Mining influence in the area of the Pszczynka river and the method of riverbed restoration

Tadeusz Majcherczyk,

Katarzyna Kryzia,

Jerzy Majchrzak

Abstrakt

This paper investigates the influence of extraction on the surface in the area of the Pszczynka river. The mining-enhanced terrain subsidence hitherto observed has also resulted in the subsidence of the riverbed  and its embankment. Some geotechnical solutions are proposed, including the reconstruction and repair of damage to the existing infrastructure. Such measures should facilitate a proper flow of water in the riverbed which is similar to a natural flow.

Streszczenie
W artykule przedstawiono wpływ dotychczasowej eksploatacji górniczej na powierzchnię terenu w rejonie rzeki Pszczynki. Występujące osiadania terenu spowodowały obniżenia koryta rzeki i jej obwałowań. Zaproponowano rozwiązania geotechniczne polegające na wykonaniu przebudowy i naprawy szkód w istniejącej infrastrukturze. Podjęte działania pozwalają na prawidłowy przepływ wody w korycie rzeki zbliżony do naturalnego.

Słowa kluczowe: wpływy eksploatacji górniczej, niecka osiadań, profil podłużny rzeki, renaturyzacja, szkody górnicze, extraction influence, subsidence trough, longitudinal river profile, restoration, mining damage
References

[1] Gorol M., Poeksploatacyjne deformacje profilu rzeki Skutkujące powstaniem zawodnień terenu, Górnictwo i Geologia 2011, Vol. 6, No. 4, 19–26.

[2] Kawalec B., Problemy geotechniczne i górnicze występujące w dolinach rzek Kochłówki i Kłodnicy oraz potoku Chudowskiego, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Budownictwo, 1995, No. 80.

[3] Ochrona powierzchni przed szkodami górniczymi, Wydawnictwo Śląsk, Katowice 1980.

[4] Żelazo J., Renaturyzacja rzek i dolin, Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, PAN Oddział w Krakowie 2006, No. 4/1, 11–31.

[5] Naprawa obwałowań rzeki Pszczynki z tytułu szkód górniczych w km 40+906÷42+900 w Krzyżowicach wraz z renaturyzacją jej koryta, unpublished work (in Polish).

[6] Michalski T., Krzywkowski P., Techniki iniekcyjne wzmacniania podłoża, Inżynieria i Budownictwo 2000, No. 6.

[7] Pisarczyk S., Geoinżynieria. Metody modyfikacji podłoża gruntowego, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2005.

[8] Wanik K., Bzówka J., Przykłady zastosowania techniki iniekcji strumieniowej w pracach geoinżynieryjnych, Budownictwo i Inżynieria Środowiska 2013, No. 4.