Visual transformations within the space of the city. The Bilbao Effect

Elżbieta Kaczmarska,

Małgorzata Kaczmarska

Abstrakt

artykuł koncentruje się na zmianach oblicza przestrzeni miasta zapoczątkowanych pod koniec  XX w. i rozwijanych od początku XXI w. w bilbao, będących wynikiem rozpoczętego szeroko pojętego procesu rewitalizacji. nawiązuje do głównych, związanych z tym procesem zagadnień obejmujących stronę przestrzenną, gospodarczo-ekonomiczną i  społeczną miasta. Odnosi się do wykorzystania sztuki w humanizacji miejsca, podnoszenia jego atrakcyjności i promowania nowoczesnych rozwiązań w  architekturze i  urbanistyce. Proces systemowych przemian urbanistycznych całościowych zdegradowanego obszaru obejmował zwiększenie dostępności miejsca i  lokalizację obiektu-kreacji krystalizującego układ przestrzenny. sukces tego programu może być wskazaniem dla innych ośrodków dotkniętych koniecznością zmian funkcjonalno-przestrzennych i skutecznej polityki miejskiej. 

 

The article focuses on the changes to the face of the space of the city that have been initiated towards the end of the twentieth and which have been developing since the start of the twenty-first century in bilbao, resulting from a broadly understood process of urban regeneration. It refers to the main problems associated with this process, which cover the spatial, economic and social sides of the city. It discusses the use of art in the humanisation of a place, improving its attractiveness and promoting modern solutions in architecture and urban planning. The process of holistic, systemic urban planning-related transformations of a decayed area has covered improving the accessibility of the site and the placement of a structure that crystallised the spatial layout. The success of this programme can constitute an indication for other centres affected by the necessity to introduce functional and spatial changes, as well as an effective municipal policy. 

Słowa kluczowe: Bilbao, rewitalizacja, przemiany, przestrzeń, dostępność, sztuka , urban regeneration, transformations, space, accessibility, art
References

[1] Big Little Basque Country, SPRI Group. Invest in Basque Country, http://www.spri.eus (access: 5.05.2018).
[2] Busquets J., Correa F., Cities: X Lines, A new lens for the urbanistic Project, Harvard University, Harvard 2005.
[3] Gyurkovich M., Hybrydowe przestrzenie kultury we współczesnym mieście europejskim, Wyd. PK, Monograph 438, Kraków 2013, 64–68.
[4] Gyurkovich M., Realizacje wielofunkcyjnych zespołów kultury jako udane przykłady rewitalizacji obszarów zdegradowanych w wybranych miastach europejskich, Czasopismo Techniczne, Kraków 2012.
[5] Gzell S., Suburbanizacja a projektowe strategie urbanistyczne, [w:] Miasto zwarte. Problem terenów granicznych, (ed.) S. Gzell, A. Wośko-Czernowska, A. Majewska, K. Świeżewska, Urbanistyka. Międzyuczelniane zeszyty naukowe, Warszawa 2011, 5–20.
[6] Kultura dla rewitalizacji. Rewitalizacja dla kultury, L. Nyka, J. Szczepański (ed.), CSW ŁAŹNIA, Gdańsk 2010.
[7] Melvin J., Muzeum Guggenheima, Bilbao, Hiszpania, seria: Architektura. Kierunki. Mistrzowie. Arcydzieła. Dekonstruktywizm, Elipsa, Publicat S.A., Poznań 2007, 136–137.
[8] Hiszpania, (ed.) M. Merkel-Massé, Wiedza i Życie, Warszawa 1997, 114.
[9] Pałęcka J., Sobański O., Mały przewodnik po Hiszpanii, Sport i turystyka, Warszawa 1982, 56–58.
[10] Paszkowski Z., Transformacja przestrzeni śródmiejskich – Na przykładach wybranych miast europejskich, Walkowska Wydawnictwo, Szczecin 2003.
[11] Powell K., La transformación de la ciudad, Bilbao 1988-2000, 2000 Naturart S. A., Blume, Barcelona, 158–167.
[12] Kaczmarska E., Procesy rewitalizacyjne we współczesnym rozwoju miast Polski, [in:] Wybrane problemy funkcjonowania administracji publicznej, (ed.) H. Franaszek, Wydawnictwo KSW im. A.F. Modrzewskiego, Kraków 2008, 87–92.
[13] Kaczmarska E., Nowy zawód – koordynator procesów rewitalizacji miast, [in:] Społeczne, marketingowe i innowacyjne aspekty kreowania zmian organizacyjnych, (ed.) D. Fatuła, Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków 2011, 109–115.
[14] Kaczmarska M., Instalacja artystyczna w przestrzeni otwartej, złożone do druku [in:] Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków 2017.
[15] Kaczmarska M., O potrzebie tworzenia, [in:] Inspiracje twórcze a dzieło stworzone, (ed.) S. Hryń, Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków 2009, 57–62.
[16] NP BALANCE TURISMO BILBAO 2016 ES.pdf, [in:] www.bilbao.net (access: 28.01.2018)
[17] https://arcspace.com/feature/fosteritos-metro-system/ (retrieved on: 28.01.2018)
[18] http://www.bilbaoturismo.net/BilbaoTurismo/es/nueva-arquitectura/sede-del-departamento-vasco-de-sanidad (access: 15.02.2018).