A flexible system for localised sustainable development

Michael Peterek,

Susana Restrepo Rico,

Yaman Hebbo,

Ulrike Reichhardt,

Carlos Guerra Bustani

Abstrakt

Reagowanie na wzrost liczby ludności wymaga skutecznych procedur planowania w celu sprostania wyzwaniom związanym z popytem na mieszkanie i zużyciem zasobów naturalnych. W związku ze zdecentralizowanym podejściem rządu do Niemiec i wyciąganiem wniosków z przeszłych doświadczeń, miasto Frankfurt nad Menem przyjęło strategiczne podejście do planowania, które pozwala gminie zarządzać rozwojem urbanistycznym zgodnie z aktualnymi potrzebami miasta w określonym momencie. Podejście to opiera się na regulacji użytkowania gruntów ustanowionej przez władze regionalne, w połączeniu z popytowym lokalnym planowaniem zrównoważonego rozwoju na poziomie gminy. Artykuł opisuje główne problemy zrównoważonego rozwoju miast we Frankfurcie nad Menem, a także główne cechy systemu planowania przestrzennego, w tym instrumenty planowania dla lokalnego zrównoważonego planowania, niesformalizowane procesy planowania i przykład planowania lokalnej dzielnicy. 

Responding to population growth requires efficient planning procedures in order to address the challenges of housing demand and consumption of natural resources. Following the decentralised government approach of Germany and learning from past experiences, the city of Frankfurt am Main has adopted a strategic decentralised planning approach that allows the municipality to manage urban development in accordance with the current needs of the city in a specific moment in time. This approach is based on a land use regulation set up by the regional authority, combined with demand-driven localised sustainable development planning on the municipal level. This paper describes the main issues for sustainable urban development in Frankfurt am Main as well as the main characteristics of the spatial planning system, including the planning instruments for localised sustainable planning, non-formalised planning processes and an example of local district planning.

Słowa kluczowe: rozwój zrównoważony, planowanie elastyczne, planowanie strategiczne , sustainable development, flexible planning, strategic planning
References

[1]     Berlin Senate Department for Urban Development and Housing, 2017, Explanatory Comments on the Land Use Plan. Berlin.de, http://www.stadtentwicklung.berlin.de/planen/fnp/en/erlaeuterungen_fnp/ (accessed 20.06.2018).

[2]     Bobylev N., Mainstreaming Sustainable Development into a City’s Master Plan: a Case of Urban Underground Space Use, Land Use Policy, 26(4), 2009, 1128–1137.

[3]     Dobroschke W., Gebhardt P., Regionalisierte Bevölkerungsvorausberechnung für Frankfurt am Main bis 2040, [in:] Frankfurter Statistische Berichte 2015, Bürgeramt (ed.), Frankfurt am Main: Stadt Frankfurt am Main, 2015. 62–71.

[4]     Erpenstein A., Peterek, M., The Urban Planning System in Germany, Past - Present - Future, Seoul: The University of Seoul, College of Urban Sciences, SMF 2011 – Seoul Metropolitan Fora 2011.

[5]     HA Stadtentwicklungsgesellschaft mbH, Frankfurt am Main neu Entdecken Riedberg, Urbaner Stadtteil im Grünen, Frankfurt am Main, 2015.

[6]     Horn T., Bloem G.D., Bilgic P., Regionalverband FrankfurtRheinMain, [in:] FRA-UAS Rapid Planning Team, ed. 1st International Capacity Building Workshop, Frankfurt am Main2016.

[7]     Pahl-Weber E., Henckel D., The Planning System and Planning Terms in Germany, A Glossary, Hannover: Akademie für Raumforschung und Landesplanung (ARL), 2008.

[8]     Regional Authority FrankfurtRheinMain, The Regional Authority FrankfurtRheinMain: Structure, Tasks and Services, 2013, https://www.region-frankfurt.de/media/custom/2033_731_1.PDF?1495013613 (access: 20.06.2018).

[9]     Regionalverband FrankfurtRheinMain, Regionales Monitoring 2015 Daten und Fakten – Metropolregion FrankfurtRheinMain, http://ftp.planungsverband.de/RV_Regionales_Monitoring_2015.pdf (access: 20.06.2018).

[10] Regionalverband FrankfurtRheinMain, Regionalplan/Regionaler Flächennutzungsplan 2010, 2016,  https://www.region-frankfurt.de/Organisation/Planung/Regionaler-Flächennutzungsplan (access: 20.06.2018).

[11] Stadtplanungsamt, BAUSTEIN 1/12, Bericht zur Stadtentwicklung Frankfurt am Main 2012, http://www.stadtplanungsamt-frankfurt.de/show.php?ID=11486&psid=9 (access: 20.06.2018).

[12] Stadtplanungsamt Frankfurt am Main, Design by-laws, 2017, http://www.stadtplanungsamt-frankfurt.de/design_by_laws_5330.html?psid=0bfuqc0mrdegiubnmu4dhk7li2 (access: 20.06.2018).

[13] Stadtplanungsamt Frankfurt am Main, Legal Site Planning, 2017, http://www.stadtplanungsamt-frankfurt.de/legal_site_planning_5744.html?langfront=en&psid=0bfuqc0mrdegiubnmu4dhk7li2 (access: 20.06.2018).

[14] Stadtplanungsamt Frankfurt am Main, Legal Zoning Plans, 2017, http://www.stadtplanungsamt-frankfurt.de/legal_zoning_plans_5328.html?psid=0bfuqc0mrdegiubnmu4dhk7li2 (access: 20.06.2018).

[15] Stadtplanungsamt Frankfurt am Main, planAS PLANUNGSAUSKUNFTSSYSTEM, 2017d, http://www.planas-frankfurt.de/planAS/index_frame.htm?user=www-bebauungsplaene&pw=b (access: 20.06.2018).

[16] Stadtplanungsamt Frankfurt am Main, Planning Law – Legal Site Plans and Urban Development By-Laws, 2017,http://www.stadtplanungsamt-frankfurt.de/planning_law_legal_site_plans_and_urban_development_by_laws_4097.html?langfront=en&psid=0bfuqc0mrdegiubnmu4dhk7li2 (access: 20.06.2018).

[17] Stadtplanungsamt Frankfurt am Main, Preparatory Land Use Plan, 2017, http://www.stadtplanungsamt-frankfurt.de/preparatory_land_use_plan_4094.html?psid=0bfuqc0mrdegiubnmu4dhk7li2 (access: 20.06.2018).

[18] Stadtplanungsamt Frankfurt am Main, Preservation By-Laws, 2017, http://www.stadtplanungsamt-frankfurt.de/preservation_by_laws_5329.html?psid=0bfuqc0mrdegiubnmu4dhk7li2 (access: 20.06.2018).

[19] Stadtplanungsamt Frankfurt am Main, Riedberg, 2017,http://www.stadtplanungsamt-frankfurt.de/riedberg_5309.html?langfront=en&psid=9is7l13i7cfsiajvrcb4la8di0 (access: 20.06.2018).

[20] Stadtplanungsamt Frankfurt am Main, Urban Development Modernization Measures, 2017,http://www.stadtplanungsamt-frankfurt.de/urban_development_modernization_measures_5332.html?psid=0bfuqc0mrdegiubnmu4dhk7li2 (access: 20.06.2018).

[21] United Nations, Spatial Planning - Key Instrument for Development and Effective Governance with Special Reference to Countries in Transition, Economic Commission for Europe, Geneva 2008.