterystyka zanieczyszczeń chemicznych obniżających jakość spirytusu surowego cz. I, Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny 6/2003, 20–21.
[22] Łączyński B., Jakie są przyczyny ponadnormatywnej zawartości w spirytusie surowym aldehydów i jak zjawisku temu można przeciwdziałać w warunkach gorzelni rolniczej? Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny 2/1995,13–15.
[23] Kłosowski G., Czupryński B., Kotarska K., Wolska W., Charakterystyka zanieczyszczeń chemicznych obniżających jakość spirytusu surowego cz. II, Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny 9/2003, 37–38.
[24] Verstrepen K.J., Derdelinckx G., Dudour J.P., Winderickx J., Thevelein J.M., Petorius I.S., Delavaux F.R., Flavor activ esters: adding fruitiness to beer, Journal of Bioscience and Bioegineering 96/2003, 110–118.
[25] Moreira N., Mendes F., Pereira O., Pinho P.G., Hogga T., Vasconcelos I., Volatile sulphur compounds in wines related to yeast metabolism and nitrogen composition of grape musts, Analitica Chimica Acta 458/2002, 157–167.
[26] Swiegers J.H., Pretorius I.S. Modulation of volatile sulfur compounds by wine yeast, Applied Microbiology and Biotechnology 74/2007, 954–960.
[27] Schlegel H.G., Mikrobiologia ogólna, PWN, Warszawa 2003.
[28] Świca K., Lepa Ł., Zabek M., i inni, Saccharomyces cerevisiae jako drożdże o szerokim zastosowaniu w życiu codziennym i przemyśle, Katedra Technologii Fermentacji i Mikrobiologii Technicznej, 2010.
[29] Wilczura-Wachnik H., Okresowa kolumna rektyfikacyjna, Uniwersytet Warszawski.
[30] Bandrowski J., Troniewski L., Destylacja i rektyfikacja, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1980.
[31] Ziółkowski Z., Destylacja i rektyfikacja w przemyśle chemicznym, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 1978.
[32] PN-A-79523:2002. Destylat rolniczy.
[33] PN-A-79522:2001. Spirytus rektyfikowany.
[34] PN-A-79530:1995. Wyroby spirytusowe gatunkowe. Wspólne wymagania i badania.
[35] PN-A-79531:1995. Wyroby spirytusowe czyste. Wspólne wymagania i badania.