Art installations as an idea of interference theatre in the landscape of urban space

Katarzyna Kołodziejczyk

Abstrakt

According to a common belief from ancient times, theatre is happening all around us while we, the actors, keep playing out our roles in the surrounding existential space. An analysis of the phenomenon of theatricalisation of public space must not disregard the role of art installations as performances which serve as the background and medial tool to evoke the interaction of the viewer and stir his/her imagination, fluctuating between the spatial form and the content – the “spirit of the place”; installations of art are symbols embedded into the contemporary cultural space of cities, which restore the memory of the past.

Streszczenie

Instalacja artystyczna jako idea teatru interferencji w krajobrazie przestrzeni miejskiej

Teatr dzieje się wokół nas, a my jesteśmy aktorami grającymi swoje role w naszej przestrzeni egzystencjonalnej. Analizując zjawisko teatralizacji przestrzeni publicznej, nie można pominąć roli instalacji artystycznej jako inscenizacji stanowiącej z jednej strony tło, ale także narzędzie medialne wywołujące interakcję widza i uruchamiające jego wyobraźnię interpolującą pomiędzy formą przestrzenną i jej treścią „ducha miejsca”, instalacji będącej zarazem znakiem we współczesnej przestrzeni kulturowej miasta, restytuującym pamięć o przeszłości.

Słowa kluczowe: wielozadaniowość, performance, rzeźba, teatr, opera, scenografia , multi-appearance, sculpture, theatre, scenography
References

[1] Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2018 r. poz. 1945).

[2] Kadłuczka A., Conservatio est continua creatio – czyli doktryna ochrony dziedzictwa jako komponentu przestrzeni egzystencjonalnej, “Wiadomości Konserwatorskie” nr 44/2015, [after:] M. Porębski, Ikonosfera, PIW Warszawa 1972.

[3] Dymnicka M., Przestrzeń publiczna a przemiany miasta, Wydawnictwo Naukowe Scholar Sp. z o.o., Warszawa 2013.

[4] Makowiecka E., Sztuka grecka, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2018.

[5] Habermas J., Strukturalne przeobrażenia sfery publicznej, tłum. M. Łukasiewicz, W. Lipnik, Warszawa 2007.

[6] Kadłuczka K., Instalacja artystyczna w przestrzeni publicznej, „Czasopismo Techniczne” 2-A/2010.

[7] Tajber A., Self-Report Fragments (autoreferat, fragmenty) maj 2005, http://free.art.pl/international_art_meeting/tajber.html (access: 10.07.2008).

[8] Kadłuczka A., Ortodoksyjna kreacja przestrzeni architektonicznej Podziemnego Muzeum Rynku Krakowskiego, „Wiadomości Konserwatorskie” nr 28/2010.

[9] Gadamer H., Teoria, etyka, edukacja, przeł. A. Przyłębski et al., Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2008.

[10] Gadamer H., Język i rozumienie, przeł. P. Dehnel, B. Sierocka, Wydawnictwo ALETHEIA, Warszawa 2009.

[11] Dymnicka M., Przestrzeń publiczna a przemiany miasta, Wydawnictwo Naukowe Scholar Sp. z o.o., Warszawa 2013.

[12] Lubbe H., Doświadczenia czasu jako czynnik ewolucji kulturowej, [in:] Studia z filozofii niemieckiej, t. 2, Szkoła Rittera, przeł. S. Czerniak, Toruń 1996.

[13] Heidegger M., Czym jest metafizyka, przeł. S. Grygiel, W. Stróżewski, Wydawnictwo Znak, Kraków 1995.

[14] Korzeniowski B., O sposobach obchodzenia się z reliktami przeszłości, „Sensus Historiae” vol. VI, nr 1/2012.

[15] Gyurkovich M., Hybrydowe przestrzenie kultury we współczesnym mieście europejskim, Wyd. PK, Kraków 2013.

[16] Kozień-Woźniak M.,Teatry interferencji. Współczesna architektura teatralna, a nieformalna przestrzeń teatru, Wyd. PK, Kraków 2015.