Multi-family residential development in the landscape of the small city

Anna Sikora

Abstrakt

The small city is a relatively well examined and widely described subject in literature. Usually, the urban structure of the small city is considered in relation to its original and historical spatial layout with juxtaposition of all subsequent developments in relation to the historical core of given settlement. The article attempts to identify various systems of urban structures in which one of the elements is a group or a single multi-family residential building, examine internal and external scenic relations and determine their impact on the landscape of the small city.

Keywords: city, small city, multi-family development, urban landscape

Streszczenie
Małe miasta jako problem urbanistyczny to zagadnienie stosunkowo dobrze rozpoznane i szeroko opisane w literaturze przedmiotu. Zwykle strukturę urbanistyczną miasteczek rozpatruje się w odniesieniu do genezy i budowy historycznego (pierwszego) układu przestrzennego, wszelkie późniejsze interwencje oceniając w odniesieniu do historycznego trzonu badanej jednostki osadniczej. W artykule podjęto próbę identyfikacji różnych układów struktur miejskich, w których jednym z elementów jest zespół lub pojedynczy obiekt zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, a następnie zbadano relacje widokowe wewnętrzne i zewnętrzne oraz określono ich wpływ na krajobraz małego miasta.
 

Słowa kluczowe: małe miasto, miasteczko, zabudowa wielorodzinna, krajobraz miejski
References

[1] Adamczewska-Wejchert H., Wejchert K., Małe miasta. Problemy urbanistyczne stale aktualne, Wydawnictwo Arkady, Warszawa 1986.

[2] Bagiński E., Małe miasta w strukturze osiedleńczej Polski, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1998.

[3] Bartkowicz B., Problemy małych miast Polski Południowej i ich aktualność, [in:] Wybrane zagadnienia z dziedziny architektury i urbanistyki, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 1999.

[4] Bogdanowski J., Kompozycja i planowanie w architekturze krajobrazu, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1976.

[5] Grzelak-Kostulska E., Szymańska D., Małe miasta w Polsce – zmiany ludnościowe i funkcjonalne w drugiej połowie XX wieku, [in:] Małe miasta a rozwój lokalny i regionalny, Katowice 2005, 59–90.

[6] Gzell S., Fanomen małomiejskości, Warszawa 1987.

[7] Heffner K., Małe miasta a rozwój obszarów wiejskich, [in:] Problemy zagospodarowania terenów wiejskich w Polsce, biuletyn, KPZK PAN z. 207, Warszawa 2003.

[8] Kuśnierz-Krupa D., Dziedzictwo kulturowe miast – szansa rozwoju czy przeszkoda – na przykładzie wybranych małych miast Podkarpacia, [in:] Future of the cities – cities of the future. Przyszłość miast – miasta przyszłości, eds. J. Gyurkovich, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 2014.

[9] Nyka L., Przestrzeń miejska jako krajobraz, Czasopismo Techniczne 1-A/2/2012, 49–59.

[10] Przesmycka E., Przeobrażenia zabudowy i krajobrazu miasteczek Lubelszczyzny, Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, Lublin 2001.

[11] Sikora A., The development of small settlements in the industrial plant – city model – based on the examples of Nowa Dęba and Nowa Sarzyna, VI International Conference of Science and Technology INFRAEKO 2018 “Modern Cities. Infrastructure and Environment”, E3S Web Conf. 45/2018.

[12] Sikora A., Atrakcyjność turystyczna „nowych” miast COP – na przykładzie Nowej Dęby, [in:] Od projektu do legendy. Centralny Okręg Przemysłowy po osiemdziesięciu latach (1937–2017), Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2018, 341–352.

[13] Sikora A., Walicka-Góral B., Współczesne mechanizmy inwestycyjne jako element destrukcji obrazu miasta, [in:] Tożsamość miasta w dobie globalizacji, Architektura i Urbanistyka. Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej 30/2014, 137–145.

[14] Wejchert K., Miasteczko polskie jako zagadnienie urbanistyczne, Wydawnictwo Ministerstwa Odbudowy, Warszawa 1947.