Applying the idea of creativity – creative syntax as a tool of placemaking. Case study of the downtown area of Poznan in Poland

Dominika Pazder

Abstrakt

The aim of this study is to draw attention to the necessity of creating places revitalizing social life within the downtown public space. It is to underline the necessity of creating the scenographic background of the city life, through the creation of specified urban elements which have an impact on the city’s choreography. The study employs a multicriterial, original research method which allows the subject matter to be examined within the following aspects: spatio-compositional, semanto-perceptive, and socio-economic. As a result of investigation, the desired direction of the development activities has been achieved within the scope of the utilization of the trump areas for the creation of a creative public space and within the scope of the utilization of the deficit space for the creation of places – focal points of spatio-social activity contributing to the revitalization of the downtown area.

Keywords: creative syntax, public space, spatial and social attractiveness

Streszczenie
Artykuł prezentuje badania dotyczące tworzenia miejsc aktywizujących życie społeczne w przestrzeni publicznej centrum miasta. Artykuł przedstawia przeprowadzone przez autorkę badania ścisłego obszaru centrum Poznania z zastosowaniem wielokryterialnej metody dotyczącej aspektów: przestrzenno-kompozycyjnych, semantycznopercepcyjnych i społeczno-ekonomicznych. W wyniku badań sformułowano pożądany kierunek działań rozwojowych w zakresie wykorzystania przestrzeni atutowych do tworzenia kreatywnej przestrzeni publicznej oraz w zakresie wykorzystania przestrzeni deficytowej do tworzenia miejsc aktywności przestrzenno-społecznej. Działania te mogą wpłynąć znacząco na ożywienie przestrzeni publicznej centrum.

Słowa kluczowe: syntaksa, przestrzeń publiczna, przestrzenno-społeczna atrakacyjność
References

[1] Bardzińska-Bonenberg T., Bączkowska M., Beauty of historic urban centres – evolution in conservation theory, Architecture Civil Engineering Environment, Vol. 12, no. 1, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2019.

[2] Bonenberg W., Mapy emocjonalne jako metody diagnozy przestrzeni publicznych – na przykładzie miasta Poznania (Emotional maps as methods of public spaces diagnosis – the example of the city of Poznan), Czasopismo Techniczne, 2-A/2010.

[3] Bonenberg W., Miejska przestrzeń kreatywna (Urban creative space), Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej, nr 10, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2007.

[4] Green B., Przedmowa. Trajektoria przemian urbanistycznych (Preface. Trajectory of urban changes) [in:] C. Landry, Kreatywne miasto. Zestaw narzędzi dla miejskich innowatorów NCK, Warszawa 2013.

[5] Hawkins J., The Creative Economy. How People Make Money from Ideas, Penguin Book, London 2013.

[6] Hillier B., Hanson J., The Social Logic of Space, Cambridge 1984.

[7] Hillier B., Leaman A., Stansall P., Bedford M., Space Syntax, Envrionment and Planning B, vol. 3, 1976.

[8] Hutter M., Experience goods [in:] A Handbook of Cultural Economics, Second Edition, ed. R. Towse, Edward Elgar Publishing, UK, USA, 2011.

[9] Kaźmierczak B., Matusewicz T., Pazder D., Art in public space – chosen aspects. Case study of Poznan in Poland, SAS, Scholars Academic and Scientific Publishers, October 2017, 5(10C), 2017.

[10] Landry C., Kreatywne miasto. Zestaw narzędzi dla miejskich innowatorów (Creative City. A toolkit for urban innovators), NCK, Warszawa 2013.

[11] Pazder D., Obszary kreatywności – creative syntax jako czynnik ożywiania śródmieść. Wybrane zagadnienia (Areas of creativity – créative syntax as a factor stimulating downtown activization. Chosen questions), Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2018.

[12] Rykwert J., Pokusa miejsca. Przeszłość i przyszłość miast (Temptation of place. The past and future of cities), Wyd. NCK, Kraków 2013.

[13] Sanetra-Szeliga J., Kultura i rozwój miast. Wyzwania XXI wieku (Culture and urban development. Challenges of the 21st century) [in:] Pamięć, wybór i tożsamość. Szkice o mieście, red. K.Broński, R.Kusek, J.Sanetra-Szeliga, NCK, Kraków 2016.

[14] Shokouhi M., Legible cities: The role of visual clues and pathway configuration in legibility of cities [in:] Proceedings, 4th International Space Syntax Symposium, London 2003.

[15] Steinecke A., Turystyka w miastach historycznych. Szanse i ryzyko. Spojrzenie niemieckie [in:] Dziedzictwo a turystyka, ed. J. Purchla, Kraków 1999.

[16] Throsby D., Ekonomia i kultura (Economics and culture), Wyd. NCK, Kraków 2010.

[17] Waitt G., Gibson Ch., Creative Small Cities: Rethinking the Creative Economy in Place, Urban Studies, vol. 46, 2009.

[18] Wiesand A., Söndermann M., The ‘creative sector’ – an engine for diversity, growth and jobs in Europe, European Cultural Foundation, Amsterdam 2005.

[19] https://composite-indicators.jrc.ec.europa.eu/cultural-creative-cities-monitor (access: June 2018).

[20] www.spacesyntax.com (access: June 2018).