The modelling of excavation protection in a highly urbanised environment

Grzegorz Kacprzak,

Seweryn Bodus

Abstrakt

This paper presents the problem of excavation protection in an ‘infill’ construction environment surrounded by neighbouring buildings. It presents a method of protecting deep excavation within a palisade of CFA reinforced piles in casing pipes. The 3D model was built using the ZSoil program, in which the neighbouring buildings were taken into account in modelling. The HSs model of the ground base was adopted. Based on the ITB instruction [1], an analysis was performed on the impact of building expansion on neighbouring buildings; this analysis provides guidelines for the first two phases, i.e. the phase of shoring construction and the phase of actual excavation. The study also takes into account the phase of building serviceability. After including the results of numerical analysis in the estimation of the displacements of neighbouring structures, the results were compared with indicative displacement limit values of displacement building structures.

Modelowanie zabezpieczenia wykopu w środowisku mocno zurbanizowanym

Streszczenie

W pracy przedstawiono problem zabezpieczenia wykopu realizowanego w środowisku „plombowym”, w otoczeniu sąsiedniej zabudowy. Opisano metodologię zabezpieczenia głębokiego wykopu w technologii palisady z pali zbrojonych CFA w rurach osłonowych. Zbudowany został model 3D w programie geotechnicznym ZSoil, w którym uwzględniono sąsiednią zabudowę. Przyjęto ośrodek gruntowy modelu HSs. Na podstawie instrukcji ITB [1] przeprowadzono analizę wpływu rozbudowy obiektu na sąsiednią zabudowę, która podaje wytyczne dla pierwszych dwóch faz, tj. fazy wykonania obudowy i wykonania wykopu. W opracowaniu uwzględniono dodatkowo fazę eksploatacji obiektu. Włączając uzyskane rezultaty analizy numerycznej do oszacowania przemieszczeń na sąsiednie obiekty, wyniki porównano z orientacyjnymi wartościami granicznymi przemieszczeń konstrukcji budynków. 

Słowa kluczowe: deep excavation, neighbourhood building, palisade, cased CFA piles, HSs model , głęboki wykop, sąsiednia zabudowa, palisada, rurowane pale CFA, model HSs
References

[1] Kotlicki W., Wysokiński L., Ochrona zabudowy w sąsiedztwie głębokich wykopów, Instytut Techniki Budowlanej, no. 376, Warszawa 2002.

[2] Kacprzak G., Comparison analysis of raft-pile system – theory and practice, Technical transactions, 3-Ś/2011, 59–72.

[3] Gwizdała K., Fundamenty Palowe. Technologie i obliczenia, PWN, Warszawa 2010.

[4] Kacprzak G., Bodus S., Numerical analysis of the load distribution under the piled raft foundation of the high-rise building, Ann Warsaw Univ. Life Sci. – SGGW, Land Reclam. 50(2), 2018, 129–138. 

[5] Katzenbach R., Leppla S., Realistic Modelling of Soil-Structure Interaction for High-Rise Buildings, Technische Uniwersitat Darmstadt, Institute and Laboratory of Geotechnics, Germany 2015.

[6] Kutera B., Kacprzak G., The pile stiffness in a piled-raft foundation, Technical transactions, 2-B/2013, 59–69.

[7] Truty A., Small strain stiffness of soil. Numerical modeling aspects, Technical transactions, 3-Ś/2008, 107–126.

[8] Truty A., Podleś K., Application of Hardening Soil – Small model for analysis of soilstructure interaction problems, Technical transactions, Environmental Engineering, 1-Ś/2010, 117–134.

[9] Obrzud R., Truty A., The Hardening Soil Model – A Practical Guidebook, Technical Report ZSoil, Zace Services LTD, 2016.

[10] PN-EN 1997, Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne.