Paid car park zone management with regard to the principles of providing parking spaces for disabled people

Waldemar Parkitny

Abstrakt

Disability can cover various areas of people’s activities, but it is primarily associated with difficulties that relate to independent movement. The possibility of free movement is one of the basic human rights. People with disabilities who cannot get to work and take employment, despite a desire to do so, assimilate with the rest of society to a worse extent, do not have the means to support themselves and do not earn national income. From this point of view, programs and activities aimed at maximising mobility and access to various types of places for people with disabilities, including those in public space, are very important. These types of places  include paid parking zones in cities. Their location in city centres provides access to most offices. Due to the fact that they are located in public space, municipalities and city authorities have an impact on their management and on establishing the principles of their functioning. A very important element of this management is  determining  he rules for providing parking spaces in paid parking zones, particularly with regard to the amount of parking fees for disabled people. The article provides an analysis of the management of the provision of disabled parking spaces in relation to paid parking zones in all voivodeship cities in Poland.

Streszczenie
Niepełnosprawność może obejmować różne obszary ludzkiej aktywności, jednak kojarzy się przede wszystkim z utrudnieniami, które dotyczą samodzielnego poruszania się. Możliwość swobodnego przemieszczania się jest jednym z podstawowych praw człowieka. Osoby niepełnosprawne, które nie mogą dotrzeć do pracy i jej podjąć, pomimo tego, że chcą, gorzej asymilują się z pozostałą częścią społeczeństwa, nie mają środków na własne utrzymanie i nie wypracowują dochodu narodowego. Dlatego też ważne są programy i działania zmierzające do maksymalizacji mobilności i dostępności do różnego rodzaju miejsc dla osób niepełnosprawnych. Tego typu miejscami są między innymi strefy płatnego parkowania w miastach. Ich położenie w centrach miast zapewnia dostęp do większości instytucji. Bardzo ważnym elementem tego zarządzania jest określenie zasad udostępniania miejsc parkingowych w strefach płatnego parkowania, w tym w szczególności wysokości opłat za parkowanie pojazdów osób niepełnosprawnych. W artykule dokonano takiej analizy w stosunku do stref płatnego parkowania we wszystkich miastach wojewódzkich w Polsce.

Słowa kluczowe: strefa płatnego parkowania, parking, osoby niepełnosprawne, transport, zarządzanie, prawo, dostępność transportowa, mobilność, gospodarka przestrzenna, paid parking zone, car park, disabled people, management, law, transport accessibility, mobility, spatial management
References

[1] Koźmiński A. K., Jemielniak D., Zarządzanie od podstaw Podręcznik akademicki, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.

[2] Suszyński C. (red.), Przedsiebiorstwo, wartość zarządzanie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007.

[3] Antczak R., Grabowska I., Polańska Z., Podstawy i źródła danych statystyki osób niepełnosprawnych, “Wiadomości Statystyczne”, Vol. 2 (681)/2018, 21-43.

[4] Transed 2001. Towards Safety, Independence and Security. 9th International Conference on Mobility and Transport for Elderly and Disabled People, 2-5.07.2001, Warsaw, Poland.

[5] Parkitny W., Analiza zasad korzystania za stref płatnego parkowania jako elementu logistyki miejskiej dla wybranych grup użytkowników w największych miastach Polski, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie”, T. 17, Z. 12, cz. 2/2016, 390–396, ISSN 1733-2486.

[6] Parkitny W., Oczekiwania osób podróżujących a integracja parkingów z miejskim systemem transportu zbiorowego, „Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury, Journal of Civil Engineering, Environment and Architecture: JCEEA”, t. 33, z. 63, nr 4/2016, 391–406, ISSN 2300-8903.

[7] Parkitny W., Analiza parametrów parkingów realizowanych przez kolej w południowo-wschodniej Polsce, „Transport Miejski i Regionalny”, Vol. 3/2013, 19–24, ISSN 1732-5153

[8] Taylor Z., Józefowicz I., Intra-urban daily mobility of disabled people for recreational and leisure purpose, “Journal of Transport Geography”, 24, 2012, Elsevier, 155–172.

[9] Taylor Z., Józefowicz I., Daily mobility of disabled people for healthcare facilities and their accessibility in urban spaces, “Geographia Polonica”, Vol. 85, No. 3, 2012, 5–22.

[10] Taylor Z., Józefowicz I., Geograficzne badania niepełnosprawności ze szczególnym uwzględnieniem codziennej ruchliwości osób niepełnosprawnych w przestrzeni miasta – część I, „Przegląd Geograficzny”, T. 84, z. 2, 2012, 261–278.

[11] Taylor Z., Józefowicz I., Geograficzne badania niepełnosprawności ze szczególnym uwzględnieniem codziennej ruchliwości osób niepełnosprawnych w przestrzeni miasta – część II, „Przegląd Geograficzny”, T. 84, z. 4, 2012.

[12] van der Waerden P., de Bruin M., da Silva A.N.R., Car drivers’ knowledge and p regarding additional services at parking facilities, World Conference on Transport Research – WCTR 2016 Shanghai. 10–15 July 2016, “Transportation Research Procedia” 25C, 2017, 4053–4061.

[13] Parkitny W., Using the theory of games to modelling the equipment and prices of car parking, “IOP Conference Series: Materials Science and Engineering”, Vol. 245/2017, Session IV: Theories and Methods in Civil Engineering and Architecture, BIM, Mathematical and Statistical Methods, Risk Management, Regional Planning, Sustainable Urban Development, Urban Sociology, Economics and Politics, GIS – Based Modelling and planning, Computer Aided Design, 1–10, ISSN 1757-899X, DOI: 10.1088/1757-899X/245/6/062046.

