Cartography and landscape painting of the 17th and 18th centuries as iconographic sources

Małgorzata Hryniewicz

Abstrakt

In the study of historical architecture, especially the one that was transformed or ruined, of key importance is iconography, i.e. views of and panoramas of cities or their parts or individual objects.

Streszczenie
W badaniach nad architekturą historyczną, a w szczególności pozostającą w stanie mocno przekształconym lub zrujnowanym, kluczową rolę odgrywa ikonografia, czyli widoki i panoramy miast lub ich fragmentów bądź poszczególnych obiektów.
 

Słowa kluczowe: iconographic sources, cartography, landscape painting, credibility of iconographic sources, źródła ikonograficzne, kartografia, pejzaż, wiarygodność źródeł ikonograficznych
References

[1] Banach J., Zygmunta Vogla “Zbiór widoków sławniejszych pamiątek narodowych” z roku 1806, Romantyzm, Sesja Naukowa SHS, Kraków 1963.

[2] Benevolo L., Miasto w dziejach Europy, Warszawa 1995.

[3] Białkiewicz A., Rola rysunku w warsztacie architekta. Szkoła krakowska w kontekście  dokonań wybranych uczelni europejskich i polskich, monografia 315, seria Architektura, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 2004.

[4] Buczek K., Studia z dziejów ustroju społeczno-gospodarczego Polski piastowskiej, vol. 1–3, Kraków 2006.

[5] Drachmann A.G., A Detail of Heron’s Dioptra, Centaurus, vol. XIII, no. 3–4, 1969.

[6] Fregolent A., Canaletto i wedutyści, Hański Publishing Services, Warszawa 2006.

[7] Pawlicki M.B., Związki geometryczne XVII wiecznych widoków miast z ich rzeczywistym rozplanowaniem, [in:] Teka Komisji Urbanistyki I Architektury PAN, vol. VII, 1973.

[8] Robson E., Mathematics in the Ancient Iraq. A Social History, Princeton University Press, Princeton 2008.

[9] Schiefsky J.M., Theory and practice in Heron’s Mechanics. In Mechanics and Natural Philosophy before the Scientific Revolution, ed. W.R. Laird and S. Roux, Boston Studies in  the Philosophy of Science 254, Springer, New York 2007.

[10] Sroczyńska K., Zygmunt Vogel rysownik gabinetowy Stanisława Augusta, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wyd. PAN, Wrocław 1969.

[11] Szaniawska L., Próba porównania zawartości map drzeworytowych i miedziorytowych publikowanych w Europie do początku XIX wieku, Polski Przegląd Kartograficzny, vol. 46, no. 3, 2014.

[12] Tołwiński T., Urbanistyka, vol. I–II, 1934–1937; vol. III, 1963.

[13] Wróbel T., Zarys historii budowy miast, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1971.