Application of circulating fluidized bed boilers in the fuel combustion process

Krystian Leski,

Przemysław Luty,

Andrzej Łucki,

Dawid Jankowski

Abstrakt
The combustion of fuels plays an important role in the field of industry and power engineering. Nowadays, a lot is being done to reduce the industry's interference in the environment, due to ecological considerations. Not only is the fluid technology environmentally friendly, but also it is a convenient method of energy production from wide range of fuels. The article presents a summary of the most significant events in the history of fluidized bed boilers, there is also a description of construction and operation of a circulating fluidized bed boiler and its comparison with technologically similar bubbling fluidized bed boiler. The usage of diverse types of fuels is discussed and compared. Special emphasis is placed on the application of fluidized bed boilers in Polish industry.
Słowa kluczowe: fluidized bed, combustion, circulating fluidized bed boiler, CFB boiler
References

[1] Politechnika Wrocławska, http://docplayer.pl/30344456-Dwie-podstawowe-konst rukcje-kotlow-z-cyrkulujacym-zlozem-cyklony-zewnetrzne-konstrukcja-compact.html (access: 10.12.2017).
[2] Basu P., Circulating Fluidized Bed Boilers: Design, Operation and Maintenance, Canada 2015.
[3] Politechnika Wrocławska, http://wme.pwr.edu.pl/, http://webcache.googleuser content.com/search?q=cache:PTTU6o7kjfkJ:fluid.wme.pwr.wroc.pl/~spalanie/dydaktyka/spalanie_wyklad_energetyka/
URZADZENIA/Spalanie_fluidalne.PDF+&cd=1&hl=pl&ct=clnk&gl=pl (access: 28.11.2017).
[4] Engström F., Fluidized bed boilers, Finlandia 2017.
[5] Eia, www.eia.gov/todayinenergy/detail.php?id=10151 (access: 27.02.2013).
[6] Hanfei Z.,Caixia L.,Jun L.,Wu Q.,Yukun H.,Changqing D., Solid Waste Mixtures Combustion in a Circulating Fluidized Bed: Emission Properties of NOx, Dioxin, and Heavy Metals, Energy Procedia, Vol. 75, 2015, 987–992.
[7] Trybuś T., Fluidalne spalanie paliw jako metoda ograniczenia emisji dwutlenków siarki i tlenków azotu, Wrocław 1995.
[8] Energia, https://energia.wortale.net/kotly-kotlownie,ac99/kociol-fluidalny,1597 (access: 10.12.2017).
[9] Ekotechnologie, www.ekotechnologie.org/5-sf.html (access: 10.12.2017).
[10] Jihui Ch., Xiaofeng L., Progress of petroleum coke combusting in circulating fluidized bed boilers – A review and future perspectives, Resources Conservation & Recycling, Vol. 49, 2006, 203–216.
[11] Thanet U., Suneerat F., Co-firing of coal and rice straw pellet in a circulating-fluized-bed reactor, Energy Procedia, Vol. 138, 2017, 766–771.
[11] Buhre B.J.P., Elliott L.K. C.D., Sheng Gupta R.P., Wall T.F., Oxy-fuel combustion technology for coal-fired power generation, Progress in Energy and Combustion Science, Vol. 31, 2005, 283–307.
[12] Srivastava R.K., Miller C.A., C. Erickson & R. Jambhekar, Emissions of Sulfur Trioxide from Coal-Fired Power Plants, Journal of the Air & Waste Management Association, Vol. 127, 2014, 47–51.
[13] Casagrande D.J., Sulphur in peat and coal, Geological Society, Special Publications, Vol. 32, 1987, 87–105.
[14] Lunbo D., Haicheng S., Changsui Z., Wu Z., Xiaoping Ch., Coal combustion characteristics on an oxy-fuel circulating fluidized bed combustor with warm flue gas recycle, Fuel, Vol. 127, 2014, 47–51.
[15] Neisler J., Rozwój palenisk fluidalnych w energetyce, Energetyka, Vol. 4, 2011, 33–36.
[16] Jarema-Suchorowska S., Kurczak B., Właściwości popiołów z kotłów fluidalnych w energetyce w aspekcie warunków gospodarczego wykorzystania tych odpadów, Energetyka, Vol. 1, 2010, 39–43.
[17] F-W, Kotły z cyrkulacyjnym złożem fluidalnym na parametry nadkrytyczne, FosterWheeler, 2011.
[18] F-W, Opis projektu Kotła fluidalnego na parametry nadkrytyczne dla Elektrowni Łagisza, Foster Wheeler, 2011.
[19] Ochrona środowiska, Informacje i opracowania statystyczne Głównego Urzędu Statystycznego, Warszawa 2016.
[20] Hycnar J.J., Paleniska fluidalne przykładem racjonalnego rozwiązywania problemów odpadów, Polityka Energetyczna, Vol. 9, Zeszyt specjalny, 2006, 365–375.
[21] Góralczyk S., Baic I., Odpady z górnictwa węgla kamiennego i możliwości ich gospodarczego wykorzystania, Polityka Energetyczna, Vol. 12, Iss. 2/2, 2009, 145–156.
[22] TOMASZ CUKIERNIK, http://tomaszcukiernik.pl/artykuly/artykuly-wolnorynkowe/parametry-nadkrytyczne-w-technologii-fluidalnej (access: 14.01.2018).