[14] Carvalho C., Paiva S., Potentiate Social Inclusion through Detecting Illegal Parking in Places for Disabled People, International Journal of Information Systems and Social Change, Volume 9, Issue 3, 36–52, July 2018.

[15] Tsai M.-F., Kiong Y. C. i Sinn A., Smart service relying on Internet of Things technology in parking systems, “The Journal of Supercomputing”, Volume 74, Issue 9, 4315–4338, September 2018.

[16] Ogórek P., Kulig M., Przeniczny A., Dostosowanie miejskich systemów transportu publicznego do potrzeb osób z ograniczonymi możliwościami poruszania się, w tym szczególnie osób niepełnosprawnych i osób starszych, „Transport Miejski i Regionalny”, Vol. 5/2019, 14–20.

[17] Parkitny W., Analysis of dependences between using of parking places and chosen parameters of weather on the example of underground parking in Cracow, “IOP Conference Series: Earth and Environmental Science”, Vol. 95/2017, Session IV: Environmental Legislation, Biogeosciences, Geological Heritage & Geoparks, Geotourism, Economy in Geology, Urban Planning, 1–10, ISSN 1755-1315, DOI: 10.1088/1755-1315/95/5/052011.

[18] Parkitny W., Analysis of chosen logit models to predict the behaviour of personal vehicles’ drivers with reference to car parks choice, „Logistyka” Vol. 6/2014, „Logistyka – nauka Artykuły recenzowane” DVD nr 3, 8383–8391, ISSN 1231-5478.

[19] Ustawa z 20.06.1997 r. Prawo o Ruchu Drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 ze zm.).

[20] https://www.bialystok.pl/pl/dla_mieszkancow/komunikacja_miejska/parkowanie_w_miescie /osoby-niepelnosprawne-1.html (online: 11.10.2019).

[21] http://mopsbydgoszcz.pl (online: 11.10.2019).

[22] Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 czerwca 2014 r. W sprawie rodzaju placówek uprawnionych do uzyskania karty parkingowej (Dz. U. z 2014 r., poz. 818).

[23] http://www.ZDMIKP.bydgoszcz.pl/pl/strefa-platnego-parkowania (online: 11.10.2019).

[24] https://gzdiz.gda.pl/zalatw-sprawe/parkowanie-osob-niepelnosprawnych,a,3248 (online: 11.10.2019).

[25] Uchwała nr XXX/589/16 Rady Miasta Katowice z dnia 14 września 2016 r. w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania dla pojazdów samochodowych na drogach publicznych na obszarze miasta Katowice.

[26] https://www.mzd.kielce.pl (online: 11.10.2019).

[27] Uchwała Nr LXXXIX/2177/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opłaty abonamentowej dla niektórych użytkowników dróg oraz sposobu pobierania tych opłat.

[28] Dybała B., Kraków. Niepełnosprawni cierpią przez... RODO. Wielu może się pożegnać ze zniżkami na parkowanie w: https://gazetakrakowska.pl/krakow-niepelnosprawni-cierpiaprzez-rodo-wielu-moze-sie-pozegnac-ze-znizkami-na-parkowanie/ar/13266784 (online: 11.10.2019).

[29] http://lublin.spp24.pl/dla-osob-niepelnosprawnych (online: 11.10.2019).

[30] http://lodz.spp24.pl/dla-osob-niepelnosprawnych (online: 11.10.2019).

[31] Regulamin Strefy Płatnego Parkowania – Załącznik do Uchwały nr XLIV/853/18 Rady Miasta Olsztyn z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania w Olsztynie, zasad jej funkcjonowania oraz wysokości stawek opłat i opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania, ze zm. (Dz. Urz. Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2018 r., poz. 924).

[32] Uchwała XIII/203/15 Rady Miasta Opole z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, określenia wysokości stawek i sposobu pobierania opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2015 r. poz. 1698).

[33] http://www.poznan.pl (online: 11.10.2019).

[34] Uchwała Nr XVIII/372/2015 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 17 listopada 2015 w sprawie ustanowienia na drogach publicznych miasta Rzeszowa strefy płatnego parkowania pojazdów samochodowych oraz wprowadzenia wysokości opłat za postój pojazdów, wysokości opłaty dodatkowej i sposobu ich poboru.

[35] Uchwała Nr XIX/401/2015 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 1 grudnia 2015 zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia na drogach publicznych miasta Rzeszowa strefy płatnego parkowania pojazdów samochodowych oraz wprowadzenia wysokości opłat za postój pojazdów, wysokości opłaty dodatkowej i sposobu ich  poboru.

[36] Uchwała nr XX/564/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych Miasta Szczecin oraz sposobu ich pobierania.

[37] Załącznik Nr 1 do uchwały nr 640/17 Rady Miasta Torunia z dnia 7 września  2017 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, opłat za postój pojazdów samochodowych oraz opłat dodatkowych za nieuiszczenie opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania w  mieście Toruniu.

[38] Uchwała nr XXXVI/1077/2008 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 26 czerwca 2008 roku w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie, wysokości opłaty dodatkowej oraz określenia sposobu pobierania tych  opłat oraz opłat dodatkowych za nieuiszczenie opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania.

[39] http://www.zdium.wroc.pl/wzory-abonamentow (online: 11.10.2019).

[40] https://www.wrocław.pl (online: 11.10.2019).

[41] Uchwała nr VII.80.2011 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie ustalenia Stref Płatnego Parkowania.