Control of the vibration structure induced during works with the use of explosives

Anna Sołtys,

Józef Pyra,

Michał Twardosz

Abstrakt

W artykule przedstawiono wyniki badań nad sterowaniem strukturą drgań wzbudzanych w czasie odpalania ładunków mW z zastosowaniem systemów nieelektrycznych i elektronicznych oraz wpływem struktury drgań na interakcję układu budynek-podłoże. Zastosowanie do projektowania robót strzałowych procedur związanych z doborem opóźnienia milisekundowego do odpalania ładunków mW pozwala na wzbudzanie drgań o korzystnej strukturze, dzięki czemu uzyskuje się silne tłumienie przy przejściu z podłoża do obiektów. Oznacza to, że optymalnie zaprojektowane roboty strzałowe nie muszą ograniczać masy ładunków mW w otworze oraz ich liczby. 

 

This article presents the results of research on controlling the structure of vibrations induced during the firing of explosives with the use of non-electrical and electronic systems and the influence of the vibration structure during a transition from the ground to the building. The use of procedures associated with the selection of millisecond delay for firing explosive charges during blasting allows to get the excitation of favourable structure vibrations, thanks to a strong damping which is obtained at the transition from the ground to the structure. This means that optimally designed blasting works do not have to limit the mass of the explosives in the borehole as well as their number.

Słowa kluczowe: górnictwo odkrywkowe, technika strzelnicza, strzelanie milisekundowe, struktura drgań, oddziaływanie drgań na zabudowania , Open-pit mining, blasting technique, millisecond blasting, vibration structure, impact of vibrations on buildings
References

[1] Baulovič J., Pandula B., Kondela J., Research on the millisecond delay blasting impact in order to minimize seismic effects in Kučín quarry surrounding, High-Energetic Materials 7/2015, 5–13.
[2] Duvall W.I., Johnson C.F., Mayer A.V.C., Devine J.E., Vibrations From Instantaneous and Millisecond – Delayed Quarry Blast, U.S. Bureau of Mines RI 6151, 1963.
[3] Kondela J., Pandula B., Timing of quarry blasts and its impact on seismic effects, Acta Geodyn. Geomater., Vol. 9, No. 2 (166)/2012, 155–163.
[4] Kuźniar K., Chudyba Ł., Wykorzystanie sieci neuronowych do prognozowania przekazywania drgań wzbudzanych wstrząsami górniczymi z gruntu na budynek. Czasopismo Techniczne, 3-B/2010, 109–117.
[5] Maciąg E., Winzer J., Biessikirski R., Metodyka postępowania w ochronie otoczenia w przypadku robót strzałowych, Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie – Miesięcznik WUG, 9/I/2007, 56–60.
[6] Maciąg E., Winzer J., Biessikirski R., Współdziałanie niskich budynków z podłożem w przypadku strzelań MW w kamieniołomach, Warsztaty Górnicze – PAN – IGSMiE, No. 69/2007, 297–308.
[7] Nicholson H.R., Johnson C.F., Duvall W.I., Blasting Vibration and Their Effects on Structures, U.S. Bureau of Mines Bulletin 656, 1971.
[8] PN-B-02170,2016-12 Ocena szkodliwości drgań przekazywanych przez podłoże na budynki.
[9] Pyra J., Wpływ wielkości opóźnień milisekundowych na spektrum odpowiedzi drgań wzbudzanych detonacją ładunków materiałów wybuchowych, Wyd. AGH, Kraków 2017.
[10] Pyra J., Sołtys A., Method for studying the structure of blast – induced vibrations in open – cast mines, Journal of Vibroengineering, September 2016, Vol. 18, Issue 6, 3829–3840.
[11] Siskind D.E., Crum R.E., Otterness R.E., Kopp J.W., Comparative Study of Blasting Vibrations From Indiana Surface Coal Mines, U.S. Bureau of Mines RI 9226, 1989.
[12] Siskind D.E., Stachura V.J., Nutting M.J., Low-Frequency Vibrations Produced by Surface Blasting Over Abandoned Underground Mines, U.S. Bureau of Mines RI 9078, 1987.
[13] Siskind D.E., Stagg M.S., Kopp J.W., Dowding C.H., Structure Response and Damage Produced by Ground Vibration from Surface Mining Blasting, U.S. Bureau of Mines RI 8507, 1989.
[14] Siskind D.E., Vibrations from blasting, ISEE, Cleveland 2005.
[15] Sołtys A., Gołąbek B., Żołądek T., Zastosowanie informatycznych systemów firmy Austin Powder do optymalizacji odpalania siatek wieloszeregowych z użyciem zapalników elektronicznych E*Star, [The application of Austin Powder Company IT systems to optimize the firing of multiple-row patterns using E*Star electronic detonators]. Inżynieria Mineralna, R. XVIII, No. 2/2017, 225–235.
[16] Sołtys A., Pyra J., Winzer J., Analysis of the blast-induced vibration structure in opencast mines, Journal of Vibroengineering, February 2017, Vol. 19, Issue 1, 409–418.
[17] Sołtys A., Winzer J., Dworzak M., Dobór optymalnego opóźnienia milisekundowego – studium przypadku, Konferencja „Technika Strzelnicza w Górnictwie i Budownictwie”, Ustroń 2015, 225–236.
[18] Sołtys A., Winzer J. Pyra J., Badania efektu sejsmicznego a nowoczesne systemy odpalania ładunków MW, Przegląd Górniczy, Vol. 71, No. 9/2015, 69–77.
[19] Winzer J., Przyczynek do dyskusji o sposobach minimalizacji oddziaływania robót strzałowych na zabudowania w otoczeniu, Konferencja „Technika Strzelnicza w Górnictwie i Budownictwie”, Ustroń 2013, 347–361.
[20] Winzer J, Sołtys A., Pyra J., Oddziaływanie na otoczenie robót z użyciem materiałów wybuchowych, Wydawnictwa AGH, Kraków 2016.