Study of noise originating from selected bridge expansion joints

Janusz Bohatkiewicz,

Michał Jukowski,

Marcin Dębiński,

Maciej Hałucha

Abstrakt

Road noise constitutes one of the most adverse impacts of road traffic on the environment. Noise that is particularly annoying for local inhabitants is recorded in the vicinity of engineering structures where various types of expansion joints are used [1–3]. There are currently many road connections being built in Poland, including a total of almost ten thousand expansion joints. The authors of this article attempt to determine the noise differences of several of the most commonly used expansion joints – single-, double-, and multimodule, block and finger expansion joint described as one of the most advantageous from the acoustic point of view. This study also attempts to determine the im-pact of expansion joint types on the noise level in comparison to the road section not equipped with these devices, which was adopted as the base noise level.

Keywords: impulse noise, bridge expansion joints, equivalent sound level

Badania hałasu pochodzącego od wybranych dylatacji mostowych

Streszczenie

Jednym z najbardziej niekorzystnych oddziaływań ruchu drogowego na otoczenie jest hałas drogowy. Szczególnie dokuczliwy dla mieszkańców hałas notowany jest w pobliżu obiektów inżynierskich, gdzie stosowane są różnego rodzaju dylatacje [1–3]. Obecnie w Polsce wybudowano wiele połączeń drogowych, w ciągu których znajduje się prawie dziesięć tysięcy urządzeń dylatacyjnych. Autorzy artykułu podjęli próbę określenia różnic hałaśliwości dla kilku najczęściej stosowanych dylatacji – szczelnej jedno-, dwu- i wielomodułowej, blokowej oraz określanej jako jednej z najkorzystniejszej z punktu widzenia akustycznego – dylatacji palczastej. W badaniach podjęto również próbę określenia wpływu typów dylatacji na poziom hałasu w porównaniu z odcinkiem drogi niewyposażonym w te urządzenia, który został przyjęty jako bazowy poziom hałasu.

Słowa kluczowe: hałas impulsowy, dylatacje mostowe, równoważny poziom dźwięku

References

[1] Batko W., Przysucha B., Statistical Analysis of the Equivalent Noise Level, Archives of Acoustic 2014, Vol. 39, No. 2, 195–198.

[2] Beczek P., Maciejczyk J., Rymsza B., Pomiar poziomu hałasu generowanego przez urządzenia dylatacyjne, Materiały Budowlane 2013, No. 8, 34–36.

[3] Bohatkiewicz J., Modelowanie i ocena rozwiązań chroniących przed hałasem drogowym, Politechnika Lubelska Wydział Budownictwa i Architektury, Lublin 2017.

[4] Ancich E.J., Brown S.C., Engineering methods of noise control for modular bridge expansion joints, Acoustics Australia Vol. 32 December, 2004, No. 3.

[5] Foglar M., Goringer J., Influence of the structural arrangement of bridges on the noise induced by traffic. Engineering Structures 56, 2013, 642–655.

[6] Matsumoto Y., Yamaguchi H., Tomida N., Kato T., Uno S., Hiromoto Y., et al., Experimental investigation of noise generated by modular expansion joint and its control, Journal of the Japan Society of Civil Engineers Division A 2007, 63(1).

[7] Młyński R., Hałas impulsowy. Stosowanie ochronników słuchu, Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa 2013.

[8] Ravshanovich K.A., Yamaguchi H., Matsumoto Y., Tomida N. Unob S., Mechanism of noise generation from a modular expansion joint under vehicle passage, Engineering Structures Volume 29, Issue 9, September 2007, 2206–2218.

[9] Spuler T., Moor G., O’Suilleabhain C., Expansion joints with low noise emission, Tailor Made Concrete Structures – Walraven & Stoelhorst (eds.), London 2008.

[10] Steenberge M.J.M.M., Dynamic response of expansion joints to traffic loading, Engineering Structures, 26, 2004, 1677–1690.

[11] Podręcznik dobrych praktyk wykonywania opracowań środowiskowych dla dróg krajowych, J. Bohatkiewicz, J. Adamczyk, M. Tracz, A. Kokowski et al. (eds.), Kraków 2008.

[12] PN-N-01307:1994 Hałas. Dopuszczalne wartości parametrów hałasu w środowisku pracy – Wymagania dotyczące wykonywania pomiarów.

[13] Przegląd ekologiczny w zakresie hałasu przenikającego do środowiska z wiaduktu WA-470 zlokalizowanego w ciągu autostrady A1 w rejonie Farskiej Pola w Knurowie, J. Bohatkiewicz, S. Biernacki, M. Hałucha et al. (eds.), na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Kraków 2018.

[14] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. 2014, poz. 112).

[15] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów substancji lub energii w środowisku przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem lub portem (Dz.U. 2011 nr 140, poz. 824).

[16] Wielowariantowa koncepcja zabezpieczenia przed hałasem generowanym w związku z eksploatacją obiektu WA-470 zlokalizowanego w ciągu autostrady A1 w rejonie Farskie Pola w Knurowie, J. Bohatkiewicz, S. Biernacki, M. Hałucha et al. (eds.), Pomiary hałasu w środowisku, na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Kraków 2013.