The significance and stylistic features of eclectic objects in the city of Kharkov

Tatiana F. Davidich

Abstrakt

The article analyses the time periodisation of various eclectic currents in the architecture of Kharkov and the stylistic features of each flow. It shows how external factors (the administrative status of the city, political influences, trends in religious life, economic development) and various currents of eclecticism have influenced the transformation of the urban environment and characterised the specific features of the objects and the work of outstanding architects. On the basis of the analysis, architectural periods of eclectic currents in Kharkov have been identified and a list of them has been compiled.

Streszczenie
Artykuł analizuje periodyzację różnych prądów eklektycznych w architekturze Charkowa i cechy stylistyczne każdego przepływu. Pokazuje, jak czynniki zewnętrzne (status administracyjny miasta, wpływy polityczne, trendy w życiu religijnym, rozwój gospodarczy) i różne nurty eklektyzmu wpłynęły na transformację środowiska miejskiego i scharakteryzowały specyficzne cechy dzieł wybitnych architektów. Na podstawie analizy okresów architektonicznych eklektyczne prądy w Charkowie zostały zidentyfikowane i opracowano ich listę.

Słowa kluczowe: transformacja środowiska miejskiego, Charków, czynniki wpływu, periodyzacja prądów eklektycznych, obiekty architektury, transformation of the urban environment, Kharkov, factors of influence, periodisation of eclectic currents, objects of architecture
References

[1] Akmen I.R., Architectural enlightenment: the path of the establishment of creative associations in Kharkov in the 19th–20th centuries, I.R. Akmen, Actual scientific researches in the modern world, 2017, No. 3, pp. 14–23.

[2] Lizan J., Novgorodov V.Ye., Leibfreid A.Yu., Denisenko O.I., Holy Trinity Church in Kharkov: information, thoughts, information on history and architecture, Kharkov 1999, p. 88.

[3] Bondarenko B.A., Architectural monuments of Kharkovshchina. Essay-guide, Kharkov: Prapor, 1972, p. 124.

[4] Bondarenko I.V., Background and trends of the development of the temple architecture of Slobozhanshchina (second half of the 19th – beginning of the 20th century), Diss. Cand.of Architecture: 18.00.01, Kharkov Art and Industry Institute, Kharkov, 1999.

[5] Cherkasova Ye.T., Architectural culture of the region, Kharkov: Fort, 2010, p. 123.

[6] Davidich T.F., Outstanding architects of Kharkov of 18th–mid 20th centuries, access online: https://www.kharkov.ua/culture/architec.htm.

[7] Davidich, T.F. Peculiarities of the architecture of Kharkov in the 1910s–1950s, T.F. Davidich, Russian Academy of Architecture and Construction Sciences, 2015, No. 1, pp. 49–56.

[8] Davidich T.F., Peculiarities of Kharkov Art-Nouveau. Tradycja i Innowacje w Wyższej Edukacji Architektonicznej i Artystycznej, Collection of scientific works of higher educational institutions of art and construction profile of Ukraine and Russia, N.Ye. Tregub (ed.), Kharkiv State Academy of Design and Fine Arts, 2008, No. 4–6, pp. 133–140.

[9] Davidich T.F., The main stages of the development of the city. Formation of the urban structure access online: https://www.kharkov.ua/culture/1.html.

[10] Davidich T.F., Styles in the architecture of Kharkov, Kharkov: Litera-Nova, 2013, p. 164.

[11] Davidich T.F., Styles and directions in the architecture of Kharkov, access online: https://www.kharkov.ua/culture/architec.htm.

[12] Davidich T.F., Streets and squares of the city. The most valuable buildings and ensembles, access online: https://www.kharkov.ua/culture/architec.htm.

[13] Dudukina D.A. A.N. Beketov (1862–1941), Creative activity and contribution to the development of architecture of the south of Russia and Ukraine of the end of 19th – first third of the 20th centuries: author’s abstract of the dis … candidate of architecture, 2008.

[14] Kachemtseva L.V., Neo-Russian style in Kharkov architecture of the late 19th–early 20th centuries, L.V. Kachemtseva, Building Science Bulletin, 2015, No. 2, pp. 41–44.

[15] Kachemtseva L.V., Pseudo-Russian style in the cult architecture of Kharkov Lost, L.V. Kachemtseva, Building Science Bulletin, Kharkov: Kstuca Khotv ABU, 2014, Vol. 2, pp. 15–17.

[16] Kachemtseva L.V., Romance and Gothic forms in the architecture of Kharkov in the second half of the 19th–early 20th centuries, L.V. Kachemtseva, Traditions and innovations in architectural and art insights, Kharkov: Kharkov State Academy of Design and Fine Arts, 2013, No. 2, pp. 158–161.

[17] Kasianov A.M., access online: http://nua.kharkov.ua/cgibin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=KNIGA&P21DBN=KNIGA&S21STN=1&S21REF= &S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S2 1P01=0&S21P02=0&S21P03=M=&S21STR= (Architectural and historical essay), Kharkov: Publishing House Acad. Architecture USSR, 1955, p. 66.

[18] Kharkov. Architecture, monuments, A.O. Gorshkov, V.T. Semenov, O.O. Tits (eds.), photos by B.O. Mindel et al., Kyïv: Mystetstvo, 1986, p. 207.

[19] Kharkov. Architecture, monuments. New buildings: guide, B.G. Klein, I.N. Lavrentiev, A.Yu. Leibfreid, A.S. Lighthouse, 2nd revised and corrected edition, Kharkov: Prapor, 1987, p. 151.

[20] Kodin V.A., Temples of Slobozhanshchina. Formation of architectural, artistic and urban planning traditions, Kharkov: RIP “Original”, 1998, p. 184.

[21] Novgorodov V.Ye., Elements of historical planning and development in the structure of Kharkov, Construction and Architecture 1979, No. 1, pp. 14–16.

[22] Pianida Yu.B., Compositional features of the neo-renaissance in the architecture of Kharkov in the late 19th–early 20th century, Building Science Bulletin, 2018, No. 1, pp. 67–72.

[23] Remizova E.I., Lopatko V.M., Architectural polyphony in the works of A.N. Beketov, Building Science Bulletin, 2014, No 2, pp. 34–37.

[24] Shkodovskii Yu.M., Lavrentiev I.N., Leibfreid A.Yu., Polyakova A.Yu., Kharkov yesterday, today, tomorrow, 2nd revised and corrected edition, Kharkov: Folio, 2002, p. 206.