Transport attractiveness of shopping malls

Tomasz Szczuraszek,

Marcin Karwasz

Abstrakt

Dynamiczny rozwój metod analitycznych stosowanych do modelowania podróży w mieście prowadzi do wzrostu zapotrzebowania na coraz większą liczbę różnorodnych danych niezbędnych do szacowania wielkości ruchu drogowego na sieciach transportowych. Istotnym elementem modelowania jest szacowanie wielkości ruchu generowanego przez poszczególne obiekty zlokalizowane w mieście. Wśród tych obiektów to wielkopowierzchniowe centra handlowo-usługowe są jednymi z największych generatorów ruchu drogowego. Dużym wyzwaniem przy modelowaniu podróży do centrów handlowo-usługowych jest oszacowanie atrakcyjności transportowej tych obiektów. W niniejszym artykule przedstawiono autorską metodę określania atrakcyjności transportowej wielkopowierzchniowych obiektów handlowo-usługowych. 

 

The dynamic development of analytical methods used for the modelling of town travel increases the demand for various kinds of data necessary to estimate the road traffic volume on transport networks. The estimation of traffic volume generated by particular facilities located in a city is an important element of modelling. among these facilities, large shopping malls are considered to be one of the most significant road traffic generators. The estimation of transport attractiveness of such large objects is a big challenge in modelling customers’ journey to large shopping malls. In this study, a new method is proposed for the assessment of transport attractiveness of large trade and service facilities. 

Słowa kluczowe: centra handlowe, atrakcyjność, modelowanie ruchu drogowego , shopping malls, attractiveness, road traffic modelling
References

[1] Greń J., Statystyka matematyczna. Modele i zadania, Państwowe Wydawnictwa Naukowe, Warszawa 1982.
[2] Matuszak A., Matuszak Z., Określenie próby i jej liczności w badaniach pedagogicznych, General and Professional Education No. 2/2011, 33–39.
[3] PTV System GmbH, VISUM, Interactive Network Processing, Karlsruhe 2000.
[4] Sasidhar K., Vineeth Y., Subbarao S.S.V., Trip Attraction Rates of Commercial Land Use, Indian Journal of Science and Technology Vol. 9 Area Of Thiruvananthapram City, International Journal of Research in Engineering and Technology, Vol. 2, Issue 1, India 2016.
[5] Simmonds, D., Feldman O., Alternative Approaches to Spatial Modelling, Research in Transportation Economics 31 (1), 2011.
[6] Szczuraszek T., Kompleksowe badania i analizy niezbędne do wyznaczenia kierunków rozwoju sieci drogowej miasta, Transport Miejski i Regionalny, 10/2007.
[7] Szczuraszek T., Bebyn G., Chmielewski J., Kempa J., Determination of numbers of people in groups of homogenous communicational behaviors for analysis of transportation needs, The Archives of Transport, No. 4, Vol. XV, 2003.
[8] Szczuraszek T., Bebyn G., Chmielewski J., Kempa J., Transport behaviour of inhabitants in big and medium cities of Poland, International Confernce “Modelling and Management in Transportation”, Kraków–Poznań, Poland 1999, 183–187.
[9] Uddin M., Hasan R., Ahmed I., Das. P., Uddin A., Hasan T., A comprehensive study on trip attraction rates of shopping centers in Dhanmondi area, International Journal of Civil & Environmental Engineering, Vol. 12, No. 4, 2012.